Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu: hlavný štátny radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania: VK/2017/2635
Služobný úrad: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Sídlo služobného úradu: Štefánikova 15, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81105
Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby
Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: Oddelenie legislatívy, bezpečnosti a štandardov ISVS
Nadriadený organizačný útvar: Odbor stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy, Sekcia riadenia informatizácie
Odbor štátnej služby: 2.29 – Informatizácia
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec: Nie
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Najnáročnejšia činnosť: Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy v oblasti informatizácie spoločnosti a štandardov informačných systémov verejnej správy.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:
Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov v príslušnom odbore na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy. Tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy. Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy. Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí. Tvorba vykonávacích predpisov vo vymedzenom úseku štátnej správy.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Štefánikova 15, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81105

Profil uchádzača
Predpoklady:

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Áno
Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie
Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky

Znalosť právnych predpisov v oblasti informatizácie, a to najmä: Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výnos MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Legislatívny zámer zákona o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy (uznesenie vlády č. 187/2016 z 18. mája 2016), návrh zákona (LP/2017/734). Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách). Zákon č. 305/2013 Z. Z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Prehľad európskej legislatívy súvisiacej s oblasťou informatizácie, najmä SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora. Národná koncepcia informatizácie verejnej správy dňa 28.9.2016 schválená vládou SR. Ovládanie príslušných zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a ďalších dokumentov súvisiacich s danou problematikou. Schopnosti a osobnostné vlastnosti: analytické, koncepčné a strategické myslenie, samostatnosť, svedomitosť a spoľahlivosť.
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 06.11.2017
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 13.11.2017
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Štefánikova 15 81105 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: november 2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Štefánikova 15 81105 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Kašíková, +421220928191