Úrad vládneho auditu: štátny radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania: VK/2017/2223
Služobný úrad: Úrad vládneho auditu
Sídlo služobného úradu: T. G. Masaryka 10, Zvolen, 96001
Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby
Počet obsadzovaných miest: 2

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: oddelenie vládneho auditu ERDF a KF, pracovisko Košice
Nadriadený organizačný útvar: Úrad vládneho auditu, pracovisko Košice
Odbor štátnej služby: 1.07 – Kontrola, dozor, sťažnosti, petície a audit
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec: Nie
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku
Najnáročnejšia činnosť: Kontrolná, inšpekčná, dozorná činnosť, vykonávanie vnútorného auditu alebo vládneho auditu na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: Výkon vládneho auditu a ostatných činností podľa osobitných predpisov v rámci postavenia a v rozsahu pôsobnosti Úradu vládneho auditu v súvislosti s čerpaním prostriedkov Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia.
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Komenského  52, Košice – mestská časť Sever, 042 92

Profil uchádzača
Predpoklady: 

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie
Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie
Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Áno
Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Nie
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky

Požadované odborné znalosti najmä: – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o doplnení niektorých zákonov, – zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, – zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Schopnosti a osobnostné vlastnosti: – svedomitosť a spoľahlivosť, – schopnosť pracovať pod tlakom, – samostatnosť, – adaptabilita a flexibilita, – ochota učiť sa a ďalej sa vzdelávať.
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 18.10.2017
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 27.10.2017
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Úrad vládneho auditu, pracovisko Košice, Komenského 52, 040 92 Košice
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: v druhej polovici mesiaca november 2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Úrad vládneho auditu, pracovisko Košice, Komenského 52, 040 92 Košice
Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Iné

Upozornenie pre uchádzačov podávajúcich žiadosť o zaradenie do výberového konania v listinnej podobe: v žiadosti o zaradenie do výberového konania je potrebné uvádzať všetky náležitosti v súlade s § 3 vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach v platnom znení.
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Záchenská, +421455240040