Úrad vlády SR: hlavný štátny radca

  • Kdekoľvek

Číslo výberu / výberového konania: V/2017/8/OÚ

Služobný úrad: Úrad vlády SR

Vyhlasuje výber z občanov Slovenskej republiky na voľné štátnozamestnanecké miesto vo funkcii h.lavný štátny radca.
Informácie o štátnozamestnaneckom mieste:

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Odbor štátnej služby: všeobecné – 1.02 – Kancelária predstaviteľa štátnej moci

Organizačný útvar:kancelária predsedu vlády

Hlavné úlohy:

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy. Koordinovanie a spolupráca pri príprave odborných stanovísk pre predsedu vlády SR. Samostatná špecializovaná činnosť, spočívajúca vo vyhodnocovaní výsledkov a príprave záverov k rozhodovacím procesom kancelárie predsedu vlády SR. Koncepčná a analytická činnosť súvisiaca so zabezpečením úloh kancelárie predsedu vlády SR. Organizačno-technické a odborné zabezpečenie rokovaní a porád predsedu vlády SR. Koordinácia činnosti príslušných útvarov úradu vlády pri zabezpečovaní spracovania návrhov, odborných stanovísk a podkladov pre predsedu vlády SR a kanceláriu predsedu vlády SR.

Počet obsadzovaných miest: 1

Požiadavky na štátneho zamestnanca:

 

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky: práca s PC – Microsoft Word, Excel, Internet; strategické a kreatívne myslenie; zodpovedný prístup k práci; spoľahlivosť; schopnosť pracovať v tíme; dobré komunikačné schopnosti; ovládanie príslušných zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s danou problematikou.
Požadovaná znalosť cudzích jazykov: nevyžaduje sa
Zoznam požadovaných dokumentov:
a) Písomná žiadosť o zaradenie do výberu / výberového konania,
b) Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný),
c)Motivačný list (vlastnoručne podpísaný),
d)Kópia dokladu požadovaného vzdelania alebo vyššieho dosiahnutého vzdelania (napr. vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad); pri zahraničnom doklade aj rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o uznaní zahraničného dokladu za rovnocenný dokladu získanému po absolvovaní vzdelania na území Slovenskej republiky,
e)Kópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace,

Žiadosť spolu s požadovanými prílohami je potrebné podať elektronicky alebo písomne na nižšie uvedenú adresu služobného úradu. Ak uchádzač podá žiadosť elektronicky, je povinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň výberu / výberového konania pred jeho uskutočnením. Ak uchádzač túto povinnosť nesplní, nebude mu umožnené zúčastniť sa výberu / výberového konania.

Informácie o výbere / výberovom konaní:

 

Miesto konania výberu / výberového konania: Úrad vlády SR Námestie slobody 1 813 70 Bratislava

Forma výberu / výberového konania: písomná + ústna

S označením na obálke a v žiadosti: V/2017/8/OÚ

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberu / výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 18.03.2017

Predpokladaný termín uskutočnenia výberu / výberového konania: apríl

Dátum vyhlásenia výberu / výberového konania: 08.03.2017

Adresa služobného úradu: 
Úrad vlády SR
Slovenská republika 
Bratislavský kraj
Okres Bratislava I
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
81370
Námestie slobody 1
Kontaktná osoba: Ing. Adriana Lužicová
praca@vlada.gov.sk
+421220925705