Projekty EÚ

Projekty EÚ

Portál EURACTIV Slovensko je etablovanou a obľúbenou platformou pre profesionálov, ktorí sa venujú problematikám Európskej únie a jej politík. EURACTIV spája redakčnú nezávislosť s transparentnosťou a efektívnosťou. Kompenzuje tak nedostatok informácií o EÚ v médiách na národnej úrovni alebo inštitucionálny charakter webových stránok orgánov EÚ či štátnej správy.

Sieť EURACTIV, ktorej sme členom, je efektívnym mediálnym multiplikátorom a prirodzeným kanálom pre komunikáciu o iniciatívach EÚ, alebo v rámci medzinárodných projektov. Dosah na širšiu cieľovú skupinu pomáhajú zabezpečovať strategickí mediálni partneri, ako napríklad Denník N.

Pre viac informácií kontaktujte:

Pavel Nikodem, Managing Director
tel.: +421 910 929 575
e-mail: nikodem@euractiv.sk

Aktuálne projekty

Európsky výbor regiónov

Cieľom projektu je zvýšiť zvýšiť povedomie o dôležitosti úlohy lokálnych a regionálnych aktérov v reakcii na pandémiu koronavírusu COVID-19 a v súvislosti s ekonomickou, sociálnou a environmentálnou politikou. Projekt podáva objektívne a faktické informácie o aktivitách a skúsenostiach lokálnych a regionálnych aktérov v pokrízovom období. Projekt prebieha od 1. februára 2021 do 31. decembra 2021.

Publikácie projektu reprezentujú výlučne názor autora a Európsky výbor regiónov (European Committee of the Regions) nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v puklikáciách projektu.

Legitimate, Effective and Visible European integration – LovEU

Cieľom projektu je zvýšiť verejný záujem o európske politikya tiež aktívnu participáciu v diskusiách na tvorbe politík. Vychádzajúc zo stále veľmi nízkej voličskej účasti na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019, dlhodobým cieľom projektu je zvýšiť povedomie o základných hodnotách a hlavných prioritách európskej politiky za účelom zvýšenia aktívnej participácie voličov a posilniť demokratickú legitimitu integračného procesu a reagovať na zdroje euroskepticizmu a dezintegračné tendencie.

Tento projekt je kofinancovaný Európskou úniou prostredníctvom grantu Európskeho parlamentu č. COMM/SUBV/2020/M – MEDIA. Táto publikácia reprezentuje výlučne názory autorov. Európsky parlament nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

Great and Responsible European Agriculture for Tomorrow

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie odbornej i širšej verejnosti o charakteristikách a výhodách poľnohospodárskej politiky EÚ, konkrétne Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Projekt sa venuje trom prioritným oblastiam, ktorými sú environmentálna, sociálna a hospodárska udržateľnosť.  Výstupy projektu ponúkajú široké spektrum spravodajského obsahu, ktorý zachytáva dôležitosť úlohy poľnohospodárskeho sektora vo vyššie spomenutých oblastiach. Cieľovým publikom sú európske a národné zainteresované strany: aktéri na vidieku, priemysel, mimovládne organizácie, študenti a mladí ľudia, špecializované médiá, inštitúcie, akademickí pracovníci, výskumní pracovníci ako i širšia verejnosť.

Tento projekt je realizovaný od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022.

Tento projekt bol financovaný za podpory Európskej komisie. Táto publikácia odráža výlučne názory autora a Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie obsiahnutých informácií.

Agriculture in the CAPitals: Following the Transformations of the Common Agricultural Policy

Cieľom projektu je mapovať a informovať o procese tranzície a transformácie novej architektúry Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a sledovať implementačné mechanizmy v rôznych členských krajinách EÚ. Projekt má taktiež za cieľ zvýšiť povedomie odbornej i širšej verejnosti o Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ a jej úlohe pri transformácii európskeho poľnohospodárstva na environmentálne, sociálne a ekonomicky udržateľnejšie. Projekt je realizovaný konzorciom partnerov v rámci siete EURACTIV.

