Výberové konanie: Kancelária prezidenta SR

  • Kdekoľvek

Organizačný útvar: oddelenie pre styk s verejnosťou
Nadriadený organizačný útvar: odbor komunikácie

Odbor štátnej služby:
 Verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky – mediálna politika, styk s verejnosťou a prístup k informáciám

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný referent – (4. PT podľa zákona č. NR SR č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov)

Vedúci štátny zamestnanec: Nie
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku

Najnáročnejšia činnosť:
4.02 Vybavovanie ucelenej odbornej agendy vo vecne vymedzenej oblasti tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie, na kontrolu alebo prípravu podkladov k odborným stanoviskám.
4.03 Samostatné odborné činnosti v oblasti petícií a sťažností vrátane vedenia ich centrálnej evidencie.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:
# Vybavovanie samostatnej odbornej činnosti a spisovej agendy – v oblasti prijímania, evidovania a vybavovania podaní fyzických osôb a právnických osôb, vrátane vedenia centrálnej evidencie podaní a osobitného vedenia centrálnej evidencie petícií a sťažností,
# spolupráca pri spracúvaní informácií o obsahu podaní fyzických osôb a právnických osôb so zameraním na ich štruktúru podľa jednotlivých oblastí a najproblémovejších okruhov,
# zodpovednosť za včasnosť a formálnu správnosť vypracovaných materiálov,
# podieľanie sa na spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy, miestnymi orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, so súdmi, s orgánmi prokuratúry, polície, s občianskymi združeniami a ďalšími inštitúciami, ktorých činnosti sa podania týkajú,
# podieľanie sa na spracúvaní podkladov štatistiky došlých a vybavených podaní fyzických a právnických osôb.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Hodžovo námestie 1, Bratislava 81000
Ďalšie upresnenie: Štefánikova ulica 2, Bratislava

Profil uchádzača: Predpoklady vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť

Bezúhonnosť nie je potrebné preukázať odpisom registra trestov.

Kvalifikačné predpoklady:
Vzdelanie – úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie
Osobitný kvalifikačný predpoklad – Študijný odbor

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky.
Nevyžaduje sa zdravotná spôsobilosť.
Nevyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka.
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, a to pre stupeň utajenia „Dôverné“ (u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto).

Ďalšie požiadavky
# znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä Ústavy Slovenskej republiky, zákona NR SR č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 55/2017 Z. z o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
# užívateľská znalosť práce s PC (Microsoft Office, Internet, IBM Notes), # schopnosti a osobnostné vlastnosti: svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, motivácia, adaptabilita a flexibilita, komunikačné zručnosti.

Zoznam požadovaných dokumentov
a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
c. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania
f. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané) g. Čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
a) v listinnej podobe
V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje – VK/2017/2382
b) v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní
V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
• bez autentifikácie (bez použitia eID karty) V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
• s autentifikáciou (s použitím eID karty)

V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 26.10.2017
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 03.11.2017
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Osobný úrad, Štefánikova č. 2, P. O. Box 128, 810 00 Bratislava 1

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: koniec novembra 2017
Predpokladané miesto konania výberového konania: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Štefánikova 2, Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba:
Mgr. Zuzana Šimková
+421257888173