Úrad vlády SR: Generálny štátny radca

  • Kdekoľvek

Číslo výberu / výberového konania

V/2016/15/OÚ

 

Služobný úrad

Úrad vlády SR

Vyhlasuje výber z občanov Slovenskej republiky na voľné štátnozamestnanecké miesto vo funkcii:

Generálny štátny radca, Vedúci štátny zamestnanec

 

Informácie o štátnozamestnaneckom mieste

Druh štátnej služby: Stála štátna služba

Odbor štátnej služby: Všeobecné – 1.02 – Kancelária predstaviteľa štátnej moci

 

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby:

Obec: Bratislava – mestská časť Staré Mesto

PSČ: 81106

Ulica: Námestie slobody

Súpisné / Orientačné číslo: 29

 

Ďalšie upresnenie:

Organizačný útvar: Kancelária Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky

 

Hlavné úlohy

Tvorba stratégie a štátnej politiky v oblasti bezpečnosti štátu na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy. Koncepčná a odborná analytická pracovná činnosť zameraná na vysoko špecializovanú monitorovaciu aktivitu a obsahovú analýzu informácií s dôrazom na vyhľadávanie indikátorov ohrozenia vnútorného a vonkajšieho bezpečnostného prostredia Slovenskej republiky. Koordinácia celoštátneho bezpečnostného systému štátu s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy. Participácia na komplexnom vytváraní a realizácii bezpečnostného systému Slovenskej republiky. Participácia na koordinácii prípravných a realizačných opatrení v oblasti bezpečnosti Slovenskej republiky, ktoré určuje Bezpečnostná rada Slovenskej republiky a vláda Slovenskej republiky. Participácia na spracovaní správy o bezpečnosti Slovenskej republiky spolu s návrhmi na jej zachovanie.

Počet obsadzovaných miest: 2

 

Požiadavky na štátneho zamestnanca:

Vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Osobitné kvalifikačné predpoklady

nevyžadujú sa

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami

U vybraného uchádzača sa bude vyžadovať na stupni utajenia „Prísne tajné“

Ďalšie požiadavky

Práca s PC – Microsoft Word, Excel, Internet – pokročilá znalosť; strategické a kreatívne myslenie; zodpovedný prístup k práci; spoľahlivosť; schopnosť pracovať v tíme; dobré komunikačné schopnosti; ovládanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a ďalších dokumentov súvisiacich s danou problematikou.

Požadovaná znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk

Úroveň: C2 – Ovládanie jazyka na najvyššej úrovni

 

Zoznam požadovaných dokumentov:

1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberu / výberového konania,

2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný),

3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný),

4. Kópia dokladu požadovaného vzdelania alebo vyššieho dosiahnutého vzdelania (napr. vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad); pri zahraničnom doklade aj rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o uznaní zahraničného dokladu za rovnocenný dokladu získanému po absolvovaní vzdelania na území Slovenskej republiky,

5. Kópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace,

6. Kópia diplomu alebo vysvedčenia o vykonaní jazykovej skúšky príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo kópia dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie požadovaného cudzieho jazyka na požadovanej úrovni, ak uchádzač v žiadosti o zaradenie do výberu / výberového konania čestne nevyhlási, že ovláda požadovaný cudzí jazyk na požadovanej úrovni,

 

Žiadosť spolu s požadovanými prílohami je potrebné podať elektronicky alebo písomne na nižšie uvedenú adresu služobného úradu. Ak uchádzač podá žiadosť elektronicky, je povinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň výberu / výberového konania pred jeho uskutočnením. Ak uchádzač túto povinnosť nesplní, nebude mu umožnené zúčastniť sa výberu / výberového konania.

 

 

Informácie o výbere / výberovom konaní:

Miesto konania výberu / výberového konania: Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1 813 70 Bratislava

Forma výberu / výberového konania: Písomná + ústna

S označením na obálke a v žiadosti: V/2016/15/OÚ

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberu / výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 21.10.2016

Predpokladaný termín uskutočnenia výberu / výberového konania: november, december

Dátum vyhlásenia výberu / výberového konania: 13.10.2016

 

 

Adresa služobného úradu

Služobný úrad

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

Bratislava – mestská časť Staré Mesto

81370

 

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Lužicová

praca@vlada.gov.sk

+421220925705