Tento projekt je realizovaný od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022.

Tento projekt bol financovaný za podpory Európskej komisie. Táto publikácia odráža výlučne názory autora a Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie obsiahnutých informácií.

Cohesion Policy 2021-27: Enhanced Opportunities for Slovak Regions

Cieľom projektu je poskytnúť relevantné a faktické informácie o kohéznej politike EÚ v kontexte slovenskej vnútornej politiky. Projekt sa venuje trom primárnym tematickým oblastiam, ktoré sú kľúčové pre implementáciu kohéznej politiky EÚ na Slovensku: (1) zelená a nízkouhlíková budúcnosť, (2) innovatívne hospodárstvo a spoločnosť a (3) implementácia nástrojov kohéznej politiky v regiónoch. Projekt si dáva za cieľ informovať a tým pádom zvýšiť povedomie o dopade kohéznej politiky prostredníctvom projektov podporených z EÚ.

Tento projekt je realizovaný od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022.

Tento projekt bol financovaný za podpory Európskej komisie. Táto publikácia odráža výlučne názory autora a Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie obsiahnutých informácií.

EU Green Deal

Cieľom projektu je poskytnúť relevantné informácie na základe faktov a dát vzťahujúcich sa k Európskej zelenej dohode ako novej rastovej stratégii a zároveň prioritám Národného plánu obnovy a odolnosti v témach klimatickej a energetickej politiky a politiky životného prostredia. Aktivity projektu budú zamerané na kontext slovenskej vnútornej politiky a ich primárnym publikom budú štátni aktéri a reprezentanti priemyslu, mimovládneho sektora a médií.

Projekt prebieha od 1. apríla 2021 do 31. marca 2022.

Publikácie projektu reprezentujú výlučne názor autora a Európska nadácia pre klímu (European Climate Foundation – ECF) nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v publikáciách projektu.

EU-SysFlex / Pan-European system with an efficient coordinated use of flexibilities for the integration of a large share of renewables

EU-SysFlex je výskumný projekt, ktorého cieľom je pripraviť elektrický systém na vyše 50-percentný podiel obnoviteľných zdrojov energie.

EURACTIV Slovensko ako člen užšieho vedenia projektu realizuje a koordinuje jeho externú komunikáciu. Zapojí do nej svojich partnerov v celoeurópskej mediálnej sieti EURACTIV v Bruseli, Berlíne, Paríži, Londýne, Varšave, Miláne a Madride. Pre viac informácií kliknite tu.

Uzatvorené projekty

Strednodobá hodnotiaca konferencia: Vyhodnotenie priebehu KOBE

Hlavným cieľom projektu je posilniť demokratickú legitimitu procesu reformy Európsjej únie vytvorením platformy pre zapojenie širšieho spektra aktérov do diskusií prebiehajúcich v rámci Konferencie o budúcnosti Európy a informovaním o ich kľúčových témach širšiu verenosť.

Realizátorom projektu je o.z. EuroPolicy, EURACTIV Slovensko je strategickým komunikačným partnerom.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné o.z. EuroPolicy.

Adaptácia transatlantického bezpečnostného partnerstva

Hlavným cieľom projektu je poskytnúť zhodnotenie procesov strategického smerovania Severoatlantickej aliancie a definovať odporúčania pre adaptáciu NATO 2030 v SR, ako aj aktuálne pokrývať tému príprav Summitu NATOa jeho následných implikácií pre rozvoj Aliancie.

Predkladaný projekt navrhuje komplexný prístup, ktorého súčasťou nie je len formulácia odporúčaní na základe analytických zhodnotení, ale aj otváranie a skvalitňovanie širšej diskusie stakeholderov a informovanej verejnosti. Ťažiskovým výstupom sú návrhy pre decíznu sféru, obsiahnuté v analytickom výstupe a formulovaných na základe dát, relevantných sekundárnych zdrojov, kvalitatívneho prieskumu, konzultácií s expertami a spätnej väzby expertného okrúhleho stola.

