Úrad vlády SR: hlavný štátny radca

  • Kdekoľvek

Číslo výberu / výberového konania

V/2016/18/OÚ

Služobný úrad

Úrad vlády SR

Vyhlasuje

Výber z občanov Slovenskej republiky

Na voľné štátnozamestnanecké miesto vo funkcii

Hlavný štátny radca

Vedúci štátny zamestnanec

Nie
Informácie o štátnozamestnaneckom mieste

Druh štátnej služby

Stála štátna služba

 

Odbor štátnej služby

Špeciálne – 2.16 – Verejné obstarávanie

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby
Okres Bratislava I
Bratislava – mestská časť Staré Mesto

PSČ 81105

Ulica Štefánikova 2

 

Organizačný útvar

Odbor kontroly verejného obstarávania

 

Hlavné úlohy

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy so zameraním na kontrolu verejného obstarávania. Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov Európskej únie na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy so zameraním na kontrolu verejného obstarávania. Kontrolná, inšpekčná, dozorná činnosť na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy v oblasti verejného obstarávania projektov Operačného programu Technická pomoc spolufinancovaných z prostriedkov EÚ pre programové obdobie 2007-2013 a 2014-2020 na regionálnej úrovni a pre iné finančné mechanizmy podľa potreby organizačných útvarov zamestnávateľa, projektov Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu (ďalej len „NFM“) spolufinancovaného z finančných prostriedkov Finančného mechanizmu EHP a NFM, pre programy nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014-2020 a Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020. Zabezpečenie kontrol verejného obstarávania prijímateľov dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky. Zabezpečenie ďalších činností súvisiacich s predmetom uvedených činností v oblasti verejného obstarávania. Zadávanie údajov do ITMS.
 

Počet obsadzovaných miest

1
Požiadavky na štátneho zamestnanca

 

Vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 

Osobitné kvalifikačné predpoklady

Nevyžadujú sa.

 

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami

Nevyžaduje sa

 

Ďalšie požiadavky

Práca s PC – Microsoft Word, Excel, Internet, Outlook – pokročilá znalosť; strategické, kreatívne a analytické myslenie; dobré komunikačné schopnosti; samostatnosť; schopnosť pracovať v tíme; zodpovedný prístup k práci, spoľahlivosť; ovládanie príslušných zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s danou problematikou.
Požadovaná znalosť cudzích jazykov
Nevyžaduje sa
Zoznam požadovaných dokumentov

a)Písomná žiadosť o zaradenie do výberu / výberového konania,

b)Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný),

c)Motivačný list (vlastnoručne podpísaný),

d)Kópia dokladu požadovaného vzdelania alebo vyššieho dosiahnutého vzdelania (napr. vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad); pri zahraničnom doklade aj rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o uznaní zahraničného dokladu za rovnocenný dokladu získanému po absolvovaní vzdelania na území Slovenskej republiky,

e)Kópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace,

Žiadosť spolu s požadovanými prílohami je potrebné podať elektronicky alebo písomne na nižšie uvedenú adresu služobného úradu. Ak uchádzač podá žiadosť elektronicky, je povinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň výberu / výberového konania pred jeho uskutočnením. Ak uchádzač túto povinnosť nesplní, nebude mu umožnené zúčastniť sa výberu / výberového konania.
Informácie o výbere / výberovom konaní

 

Miesto konania výberu / výberového konania

Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

 

Forma výberu / výberového konania

Písomná + ústna

 

S označením na obálke a v žiadosti

V/2016/18/OÚ

 

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberu / výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi

10.01.2017

 

Predpokladaný termín uskutočnenia výberu / výberového konania

január, február 2017

 

Dátum vyhlásenia výberu / výberového konania

30.12.2016
Adresa služobného úradu

Služobný úrad: Úrad vlády SR

Štát: Slovenská republika

Kraj: Bratislavský kraj

Okres: Okres Bratislava I

Obec: Bratislava – mestská časť Staré Mesto

PSČ: 81370

Ulica: Námestie slobody 1

 

Kontaktná osoba
Ing. Adriana Lužicová
E-mail
praca@vlada.gov.sk

Telefónne číslo

+421220925705