Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny: radca

 • Kdekoľvek

Identifikátor výberového konania: VK/2017/113

Služobný úrad: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava

Sídlo služobného úradu: Špitálska, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81267

Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie

štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar:

Oddelenie služieb pre občana, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Nadriadený organizačný útvar: Riaditeľ úradu

Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: radca

Vedúci štátny zamestnanec: Nie

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť: Samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

Vykonáva samostatné odborné činnosti na úseku služieb pre občana. Vykonáva agendu poskytovania služieb občanovi v oblasti : – služieb zamestnanosti, vrátane poradenskej činnosti, sprostredkovania zamestnania a nástrojov AOTP a národných projektov – pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného – poskytovania štátnych sociálnych dávok – poskytovania informácií o podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti. Prijíma žiadosti od občanov v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, zabezpečuje ich kompletnosť, postupuje ich na ďalšie konanie. Prijíma vyplnené žiadosti vo vybraných nástrojoch AOTP a postupuje ich na ďalšie konanie. Typuje údaje o uchádzačoch o zamestnanie a záujemcoch o zamestnanie do systému ISSZ.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Ádorská 41, Dunajská Streda, 92901

Ďalšie upresnenie: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Profil uchádzača

Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie:

úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Požiadavky:

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Nie

Vyžaduje sa odborná prax je výhodou

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania: 17.07.2017

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 21.07.2017

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Ádorská 41 929 01 Dunajská Streda

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 09.08.2017

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Ádorská 41 929 01 Dunajská Streda

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba:
PhDr. Marianna Lelkesová
+421312440120