Úrad vlády SR: riaditeľ odboru

  • Kdekoľvek

Číslo výberu / výberového konania: VK/2017/10/OÚ

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Odbor štátnej služby: špeciálne – 2.18 – Výstavba a regionálny rozvoj

Organizačný útvar: odbor podpory regionálneho rozvoja

Hlavné úlohy:

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy. Riadenie, usmerňovanie, kontrola činnosti odboru a zodpovednosť za činnosť a plnenie úloh v rozsahu pôsobnosti odboru. Definovanie výziev, cieľov a priorít v oblasti podpory regionálneho rozvoja a navrhovanie systémových opatrení. Vyhodnocovanie alternatív financovania regionálneho rozvoja so špeciálnym dôrazom na využívanie EŠIF. Tvorba informácií, stanovísk a podkladov na rozhodovanie v oblasti regionálneho rozvoja. Podpora a koordinácia činností a spolupráce s ústrednými orgánmi štátnej správy a miestnymi orgánmi štátnej správy a samosprávy, inštitúciami, právnickými a fyzickými osobami pri poskytovaní podpory regionálneho rozvoja. Plnenie úloh vyplývajúcich z aktualizácie Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR. Podieľanie sa na procese poskytnutia dotácie z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky na projekty subjektom územnej spolupráce podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja. Koordinovanie plnenia úloh a zabezpečovanie činností vyplývajúcich zo zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov). Podieľanie sa na procese poskytnutia regionálneho príspevku v súlade so schválenými akčnými plánmi vládou Slovenskej republiky. Pripomienkovanie materiálov koncepčného a strategického charakteru v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Organizovanie/ spoluorganizovanie školení a konferencií v oblasti regionálneho rozvoja. Zabezpečovanie výkonu finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zabezpečovanie oznamovania Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny ukončenie plnenia akčného plánu.
Požiadavky na štátneho zamestnanca
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

 Práca s PC – Microsoft Word, Excel, Internet – pokročilá znalosť; strategické a kreatívne myslenie, zodpovedný prístup k práci, riadiaca schopnosť, dobré komunikačné schopnosti, spoľahlivosť, ovládanie príslušných zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s danou problematikou.
Zoznam požadovaných dokumentov:
  • Písomná žiadosť o zaradenie do výberu / výberového konania,
  • Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný),
  • Motivačný list (vlastnoručne podpísaný),
  • Kópia dokladu požadovaného vzdelania alebo vyššieho dosiahnutého vzdelania (napr. vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad); pri zahraničnom doklade aj rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o uznaní zahraničného dokladu za rovnocenný dokladu získanému po absolvovaní vzdelania na území Slovenskej republiky,
  • Kópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace.
Žiadosť spolu s požadovanými prílohami je potrebné podať elektronicky alebo písomne na nižšie uvedenú adresu služobného úradu. Ak uchádzač podá žiadosť elektronicky, je povinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň výberu / výberového konania pred jeho uskutočnením. Ak uchádzač túto povinnosť nesplní, nebude mu umožnené zúčastniť sa výberu / výberového konania.
Informácie o výberovom konaní
Miesto konania výberu / výberového konania: Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1 813 70 Bratislava

Forma výberu / výberového konania: písomná + ústna

S označením na obálke a v žiadosti: VK/2017/10/OÚ

 
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberu / výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 18.04.2017

Predpokladaný termín uskutočnenia výberu / výberového konania: máj

Viac informácií nájdete TU!!!