Úrad na ochranu osobných údajov SR – Štátny radca (Ref. č.: V 6/2016)

  • Kdekoľvek

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

plnenie úloh na úseku legislatívy a aplikácie právnych predpisov pri činnosti úradu, posudzovanie legislatívnych návrhov a opatrení SR a EÚ, zabezpečovanie agendy sprístupňovania a zverejňovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z., zabezpečovanie prípravy podnetov na zmenu alebo zrušenie všeobecne záväzného právneho predpisu alebo vnútorného predpisu prevádzkovateľa, vypracúvanie zásadných materiálov, vzorových dokumentov a opatrení s celoštátnym dosahom v oblasti ochrany osobných údajov, ich koordinácia a zabezpečovanie aktualizácie, sledovanie procesov o rokovaniach a programe Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky a ich poradných orgánov a výborov, pripomienkovanie materiálov v rámci pripomienkových konaní, zabezpečovanie prípravy záväzných stanovísk a vydávanie vyjadrení, stanovísk a metodických usmernení pri spracúvaní osobných údajov poskytovanie konzultácií v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov, zabezpečovanie prípravy odporúčaní prevádzkovateľom, zabezpečovanie podkladov k rozhodovaniu v druhostupňových konaniach podľa zákona v spolupráci s osobitnou rozkladovou komisiou, posudzovanie návrhov interných riadiacich aktov úradu, ich zmeny a doplnenia z legislatívneho hľadiska, vypracúvanie a posudzovanie návrhov zmlúv, dohôd, dodatkov, doplnkov alebo zmien zmlúv alebo dohôd uzatváraných úradom a vedenie ich evidencie, zabezpečovanie vymáhania pohľadávok štátu, a plnenie úloh podľa smerníc, príkazov a pokynov nadriadených v rozsahu vymedzenom organizačným poriadkom úradu.

Informácie o výberovom konaní

Druh výberu: z občanov, ktorí sa uchádzajú o štátnu službu
Obsadzovaná funkcia: štátny radca
Organizačný útvar: odbor právnych služieb a medzinárodných vzťahov
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba
Odbor štátnej služby: 2.24 Ochrana osobných údajov

Predpoklady na prijatie do štátnej služby:
– dosiahnutie veku 18 rokov
– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
– bezúhonnosť
– splnenie kvalifikačných predpokladov
– ovládanie štátneho jazyka

Požiadavky na prijatie do štátnej služby:
– zdravotná spôsobilosť na výkon štátnej služby
– VŠ II. stupňa v oblasti práva
– 2 roky prax v oblasti práva a legislatívy
– aktívna znalosť anglického jazyka, znalosť ďalšieho cudzieho jazyka výhodou
– znalosť Ústavy Slovenskej republiky
– znalosť zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
– znalosť zákona 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– znalosť zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
– znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
– znalosť práce s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, internet – email, www)
– analytické zručnosti, práca s informáciami, efektívne riešenie
– samostatné riešenie úloh v požadovanej oblasti
– spoľahlivosť, schopnosť pracovať v tíme
– zodpovedný prístup k práci
– komunikatívnosť, flexibilita
– vodičský preukaz skupiny „B“ – aktívny vodič

Zoznam požadovaných dokladov a listín :
a) žiadosť o zaradenie do výberu,
b) vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad o dosiahnutí príslušného vzdelania alebo kópiu týchto dokladov; občan iného členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a občan Švajčiarskej konfederácie, pripojí k predloženému dokladu o dosiahnutom vzdelaní aj jeho platnú nostrifikáciu,
c) profesijný štruktúrovaný životopis,
d) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace prípadne čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
e) čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo o občianstve iného členského štátu Európskej únie, občianstve štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a občianstve Švajčiarskej konfederácie, ak to nevylučuje osobitný predpis,
f) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
g) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, prípadne potvrdenie príslušného lekára o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
h) čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
i) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a v životopise.

Do výberu budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do výberu a všetky požadované doklady a listiny. Uchádzač, ktorý zaslal žiadosť s požadovanými dokladmi a listinami elektronickými prostriedkami, je povinný najneskôr v deň konania výberu pred jeho začiatkom doručiť žiadosť s požadovanými dokladmi a listinami aj písomne.

Miesto podania žiadosti: písomne na adresu Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Kancelária úradu, Hraničná 12, 820 07 Bratislava alebo osobne v podateľni Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava alebo elektronicky na emailovú adresu: jakub.brezina@pdp.gov.sk.