Realizátorom projektu je o.z. EuroPolicy, EURACTIV Slovensko je strategickým komunikačným partnerom.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné o.z. EuroPolicy.

Slovensko ako súčasť Európskej obrannej spolupráce 2021

Projekt ,,Slovensko ako súčasť Európskej obrannej spolupráce 2021″ pokračuje v diskusii o možnostiach zapojenia slovenských obranných kapacít (priemyslu, rezortu a odborníkov) do iniciatív pomerne nových projektov spoločnej európskej obrany (PESCO, Európsky obranný fond, civilné a vojenské misie, a pod.) a zvyšuje komplexnú informovanosť o dôležitosti vytvárania európskych obranných kapacít pre Slovensko.

Cieľom projektu je informovanie verejnosti a rozširovanie povedomia o politike Európskej únie v oblasti obrany, prezentovanie ozbrojených síl Slovenskej republiky a ich kapacít v kontexte partnerstiev v EÚ, budovanie slovenských odborných kapacít v oblasti obranných projektov EÚ a informovanie zainteresovaných strán, najmä slovenského obranného priemyslu a odborníkov o témach európskej obrannej politiky.

Realizátorom projektu je o.z. EuroPolicy, EURACTIV Slovensko je strategickým komunikačným partnerom.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné o.z. EuroPolicy.

Restoring NATO: The Road Towards a New Transatlanticism

Projekt má za cieľ rozšíriť povedomie o prioritách Severoatlantickej aliancie, predovšetkým v nadväznosti na americké prezidentské voby a novú administratívu. Projekt sa taktiež bude venovať tomu, ako Severoatlantickú alianciu ovplyvní brexit, budovanie európskej strategickej autonómie či situácia v susedských krajinách Aliancie.

Projekt prebieha od 1. 4. 2021 do 31.12. 2021. Projekt je podporený Divíziou verejnej diplomacie NATO. Všetky výstupy projektu sú dostupné v sekcii Obrana. Realizátorom projektu je EuroPolicy o. z., EURACTIV Slovensko je strategickým komunikačným partnerom.

Green and Innovative Agriculture for Europe

Cieľom projektu je vytvárať priestor pre diskusiu, zvyšovať informovanosť o Spoločnej poľnohospodárskej politiky a predstaviť národné i európske priority v súvislosti s pripravovanou reformou SPP. Cieľovým publikom sú európske a národné zainteresované strany: aktéri na vidieku, priemysel, mimovládne organizácie, študenti a mladí ľudia, špecializované médiá, inštitúcie, akademickí pracovníci, výskumní pracovníci a ich multiplikátori. Aktivity sú zamerané na témy, ktoré kladú dôraz na význam spoločnej poľnohospodárskej politiky s dôrazom najmä na zdravé a kvalitné potraviny, environmentálnu udržateľnosť a hospodársky rozvoj vidieka.

Tento projekt je realizovaný od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2021.

Tento projekt bol financovaný za podpory Európskej komisie. Táto publikácia odráža výlučne názory autora a Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie obsiahnutých informácií.

Future of Regional Cohesion in Slovakia: EU Cohesion policy and regional development after 2020

Cieľom tohto projektu je poskytnúť relevantné a na faktoch založené informácie o európskej kohéznej politike v kontexte Slovenska.

Dielčím cieľom projektu je podporovať lepšiemu pochopeniu úlohám Kohéznej politiky (KP) pri regionálnom rozvoji a pri vytváraní možností pre rôzne kategórie regionálnych stakeholderov. Projekt si dáva za cieľ informovať a tým pádom zvýšiť povedomie o dopade KP prostredníctvom projektov podporených z EÚ. Nemenej dôležitým cieľom je aj podpora otvorenej diskusie o úlohách KP, jej úlohách pri presadzovaní priorít EÚ a podporiť aj účasť v pri projektoch KP, vrátane nastavovania nových priorít do budúcnosti.

Tento projekt bol financovaný za podpory Európskej komisie. Táto publikácia odráža výlučne názory autora a Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie obsiahnutých informácií.

