Úrad vlády SR – eDemokracia: Odbor programov nadnárodnej spolupráce

Názov www stránky Úrad vlády SR - eDemokracia

Identifikátor výberového konania: VK/2019/2582

Služobný úrad: Úrad vlády Slovenskej republiky – eDemokracia

Sídlo služobného úradu:

Námestie slobody 1
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
813 70

Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

 

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar: odbor programov nadnárodnej spolupráce

Nadriadený organizačný útvar: sekcia finančných programov

Odbor štátnej služby: 1.03 – Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únie

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť: Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy. Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov Európskej únie na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: Výkon procesu prijímania žiadostí o overenie výdavkov v rámci projektov Interreg Stredná Európa 2014-2020 a Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 (ďalej len „projekty nadnárodnej spolupráce“). Výkon formálnej a vecnej kontroly žiadostí o overenie výdavkov v rámci kontroly prvej úrovne projektov nadnárodnej spolupráce. Výkon kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadosti o overenie výdavkov v zmysle platných právnych predpisov pri projektoch nadnárodnej spolupráce. Výkon overenia reálnosti, oprávnenosti, správnosti, aktuálnosti a neprekrývania sa nárokovaných výdavkov prijímateľa (projektového partnera) zo SR. Výkon overovania, či nárokované výdavky prijímateľa (projektového partnera) zo SR sú v súlade s finančným plánom projektu a údajmi uvedenými v zmluve medzi projektovými partnermi a vedúcim partnerom projektu (v prípade prostriedkov ERDF) a finančnými tabuľkami. Vystavenie Vyhlásenia o overení (Certificate of expenditure) pre projektových partnerov v anglickom jazyku. Vypracovanie správy o vzniknutých nezrovnalostiach pri projektoch nadnárodnej spolupráce. Výkon overenia existencie operácií. Výkon kontroly hodnovernosti výdavkov. Výkon kontroly na mieste počas realizácie projektu v zmysle platných právnych predpisov. Výkon dodatočných kontrol, špecificky zameraných na overenie štandardov kvality v systémoch kontroly vytvorených každým členským štátom prostredníctvom overenia dokumentácie kontrolórov a preskúmaním kvality centralizovaných systémov. Zabezpečenie súčinnosti pri výkone auditu, navrhovanie a prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, príprava a aktualizácia riadiacich a iných dokumentov súvisiacich s kontrolou implementácie projektov nadnárodnej spolupráce.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby:

Dunajská 68
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
811 08

 

Profil uchádzača

Predpoklady:

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 

Požiadavky

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka:

 • Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)

Vyžaduje sa odborná prax: 1 rok

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

 

Zoznam požadovaných dokumentov

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 • Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
 • Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 • Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
 • Kópia diplomu alebo vysvedčenia o vykonaní jazykovej skúšky príslušného vzdelávacieho zariadenia, kópia dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni (čestné vyhlásenie v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 • Čestné vyhlásenie o odbornej praxi (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobe: V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní: V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe

 

 • bez autentifikácie (bez použitia eID karty): V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
 • po autentifikácii (s použitím eID karty): V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

 

Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania: 12.04.2019

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 18.04.2019

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1 813 70 Bratislava

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: máj 2019

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1 813 70 Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

 

Iné

UPOZORNENIE pre uchádzačov podávajúcich žiadosť o zaradenie do výberového konania v listinnej podobe: v žiadosti o zaradenie do výberového konania je potrebné uvádzať všetky náležitosti v súlade s § 3 vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach v platnom znení.

 

Kontaktná osoba

Meno: JUDr. Tatiana Bartošiová

Telefónne číslo: +421220925988

 

*Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

To apply for this job please visit open.slovensko.sk.