Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu: generálny štátny radca

Názov www stránky Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Výberové konanie

Identifikátor výberového konania

VK/2018/1695

Služobný úrad

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Sídlo služobného úradu

Štefánikova 15
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
81105

Druh výberoveho konania

vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie

štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest

1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar

oddelenie architektúry eGovernmentu

Nadriadený organizačný útvar

odbor stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy, sekcia riadenia informatizácie

Odbor štátnej služby

2.29 – Informatizácia

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii

generálny štátny radca

Druh štátnej služby

stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť

Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami na rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

Vypracúva strategické a koncepčné materiály pre oblasť informatizácie verejnej správy. Usmerňuje tvorbu koncepcií rozvoja informačných systémov verejnej správy povinných osôb. Koordinuje aktivity súvisiace s budovaním vládneho cloudu. Koordinuje budovanie informačných systémov verejnej správy na národnej a nadnárodnej úrovni z hľadiska interoperability integrovaného informačného systému verejnej správy, a to aj v rámci projektov OPII. Posudzuje navrhované projekty eGovernmentu z hľadiska IKT. Koordinuje aktivity súvisiace s vytváraním a prevádzkovaním elektronických služieb verejnej správy, hodnotí stav týchto služieb v súčinnosti s oddelením programovej kancelárie. Zabezpečuje odbornú podporu v oblasti architektúry IISVS, IKT, trvalej udržateľnosti IS, procesov a služieb, a to najmä prostredníctvom správy centrálneho metainfomačného systému verejnej správy.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby

Štefánikova 15
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
81105

Profil uchádzača

Predpoklady

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov

Nie

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

Áno

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť

Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka

Anglický (A1 – Úroveň začiatočník)

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami

nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky

Požadované odborné znalosti: Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Zákon č. 275/2006 Z. z. informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok). Legislatívny zámer k zákonu o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy schválený uznesením vlády SR č. 187 z 18. mája 2016. Schopnosti a osobnostné vlastnosti: svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie.

Zoznam požadovaných dokumentov

a.    Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)

b.    Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)

c.    Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)

d.    Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)

e.    Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

·      v listinnej podobe

V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.

·      v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní

V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.

o  bez autentifikácie (bez použitia eID karty)

V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.

o  po autentifikácii (s použitím eID karty)

V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania

12.03.2018

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi

19.03.2018

 

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe

Štefánikova 15 81105 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania

apríl 2018

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania

Štefánikova 15 81105 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Spôsob vykonania výberového konania

písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba

Meno

Mgr. Peter Helexa

Telefónne číslo

+421220928256

Pre odoslanie žiadosti na túto prácu prosím navštivte URL: https://open.slovensko.sk/VK/ApplicationCreate/5573 →