Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí: štátny radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania: VK/2017/2259
Služobný úrad: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Sídlo služobného úradu: Palisády 29/A, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81780
Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby
Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: odbor teritoriálny a ekonomicko-dotačný
Odbor štátnej služby: 1.03 – Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únie
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec: Nie
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Najnáročnejšia činnosť: tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku na úrovni orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: analytická a syntentická činnosť so zameraním na komplexné zabezpečenie agendy žiadostí o dotácie na účely financovania projektov – aktivít zameraných na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Palisády 29/A, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81780

Profil uchádzača
Predpoklady

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie
Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Študijný odbor: humanitný smer

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie
Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Áno
Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Anglický (C1 – Úroveň pokročilá)
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie požiadavky

– zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o doplnení niektorých zákonov, – zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, – zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Schopnosti a osobnostné vlastnosti: – svedomitosť a spoľahlivosť, – schopnosť pracovať pod tlakom, – samostatnosť, – adaptabilita a flexibilita, – ochota učiť sa a ďalej sa vzdelávať.
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania
 6. doklad o ovládaní cudzieho jazyka

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 20.10.2017
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 27.10.2017
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe:  https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Palisády 29/A 81780 Bratislava
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 15.11.2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Palisády 29/A, Bratislava
Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Iné

ak sa uchádzač prihlási do výberového konania podaním žiadosti v listinnej forme, žiadosť o zaradenie musí obsahovať náležitosti podľa § 3 Vyhlášky ÚV SR č. 127/2017 Z. z.
Kontaktná osoba: JUDr. Alexander Iľaščik, 00421914335283