Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky: hlavný štátny radca

 • Kdekoľvek
Identifikátor výberového konania: VK/2017/2330
Služobný úrad: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu: Švermova 1394/43, Banská Bystrica 97404
Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby
Počet obsadzovaných miest: 1
Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste:
Organizačný útvar: Odbor legislatívno-právny
Odbor štátnej služby: 1.04 – Legislatíva
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec: Nie
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Najnáročnejšia činnosť:

Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni. Právne zastupovanie ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, pred súdmi Slovenskej republiky na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni. Tvorba zákonov alebo medzinárodných zmlúv vo vymedzenom úseku na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

Spracovávanie zásad zákonných právnych úprav z oblasti priemyselných práv s nadväznosťou na požiadavky Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), Európskej patentovej organizácie (EPO), Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Dohody o obchode, dotýkajúcej sa aspektov práv duševného vlastníctva uzatvorenej v rámci Dohody GATT (WTO – TRIPS). Vypracovávanie stanovísk k zásadným materiálom vydávaným EPO, EUIPO, WIPO a WTO – TRIPS, účasť na rokovaniach. Analýza materiálov EPO, EUIPO, WIPO a WTO – TRIPS z oblasti priemyselných práv a ich aplikácia na podmienky národného konania o predmetoch priemyselného vlastníctva. Riešenie problémov právnej povahy v konaní o prihláškach vynálezov, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok a označení pôvodu výrobkov. Účasť na prerokovávaní návrhov rozhodnutí v odborných komisiách (prvostupňové a/alebo druhostupňové rozhodnutia ÚPV SR). Zastupovanie úradu pred súdmi SR vo viacerých oblastiach práva (napr. správne, občiansko-právne). Legislatívna činnosť na úseku priemyselných práv smerujúca k tvorbe zákonov. Podieľanie sa na harmonizácii národnej zákonnej právnej úpravy oblasti priemyselných práv so zákonnou úpravou členských štátov EÚ, EUIPO, WIPO a WTO – TRIPS. Príprava materiálov na rezortné a medzirezortné pripomienkové konanie za účelom tvorby konsenzuálneho dokumentu s prislúchajúcim stupňom harmonizácie a subsidiarity v rámci medzinárodných a európskych dohôd.
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby:

Švermova 1394/43
Banská Bystrica
97404
Profil uchádzača:
Predpoklady:

– vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
– ovládanie štátneho jazyka
– bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie
Kvalifikačné predpoklady:Vzdelanie – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, študijný odbor právo
Požiadavky:
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie
Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie
Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie požiadavky:

– znalosť legislatívy v oblasti priemyselných práv (zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov; zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov; zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.; zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení zákona č. 84/2007 Z. z., zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), – ovládanie práce s PC na úrovni pokročilý užívateľ (Word, Excel, IBM Notes), – osobnostné vlastnosti a zručnosti: svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, adaptabilita a flexibilita.
Zoznam požadovaných dokumentov:
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania
 6. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané),
 7. Čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané),
 8. Čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané) alebo kópia dokladu o vykonaní jazykovej skúšky príslušného vzdelávacieho zariadenia

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 23.10.2017

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 31.10.2017

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/2407

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63 97401 Banská Bystrica

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 14.11.2017

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Finančné riaditeľstvo SR Wolkerova 34 974 04 Banská Bystrica zasadačka č. 332 na 3. poschodí

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť
Kontaktná osoba:
Meno: Ing. Andrea Leitlová
Telefónne číslo: +421484393743