Úrad vlády SR: Hlavný štátny radca

  • Kdekoľvek

Informácie o štátnozamestnaneckom mieste

Druh štátnej služby: Stála štátna služba

Odbor štátnej služby: Všeobecné – 1.03 – Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev

Organizačný útvar: Inštitút pre stratégie a analýzy

Hlavné úlohy

Vykonávanie analytickej činnosti zameranej na oblasť podpory stratégie hospodárskej a sociálnej politiky vlády v súlade s hospodársko-politickými cieľmi a strategickými prioritami Programového vyhlásenia vlády, vrátane oblasti kohéznej politiky Európskej únie, ako aj implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej ako „EŠIF“). Podieľanie sa na systematickej analýze legislatívnych a nelegislatívnych opatrení navrhovaných v oblasti hospodárskej a sociálnej politiky vlády, kohéznej politiky Európskej únie a implementácie EŠIF. Príprava odborných stanovísk a relevantných podkladov strategického a analytického charakteru pre vedúcich predstaviteľov úradu vlády v súlade s hospodársko-politickými cieľmi a strategickými prioritami programového vyhlásenia vlády. Spolupráca pri príprave súhrnných strategických materiálov a analytických podkladov o stave a vývojových tendenciách hospodárstva Slovenskej republiky, vrátane externého ekonomického prostredia. Spolupráca pri príprave návrhov vecných riešení na podporu synergických účinkov v rámci EŠIF, ako aj systémových opatrení na posilnenie hospodárskeho rastu, zamestnanosti a výsledkov odvetvových ako i prierezových politík a stratégií s využitím EŠIF. Podieľanie sa na hodnotení efektívnosti výdavkov a identifikácii príčin neefektívnosti realizovaných verejných politík a stratégií.

Počet obsadzovaných miest: 1

 
Požiadavky na štátneho zamestnanca

Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Osobitné kvalifikačné predpoklady: Nevyžadujú sa

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: Nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky

Základné znalosti z oblasti EÚ, EŠIF. Práca s PC – Microsoft Word, Excel, Internet; skúsenosti s prácou s ekonometrickým softvérom vítané (R, STATA alebo Eviews); skúsenosti s výskumom alebo analytickou činnosťou vítané; vysokoškolské vzdelanie v oblasti ekonómie, financií, štatistiky alebo matematiky vítané; zodpovedný prístup k práci; spoľahlivosť; schopnosť pracovať v tíme; analytické myslenie a komunikačné schopnosti; ovládanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a ďalších dokumentov súvisiacich s danou problematikou.
Požadovaná znalosť cudzích jazykov

Jazyk: Anglický

Úroveň: C1 – Úroveň pokročilá

 
 
Zoznam požadovaných dokumentov
a) Písomná žiadosť o zaradenie do výberu / výberového konania,
b) Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný),
c) Motivačný list (vlastnoručne podpísaný),
d) Kópia dokladu požadovaného vzdelania alebo vyššieho dosiahnutého vzdelania (napr. vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad); pri zahraničnom doklade aj rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o uznaní zahraničného dokladu za rovnocenný dokladu získanému po absolvovaní vzdelania na území Slovenskej republiky,
e) Kópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace,
f) Kópia diplomu alebo vysvedčenia o vykonaní jazykovej skúšky príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo kópia dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie požadovaného cudzieho jazyka na požadovanej úrovni, ak uchádzač v žiadosti o zaradenie do výberu / výberového konania čestne nevyhlási, že ovláda požadovaný cudzí jazyk na požadovanej úrovni.
Žiadosť spolu s požadovanými prílohami je potrebné podať elektronicky alebo písomne na nižšie uvedenú adresu služobného úradu. Ak uchádzač podá žiadosť elektronicky, je povinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň výberu / výberového konania pred jeho uskutočnením. Ak uchádzač túto povinnosť nesplní, nebude mu umožnené zúčastniť sa výberu / výberového konania.
Informácie o výbere / výberovom konaní

Miesto konania výberu / výberového konania: Úrad vlády SR Námestie slobody 1 813 70 Bratislava

Forma výberu / výberového konania: Písomná + ústna

S označením na obálke a v žiadosti: V/2016/16/OÚ

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberu / výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 14.11.2016

Predpokladaný termín uskutočnenia výberu / výberového konania: december, január

Dátum vyhlásenia výberu / výberového konania: 04.11.2016

Kontaktná osoba
Ing. Adriana Lužicová

E-mail: praca@vlada.gov.sk

Telefónne číslo: +421220925705