Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu: hlavný štátny radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania: VK/2017/1982
Služobný úrad: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Sídlo služobného úradu: Štefánikova 15, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81105
Druh výberového konania: užšie vnútorné výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie
Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: Oddelenie legislatívy
Nadriadený organizačný útvar: Odbor legislatívno-právny
Odbor štátnej služby: 1.04 – Legislatíva
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii:hlavný štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec: Nie
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Najnáročnejšia činnosť: Tvorba zákonov alebo medzinárodných zmlúv vo vymedzenom úseku na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

– koordinácia pri tvorbe legislatívnych zámerov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v gescii úradu, – tvorba stratégie v legislatívno-právnej oblasti ostatného ústredného orgánu štátnej správy, – koncepčná činnosť pri tvorbe návrhov zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a interných riadiacich aktov úradu, – príprava pripomienok k návrhom zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, – vypracovanie návrhu plánu legislatívnych úloh úradu, – zabezpečovanie medzirezortného pripomienkového konania k vypracovaným legislatívnym návrhom úradu, spracovávanie jeho výsledkov, uskutočňovanie ústneho prerokovania uplatnených pripomienok a zapracovania opodstatnených pripomienok do legislatívnych návrhov úradu, – zabezpečovanie vypracovania podkladov, stanovísk a informácií pre podpredsedu vlády SR v súvislosti s prerokúvaním legislatívnych návrhov úradu v Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky a iných poradných orgánoch vlády, vo vláde a v Národnej rade Slovenskej republiky a jej orgánoch.
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Štefánikova 15, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81105

 
Profil uchádzača
Predpoklady

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Študijný odbor: právo

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie
Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

 Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Nie
Vyžaduje sa odborná prax: minimálne 1 rok
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky

Znalosť nasledovných predpisov: – Ústava Slovenskej republiky, – Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, – Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, – Legislatívne pravidlá vlády SR, – Metodický pokyn na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, – Smernica na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR.
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 12.10.2017
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 19.10.2017
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Štefánikova 81105 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: november 2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania. Štefánikova 15 81105 Bratislava
Spôsob vykonania výberového konania: ústna časť

Kontaktná osoba: JUDr. Igor Tkačivský, +421940504221