STÁŽ: Dlhodobé, aj krátkodobé stáže pre všetkých v tíme EHSV

Dvakrát ročne Európsky hospodársky a sociálny výbor ponúka stáže po dobu piatich mesiacov pre absolventov vysokých škôl, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov Európskej únie, ako aj pre daný počet absolventov vysokých škôl z krajín mimo EÚ (dlhodobé stáže). Okrem toho Výbor ponúka aj krátkodobé, neplatené stáže pre obdobie jedného až troch mesiacov pre vysokoškolských absolventov, alebo študentov, pre ktorých je stáž potrebná na dokončenie ich štúdia.

Dlhodobé stáže


Tieto stáže ponúkajú príležitosť dozvedieť sa o úlohách a aktivitách EHSV a získať odbornú prax v multikultúrnom prostredí. Začínajú sa od 16. februára a od 16. septembra v každom roku a konajú sa v kanceláriách výboru v Bruseli.

Pre úspešné zaradenie do výberového procesu je potrebné:

– pozorne prečítať ustanovenia týkajúce sa stáží u Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru;
– vyplniť online formulár, kde sa vám vygeneruje kód;
– je potrebné reagovať na emaily EHSV.

Vybraní kandidáti budú neskôr vyzvaní, aby predložili nižšie uvedené dokumenty:

– vysokoškolský diplom,a lebo iný doklad, ktorý dokazuje, že uchádzači úspešne ukončili min. 3-ročné štúdium (nie je potrebné, aby bol overený notárom)
– potvrdenie o zamestnaní
– občiansky preukaz, alebo cestovný pas.

Upozorňujeme, aby ste nezasielali dokumenty predtým ako Vás EHSV vyzve. Vybraní kandidáti na stáž budú v neposlednom rade vyzvaní aby predložili originál výpisu registra trestov a osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti. Neposielajte však originály dokumentov, okrem prípadov, ktoré boli uvedené.

Krátkodobé stáže

Krátkodobé stáže sú neplatené a sú poskytované pre obdobie minimálne 1 3 mesiacov. Sú k dipozícii bez vekového obmedzenia, pre vysokoškolských študentov a čerstvých absolventov.

Je potrebné vyplniť online formulár, vytlačiť a zaslať poštou na adresu:

EESC
Official responsible for traineeships
99 rue Belliard
B-1040 Brussels

Spolu s formulárom, je potrebné zaslať aj kópiu diplomu, alebo potvrdenie zo školy. Keď budete vybraní, EHSV Vás vyzve aby ste doplnili výpis z registra trestov a lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Uistite sa, že dokumenty boli zaslané EHSV. Neposielajte originály dokumentov.

Pre viac informácií kliknite na tento link.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA