Ministerstvo hospodárstva SR: hlavný štátny radca

Kancelária ministra, tlačový a komunikačný odbor

Kategória:
Pracovné ponuky
Miesto:
Bratislava
Deadline:
05.01.2017

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dáva do pozornosti záujemcom o prácu v štátnej službe možnosť sa prihlásiť do výberového procesu na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v organizačnom útvare: kancelária ministra, tlačový a komunikačný odbor.

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba (dočasne uvoľnené miesto zamestnanca z dôvodu čerpania materskej a  rodičovskej dovolenky)
Počet voľných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.06 Sprístupňovanie informácií, masmediálna politika
Hlavné úlohy: Koordinovanie rozvoja komunikácie s verejnosťou v rámci procesu informovanosti verejnosti v otázkach spadajúcich do pôsobnosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Príprava odborných podkladov k verejným výstupom a reakciám ministerstva. Poskytovanie individuálnych informácií pre verejnosť. Poskytovanie individuálnych informácií, prijímanie a v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi ministerstva, vybavovanie podaní fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sú ministerstvu adresované (písomne, telefonicky, e-mailom, faxom, osobne…). Spolupráca s kanceláriou ministra a zodpovednými zamestnancami ministerstva a organizáciami rezortu pri vydávaní periodických a neperiodických publikácií a materiálov ministerstva. Zabezpečovanie vytvárania podmienok na prezentáciu ministerstva.
Požiadavka na zamestnanca:
Odborná prax: minimálne 2 roky odbornej praxe
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Hricková Jana
Telefón: 02/20462121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk

Miesto a termín podania prihlášky: v termíne od 22.12.2016 do 5.1.2017, na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, na obálke s označením: hlavný štátny radca, tlačový a komunikačný odbor.

Zoznam požadovaných dokladov:
– žiadosť,
– kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– súhlas so spracovávaním osobných údajov na účely výberu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie pracovné ponuky Ministerstva hospodárstva SR nájdete TU!

Disclaimer

EurActiv.sk nezodpovedá za obsah zverejnených pracovných ponúk. Najaktuálnejšie znenie tohto inzerátu nájdete na stránkach organizácie, ktorá pôvodnú ponuku zverejnila. // EurActiv.sk is not responsible for the content of the job vacancies published. For the most up-to-date version of the call, please consult the webpage of the original publisher.

REKLAMA

REKLAMA