Úrad vlády Slovenskej republiky – eDemokracia: hlavný radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania: VK/2017/1244

Služobný úrad: Úrad vlády Slovenskej republiky – eDemokracia

Sídlo služobného úradu: Námestie slobody  1, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81370

Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: Centrum vzdelávania a hodnotenia

Nadriadený organizačný útvar: Sekcia štátnej služby a verejnej služby

Odbor štátnej služby: 1.01 – Riadenie štátnej služby

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný radca

Vedúci štátny zamestnanec: Nie

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť: Tvorba opatrení v príslušnom odbore štátnej služby s celospoločenským dosahom. Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ostatného ústredného orgánu štátnej správy.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: Zastupovanie v tuzemských alebo zahraničných pracovných skupinách, vo výboroch a komisiách na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy. Spolupráca pri príprave súhrnných materiálov a podkladov o stave a vývoji štátnozamestnaneckých vzťahov. Tvorba a uskutočňovanie štátnej politiky v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov. Vypracovávanie návrhu systému zberu údajov, hodnotenia efektivity a meranie pokroku, ktorým sa bude sledovať a merať kvalita a zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov na celoštátnej úrovni. Tvorba podkladov, metodiky, stanovísk a usmernení pri uplatňovaní právnych predpisov v oblasti vecnej pôsobnosti odboru. Koordinácia, príprava a zabezpečovanie priebehu vzdelávacích a školiacich aktivít, metódy hodnotiaceho centra, psychodiagnostických metód, hromadných výberových konaní. Konzultačná činnosť v oblasti štátnej služby a komunikácia s účastníkmi vzdelávacích aktivít, uchádzačmi výberových konaní a so služobnými úradmi. Spolupráca s inými odbormi, akademickou sférou a odborníkmi z praxe s cieľom zabezpečenia základného odborného rámca pre riešenie otázok ďalšieho smerovania štátnozamestnaneckých vzťahov. Všetky činnosti sú vykonávané v rámci projektu Operačného programu Efektívna verejná správa – Hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľudské zdroje.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Hlavné námestie 8, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81101

Profil uchádzača
Predpoklady:
 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky: Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie
Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Nie

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 08.09.2017

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 14.09.2017

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1 813 70 Bratislava

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: október 2017

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1 813 70 Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Iné: Upozornenie pre uchádzačov podávajúcich žiadosť o zaradenie do výberového konania v listinnej podobe: v žiadosti o zaradenie do výberového konania je potrebné uvádzať všetky náležitosti v súlade s § 3 vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach v platnom znení.

Kontaktná osoba: Mgr Anna Šulavíková, +421220925705