Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky – Hlavný štátny radca – Sekcia dozorných činností a medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí (Ref. č.: 2016/12)

  • Kdekoľvek

Úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť jadrového dozoru a zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým palivom a ďalšími fázami palivového cyklu, ako aj nad jadrovými materiálmi vrátane ich kontroly a evidencie. Zabezpečuje posudzovanie zámerov programu využitia jadrovej energie, kvality vybraných zariadení a prístrojov jadrovej techniky a záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv týkajúce sa jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení a nakladania s jadrovými materiálmi.

V rámci svojej činnosti bude zamestnanec vykonávať:

Hlavné činnosti:
1. Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti plnenia medzinárodných požiadaviek/štandardov a odporúčaní s celoštátnym a medzinárodným dosahom.
2. Tvorba stratégie štátnej politiky v oblasti medzinárodných požiadaviek/štandardov a odporúčaní pre jadrovú bezpečnosť
V rámci hlavnej činnosti bude vykonávať:
a) koordinácia a harmonizácia medzinárodných bezpečnostných štandardov / odporúčaní a posudzovacích aktivít (ENSREG, WENRA, MAAE, Rada EÚ, EK).
b)Vypracovávanie materiálov/podkladov a stanovísk súvisiacich s plnením a hodnotením medzinárodných požiadaviek a štandardov (napr. pre legislatívne opatrenia )

Ostatné činnosti:
– koordinácia účasti zástupcov Úradu v expertných skupinách ( ENSREG , WENRA , MAAE, Rada EÚ, EK).
– Koordinácia, integračná, kontrolná a systémová činnosť v rámci agendy, ktorá je v kompetencii generálneho riaditeľa sekcie dozorných činností a medzinárodných vzťahov
– Zabezpečenie účasti ÚJD SR na medzinárodných projektoch pre podporu jadrovej bezpečnosti v tretích krajinách financovaných zo zdrojov EÚ
– ďalšie činnosti podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie
– ďalšie činnosti podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie.

Počet obsadzovaných miest: 1

Požadované doklady:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením referenčného čísla ponuky,
– kópia vysvedčenia alebo diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený v ďalších požadovaných schopnostiach),
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v životopise,
– motivačný list,
– čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
– výpis z registra trestov nie starší ak tri mesiace,
– písomný súhlas s tým, že osobné údaje ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu môže služobný úrad spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely výberu.

Informácie o výberovom konaní:

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 3. októbra 2016. Predpokladaný dátum uskutočnenia výberu: 13. októbra 2016. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni služobného úradu alebo dátum doručenia žiadosti elektronickými prostriedkami. Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť žiadosť aj s ostatnými požadovanými dokladmi písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu.

Na adresu: Úrad jadrového dozoru SR, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27 alebo osobne v podateľni Úradu jadrového dozoru SR, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27 alebo elektronicky na e-mailovú adresu: veduciuradu@ujd.gov.sk

Pri zasielaní súborov v prílohe mailu je potrebné dodržať nasledujúce štandardy v súlade s výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy:
1. pre textové súbory – formát Rich Text Format (.rtf), Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii 1.3, Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8,
2. pre grafické súbory – formát Graphics Interchange Format (.gif), Portable Network Graphics (.png), Joint Photographic Experts Grup (.jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, .jif), Tagged Image File (.tif,.tiff, .gif, .jpg, .png,)
3. pre kompresiu súborov – formát ZIP (.zip) vo verzii 2.0 alebo samorozbaľovací ZIP vo verzii 2.0.
Zasielané súbory v prílohe musia byť maximálne do 8 MB.

Voľné štátnozamestnanecké miesto sa obsadzuje formou výberu v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v platnom znení a interného služobného predpisu ÚJD SR o výberových konaniach a výberoch.

Požiadavky na zamestnanca:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, technické zameranie vítané
  • Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)
  • Osobitné kvalifikačné predpoklady: Nevyžadujú sa.
  • Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: Nevyžaduje sa.
  • Znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel, Lotus Notus)
  • ovládanie štátneho jazyka, ovládanie ďalšieho neslovanského jazyka je vítané, všeobecný prehľad
  • Zodpovedný a tvorivý prístup k práci, kreatívne myslenie, samostatnosť, spoľahlivosť, schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť pracovať v tíme, komunikatívnosť
  • Aktívna znalosť anglického jazyka je nevyhnutná.

Požadované odborné znalosti :

Znalosť zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v platnom znení, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, znalosti v oblasti mierového využívania jadrovej energie vo svete a v SR, znalosť európskej legislatívy v oblasti využívania jadrovej energie, najmä Zmluva Euratom, smernica Rady 2009/71/Euratom v platnom znení a ďalších nariadení, smerníc a rozhodnutí EÚ, z ktorých vyplýva plnenie záväzkov SR v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení.
Znalosti v oblasti medzinárodných štandardov MAAE.

Adresa:
Úrad jadrového dozoru SR
Bajkalská 27, P. O. Box 24
820 07 Bratislava 27
http://www.ujd.gov.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Pišteková
Tel.: 02/58221119