Výzva na pozíciu členov výberovej komisie komunitárneho grantového programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže

 • Kdekoľvek

Všeobecné ciele grantového programu Erasmus+:

 • zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život;
 • posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti;
 • prispievať k napĺňaniu stratégie EURÓPA 2020 podporou mladej generácie ako základu modernej, vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti;
 • prispievať k napĺňaniu Stratégie EÚ pre mládež, a to najmä v tematických oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, sociálne začlenenie, participácia a dobrovoľníctvo;
 • podporovať medzinárodnú mobilitu mladých ľudí.

Ciele programu Erasmus+ pre oblasť mládeže:

 • zlepšiť úroveň kľúčových kompetencií a zručností mladých ľudí, vrátane tých, ktorí majú nedostatok príležitostí;
 • podporiť účasť na demokratickom živote v Európe a aktívne občianstvo mladých ľudí; podporiť prepojenie aktivít na požiadavky trhu práce;
 • podporiť medzikultúrny dialóg;
 • podporiť sociálne začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí a solidaritu; prostredníctvom zvýšenia príležitosti pre mobilitu aktívnych mladých ľudí.

 

Požiadavky na profil člena výberovej komisie:

 • bezúhonnosť;
 • znalosť projektového manažmentu, projektového myslenia a projektového cyklu;
 • skúsenosti s posudzovaním žiadostí v iných grantových schémach a programoch (skúsenosť s programom EÚ Mládež v akcii výhodou);
 • znalosť základných dokumentov z oblasti mládežníckej politiky; znalosť anglického jazyka.

Nestrannosť a vylúčenie konfliktu záujmov je jednou zo základných podmienok spolupráce medzi administrátorom programu a budúcimi členmi výberovej komisie.

 

V prípade ak sú členovia výberovej komisie členmi štatutárnych, riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov žiadateľa v programe musia byť z hlasovania pre konkrétnu Kľúčovú akciu pre daný predkladací termín vylúčení.

 

Výberová komisia programu Erasmus+ pre oblasť mládeže zasadne 3x ročne a jej úlohou bude navrhovať odporúčania na pridelenie/resp. nepridelenie finančnej podpory na predložené projektové žiadosti v rámci programu Erasmus+ za oblasť mládeže a športu.

 

Svoje vyjadrenie záujmu (motivačný list s informáciami o naplnení požiadaviek na profil člena výberovej komisie) spolu so životopisom (vo formáte Europass) posielajte na e-mailovú adresu:  peter.kupec@iuventa.sk, a to najneskôr do 10. marca 2017.

 

Úspešní uchádzači sa stanú externými spolupracovníkmi organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

 

Podrobnejšie informácie o podmienkach a forme spolupráce, časovom rámci sa vybraní uchádzači dozvedia na stretnutí, na ktoré budú pozvaní.

 

Kontaktná osoba: Mgr. Peter Kupec Tel.: +421 908 678 816

e-mail: peter.kupec@iuventa.sk

 

Viac informácií nájdete TU.