Úrad vlády SR – hlavný štátny radca – odbor grantov EHP a Nórska

  • Kdekoľvek

Úrad vlády SR vyhlasuje výber z občanov Slovenskej republiky na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta:

Hlavný štátny radca, Odbor grantov EHP a Nórska

Informácie o štátnozamestnaneckom mieste

  • Druh štátnej služby: dočasná štátna služba podľa § 17 ods. 3 písm. c) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v platnom znení do 30.04.2017
  • Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
  • Miesto výkonu štátnej služby: Bratislava
  • Organizačný útvar: Odbor grantov EHP a Nórska, sekcia bilaterálnych finančných nástrojov

Hlavné úlohy

Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy. Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných dokumentov na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy. Kontrolná činnosť na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy. Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy. Vykonáva činnosti súvisiace s implementáciou Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2009- 2014: zabezpečuje implementáciu pridelených projektov; vypracováva Výročné správy o implementácii Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v relevantných častiach; vedie kompletnú evidenciu pridelených implementovaných projektov; kontroluje dodržiavanie podmienok udržateľnosti pridelených projektov z pozície finančného manažéra. Plní úlohy stanovené v Internom manuáli pre riadenia pomoci z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu vyplývajúce z pozície finančného manažéra.

Počet obsadzovaných miest: 1

 

Odkaz na oficiálnu informáciu o vyhlásení výberu.