Úrad vlády SR: hlavný štátny radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania: VK/2017/2082
Služobný úrad: Úrad vlády Slovenskej republiky – eDemokracia
Sídlo služobného úradu: Námestie slobody 1, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 813 70
Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby
Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar:Odbor stratégie a metodiky
Nadriadený organizačný útvar: Sekcia regionálneho rozvoja
Odbor štátnej služby: 2.26 – Regionálny rozvoj
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec: Nie
Druh štátnej služby: stála štátna služba

 Najnáročnejšia činnosť: Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy.
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:
V oblasti stratégie a metodiky regionálneho rozvoja: – definovanie výziev, cieľov a priorít v oblasti podpory regionálneho rozvoja a navrhovanie systémových opatrení, – koncepčná činnosť a tvorba legislatívnych opatrení na úrovni ústredného orgánu štátnej správy, – príprava materiálov na rezortné a medzirezortné pripomienkové konanie, sledovanie aktuálnosti a účinnosti legislatívnych dokumentov a všeobecne záväzných právnych predpisov, – tvorba analýz, stanovísk a podkladov na rozhodovanie v oblasti regionálneho rozvoja. – podpora a koordinácia činností a spolupráce s ústrednými orgánmi štátnej správy a miestnymi orgánmi štátnej správy a samosprávy, inštitúciami, právnickými a fyzickými osobami pri poskytovaní podpory regionálneho rozvoja, – plnenie úloh vyplývajúcich z aktualizácie Národnej stratégie regionálneho rozvoja, – vypracovávanie koncepčných strategických a metodických materiálov pre oblasť regionálneho rozvoja, – podieľanie sa na procese poskytovania dotácie z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády na projekty subjektom územnej spolupráce podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja, – podieľanie sa na plnení úloh a zabezpečovaní činností vyplývajúcich zo zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov), – podieľanie sa na procese poskytnutia regionálneho príspevku v súlade s vládou schválenými akčnými plánmi, – vyhodnocovanie alternatív financovania regionálneho rozvoja so špeciálnym dôrazom na využívanie EŠIF, – spolupráca s medzinárodnými inštitúciami a zahraničnými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja, – pripomienkovanie materiálov koncepčného a strategického charakteru v oblasti podpory regionálneho rozvoja, – organizovanie a spoluorganizovanie školení, seminárov a konferencií v oblasti regionálneho rozvoja.
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Dunajská 68, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 811 08

 
Profil uchádzača
Predpoklady:

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie
Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie
Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie
Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Nie
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 16.10.2017
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 20.10.2017
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1 813 70 Bratislava
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: november 2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1 813 70 Bratislava
Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť
Iné:Upozornenie pre uchádzačov podávajúcich žiadosť o zaradenie do výberového konania v listinnej podobe: v žiadosti o zaradenie do výberového konania je potrebné uvádzať všetky náležitosti v súlade s § 3 vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach v platnom znení.

Kontaktná osoba: Mgr Anna Šulavíková, +421220925705