JOB: Vedúci odd. školstva, kultúry, športu a projekt. činností

Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Vedúci oddelenia školstva, kultúry, športu a projektových činností miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Dúbravka.

Podmienky:

·         vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

·         prax v odbore,

·         bezúhonnosť,

·         predloženie písomnej koncepcie činnosti oddelenia, na riadenie ktorého sa uchádzač prihlasuje (doručiť v zalepenej obálke spolu s požadovanými dokladmi),

·         všeobecné spôsobilosti, a to organizovanie práce, vedenie ľudí, znalosť a orientácia v príslušných právnych predpisoch, riadiace a organizačné schopnosti

·         práca s počítačom (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook na pokročilej úrovni),

·         osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:

·         prihláška do výberového konania,

·         vypísaný osobný dotazník,

·         štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe a stručným popisom pracovných činností,

·         overený doklad o absolvovanom vysokoškolskom vzdelaní,

·         výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

·         písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,

·         čestné vyhlásenie, že všetky údaje sú pravdivé.

Životopisy posielajte na tento link. Kontaktná osoba je Ing. Rastislav Bagar, Prednosta Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka, tel.: +0907779964, email: prednosta@dubravka.sk.

Bratislava 21. 7. 2015

 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA