Europe Direct Trenčín – Projektový manažér

Kategória:
Na dobu neurčitú
Miesto:
Trenčín
Deadline:
18.03.2016

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,
b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
c/ byť samostatný, komunikatívny, flexibilný, asertívny, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý, prispôsobivý, mať príjemné vystupovanie,
d/ mať schopnosť riadiť projekty,
e/ ovládať anglický, nemecký alebo francúzsky jazyk na úrovni min. B2,
f/ mať vysokoškolské vzdelanie minimálne 1. stupňa – európske štúdia výhodou,
g/ mať primerané vedomosti o európskych politikách a skúsenosti v komunikačnej oblasti.

 Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

–    žiadosť o účasť na VK,
–    profesijný štruktúrovaný životopis,
–    motivačný list,
–    doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
–    doklad o jazykovej spôsobilosti na úroveň min B2,

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj
Odbor regionálneho rozvoja
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK EUROPE DIRECT“.

Dátum  uzávierky  prijímania  žiadostí    o    účasť    na   výberovom   konaní  je 18.03.2016. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.
Predpokladaný termín nástupu je 1. apríl 2016.

Disclaimer

EurActiv.sk nezodpovedá za obsah zverejnených pracovných ponúk. Najaktuálnejšie znenie tohto inzerátu nájdete na stránkach organizácie, ktorá pôvodnú ponuku zverejnila. // EurActiv.sk is not responsible for the content of the job vacancies published. For the most up-to-date version of the call, please see the webpage of the original publisher.

REKLAMA

REKLAMA