MZVaEZ SR: Stážista SK PRES v New Yorku, Ženeve, Viedni a Paríži

Kategória:
Stáž
Miesto:
New York, Viedeň, Ženeva, Paríž
Deadline:
22.02.2016

Názov služobného úradu:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Druh služby:

výkon práce vo verejnom záujme na Stálej misii SR pri OSN v New Yorku 1 miesto), Ženeve (5 miest), Viedni (1 miesto) a na Stálej delegácii SR pri UNESCO v Paríži (1 miesto)

Druh pracovného pomeru:

hlavný

Organizačný útvar:

Správa účelových zariadení MZVaEZ SR

Obsadzovaná funkcia:

samostatný odborný referent (stážista SK PRES)

Počet obsadzovaných miest:

8

Odbor služby:

zahraničné veci

Platové podmienky:

platová trieda 8 v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z.

Termín nástupu:

1. mája 2016

Trvanie pracovného pomeru: na dobu určitú do 31. 12. 2016

 

Hlavné úlohy v súvislosti s prípravou a výkonom predsedníctva SR v Rade EÚ:

•    účasť na zasadnutiach v rámci systému OSN, resp. OBSE, vypracovávanie záznamov zo zasadnutí
•    účasť na koordinačných stretnutiach EÚ a plnenie úloh v rámci SK EÚ PRES
•    výkon administratívnych úloh, vrátane výpomoci pri príprave podkladov a prejavov,
•    organizačné a koncepčné zabezpečovanie podujatí organizovaných Stálou misiou SR pri OSN, resp. Stálou delegáciou SR pri UNESCO
•    spolupráca pri protokolárnych aktivitách, vrátane zabezpečovania a sprevádzania návštev zástupcov SR

Dôležitá informácia: Prijatí zamestnanci/stážisti absolvujú pred plánovaným vyslaním na stále misie odbornú prípravu na výkon práce na Stálej misii v ústredí ministerstva (t. j. v Bratislave).

Predpoklady:

Základné predpoklady:

•    znalosť systému OSN, resp. OBSE; predchádzajúca praktická skúsenosť s prácou v medzinárodných organizáciách alebo stážou na stálych misiách SR je výhodou
•    aktívna znalosť anglického jazyka slovom a písmom na úrovni C1 v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky; znalosť francúzskeho jazyka aspoň na úrovni B1 výhodou,
•    motivácia a ochota pracovať v prostredí s permanentne vysokým pracovným nasadením s nevyhnutnosťou operatívnej reakcie pri riešení úloh a zdieľaní informácií
•    znalosť základných aspektov diplomatického protokolu
•    komunikatívnosť a predpoklady na samostatné pôsobenie v multilaterálnom prostredí
•    schopnosť zvládať stresové situácie

kvalifikačné predpoklady:
• minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa.

ďalšie predpoklady:

•    bezúhonnosť
•    výborná znalosť slovenského jazyka a pravopisu
•    výborné analytické schopnosti
•    výborná úroveň písomného a hovorového prejavu
•    aktívne ovládanie práce s počítačom (Word, Excel, Power Point, Outlook; Internet) a sociálnymi médiami (Facebook, Twitter)

iné kritériá:

– profesionálne vystupovanie, komunikatívnosť,
– veľmi dobré organizačné schopnosti, pozitívny prístup, nekonfliktnosť v interpersonálnych vzťahoch, iniciatívnosť, kreativita
– psychická odolnosť voči stresu,
– vysoká úroveň flexibility
– od úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať bezpečnostná previerka na stupeň utajenia „vyhradené“.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné poslať zo strany uchádzača najneskôr do 22. februára 2016:
(1) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (s označením čísla výberového konania),
(2) motivačný list (maximálne v rozsahu jedného listu formátu A4),
(3) stručný profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefónneho kontaktu, kontaktnej poštovej a elektronickej adresy),
(4) kópia VŠ diplomu
(5) kópia výpisu registra trestov nie staršia ako 3 mesiace
(6) čestné vyhlásenie (na jednej strane formátu A4) o
• pravdivosti všetkých uvádzaných údajov a dokladov,
• trvalom pobyte,
• zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej činnosti.

VŠEOBECNÉ POKYNY

(1) Písomná žiadosť, podpísaná uchádzačom spolu so všetkými požadovanými dokladmi, musí byť odoslaná (poštou, alebo elektronicky – súbor vo formáte .pdf, maximálna veľkosť emailu 5 MB) služobnému úradu (poštová adresa: MZVaEZ SR, osobný úrad, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37; emailová adresa: osur@mzv.sk) najneskôr do 22. 2. 2016. Na obálke je potrebné zreteľne uviesť číslo výberového konania 2016/ 01/28.

(2) Na osobný pohovor môžu byť pozvaní len uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne: (a) poštou – rozhoduje dátum pečiatky poštového úradu, t. j. 22. 2. 2016, alebo (b) prostredníctvom elektronickej pošty – rozhoduje dátum a čas elektronického odoslania, t. j.  22. 2. 2016 najneskôr do 23:59 hod.

(3) Na osobný pohovor budú  najneskôr koncom februára alebo začiatkom marca 2016 pozvaní len vybraní uchádzači.

(4) V motivačnom liste každý uchádzač uvedie vybranú Stálu misiu alebo Stálu delegáciu a vyšpecifikuje odborné oblasti, v ktorých by chcel vzhľadom na svoje skúsenosti a odborné znalosti pôsobiť (napr. agenda: bezpečnostná, medzinárodnoprávna, rozvojová a humanitárna, ľudských práv, ekonomická, odzbrojenia, environmentálna, zdravotnícka, trhu práce a duševného vlastníctva).

(5) Po ukončení výberu uchádzačov na výkon práce vo verejnom záujme budú zaslané materiály neúspešných uchádzačov komisionálne zlikvidované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

(6) Prípadné ďalšie informácie k organizačnému zabezpečeniu výberu môže poskytnúť   D. Hulková, č. t. 59783604, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava 37.

Disclaimer

EuraActiv.sk nezodpovedá za obsah zverejnených pracovných ponúk. Najaktuálnejšie znenie tohto inzerátu nájdete na stránkach organizácie, ktorá pôvodnú ponuku zverejnila.

EurActiv.sk is not responsible for the content of the job vacancies published. For the most actual version of the call, please see the webpage of the original publisher.

REKLAMA

REKLAMA