Úrad na ochranu osobných údajov SR: štátny radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania: VK/2017/1266

Služobný úrad: Úrad na ochranu osobných údajov SR

Sídlo služobného úradu: Hraničná 12, Bratislava – mestská časť Ružinov, 82007

Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: Osobný úrad

Nadriadený organizačný útvar: Kancelária úradu

Odbor štátnej služby: 1.01 – Riadenie štátnej služby

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii:

štátny radca – vykonáva činnosti súvisiace so vznikom, zmenou a skončením štátnozamestnaneckého pomeru, pracovného pomeru a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, • vedie osobné spisy zamestnancov úradu, • vedie evidenciu a manipuláciu so služobnými pasmi, • zabezpečuje prehľad o počte a štruktúre štátnozamestnaneckých a pracovných miest, • podieľa sa na aktualizácii obsahu webového sídla a intranetovej stránky úradu v rozsahu činností v jeho kompetencii, • koordinuje a organizuje rokovania a porady predsedu a jeho poradných orgánov, vypracúva z nich zápisnice, • organizačne zabezpečuje činnosť vybraných poradných orgánov predsedu, • vyhotovuje a vedie evidenciu poverení a splnomocnení vydaných predsedom k zastupovaniu úradu, • vybavuje korešpondenciu a vedie pracovný program riaditeľov odborov, • vedie evidenciu úloh určených na plnenie riaditeľmi odborov úradu a vyhodnocuje ich plnenie, • zabezpečuje činnosti podateľne a správy registratúry úradu podľa registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu úradu, vrátane metodického usmerňovania útvarov úradu v tejto oblasti, • plní ďalšie úlohy vyplývajúce z interných riadiacich aktov Úradu
Vedúci štátny zamestnanec: Nie

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť: Kompletné spracovanie personálnej agendy

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

vykonáva činnosti súvisiace so vznikom, zmenou a skončením štátnozamestnaneckého pomeru, pracovného pomeru a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, • vedie osobné spisy zamestnancov úradu, • vedie evidenciu a manipuláciu so služobnými pasmi, • zabezpečuje prehľad o počte a štruktúre štátnozamestnaneckých a pracovných miest, • podieľa sa na aktualizácii obsahu webového sídla a intranetovej stránky úradu v rozsahu činností v jeho kompetencii, • koordinuje a organizuje rokovania a porady predsedu a jeho poradných orgánov, vypracúva z nich zápisnice, • organizačne zabezpečuje činnosť vybraných poradných orgánov predsedu, • vyhotovuje a vedie evidenciu poverení a splnomocnení vydaných predsedom k zastupovaniu úradu, • vybavuje korešpondenciu a vedie pracovný program riaditeľov odborov, • vedie evidenciu úloh určených na plnenie riaditeľmi odborov úradu a vyhodnocuje ich plnenie, • zabezpečuje činnosti podateľne a správy registratúry úradu podľa registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu úradu, vrátane metodického usmerňovania útvarov úradu v tejto oblasti, • plní ďalšie úlohy vyplývajúce z interných riadiacich aktov Úradu
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Hraničná 12, Bratislava – mestská časť Ružinov, 82007

Profil uchádzača
Predpoklady

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Áno

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Áno

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Áno

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Nie

Vyžaduje sa odborná prax: Min.3 roky v odbore

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

Znalosť zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,- znalosť zákona 311/2001 Z.z. zákonník práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky nadväzujúce na zákon č. 55/2017, – znalosť práce s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Internet, – email, www), – analytické zručnosti, práca s informáciami, efektívne riešenie,- samostatné riešenie úloh v tíme, -zodpovedný prístup k práci,- komunikatívnosť, flexibilita, diskrétnosť, – vodičský preukaz skupiny „B“.
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 11.09.2017

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 22.09.2017

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12 82007 Bratislava – mestská časť Ružinov

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 27.09.2017

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12 82007 Bratislava – mestská časť Ružinov

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba: Ing. Jana Haraszti, +421915693127