Tento projekt je realizovaný od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2021.

Policy drivers for economic recovery in the EU from the V4 perspective

Cieľom projektu je vytvoriť platformu za účelom rozšírenia povedomia o témach vzťahujúcich sa k postojom krajín V4 k boju s koronavírusom. Projekt bude klásť dôraz predovšetkým na tri kľúčové témy: hospodárska obnova, Európska zelená dohoda a digitálna ekonomika a spoločnosť. Projekt má tiež za cieľ prispieť k politickej debate predstaviteľov Vyšehradských krajín na európskej úrovni a zvýšiť povedomie v EÚ o témach relevantných v krajinách V4.

Projekt je realizovaný od 1. októbra 2020 do 31. marca 2021. Partnermi v projekte sú EURACTIV Česká republika (líder projektu), EURACTIV Slovensko, EURACTIV Poľsko, Political Capital Institute (Maďarsko) a EURACTIV.com.

Projekt je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom. Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Cieľom Fondu je zasadzovať sa o šírenie udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe. 

EU Green Deal

Cieľom projektu je poskytnúť relevantné informácie na základe faktov a dát vzťahujúcich sa k Európskej zelenej dohode ako novej rastovej stratégii a jej kapitolám (obnoviteľné zdroje energie a doprava). Aktivity projektu budú zamerané na kontext slovenskej vnútornej politiky a ich primárnym publikom budú štátni aktéri a reprezentanti priemyslu, mimovládneho sektora a médií.

Projekt prebiehal v období od apríla 2020 do marca 2021.

Publikácie projektu reprezentujú výlučne názor autora a Európska nadácia pre klímu (European Climate Foundation – ECF) nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v publikáciách projektu.

Slovensko v priesečníku európskej a transatlantickej obrannej spolupráce

Projekt ,,Slovensko v priesečníku európskej a transatlantickej obrannej spolupráce” pokračuje v diskusii o možnostiach zapojenia slovenských obranných kapacít (priemyslu, rezortu a odborníkov) do iniciatív pomerne nových projektov spoločnej európskej obrany (PESCO, Európsky obranný fond, civilné a vojenské misie, a pod.) a zvyšuje komplexnú informovanosť o dôležitosti vytvárania európskych obranných kapacít pre Slovensko.

Cieľom projektu je informovanie verejnosti o aktivitách a plánoch Európskej únie v oblasti obrany a synergiách s NATO, prezentácia ozbrojených síl Slovenskej republiky a ich kapacít, rozvoj informovanosti o možnostiach zapojenia slovenského priemyslu do obranných projektov EÚ, budovanie slovenských odborných kapacít v oblasti obranných projektov EÚ a prepájanie slovenského obranného priemyslu a odborníkov na európsku obrannú politiku.

Realizátorom projektu je o.z. EuroPolicy, EURACTIV Slovensko je strategickým komunikačným partnerom.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné o.z. EuroPolicy.

CAP Future: Dynamic, innovative and sustainable agriculture in Slovakia

Cieľom projektu je vytvárať priestor pre diskusiu, zvyšovať informovanosť o Spoločnej poľnohospodárskej politiky a predstaviť národné i európske priority v súvislosti s pripravovanou reformou SPP. Cieľovým publikom sú európske a národné zainteresované strany: aktéri na vidieku, priemysel, mimovládne organizácie, študenti a mladí ľudia, špecializované médiá, inštitúcie, akademickí pracovníci, výskumní pracovníci a ich multiplikátori. Aktivity sú zamerané na témy, ktoré kladú dôraz na význam spoločnej poľnohospodárskej politiky v súvislosti s rozvojom vidieka, ochranou životného prostredia a udržateľnosťou poľnohospodárskeho sektoru.

Toto opatrenie je spolufinancované Európskou komisiou. Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

NATO Public Diplomacy Programmes | NATO post 70: CEE’s Outlook for the Transatlantic Cooperation

Projekt má za cieľ rozšíriť povedomie o prioritách Severoatlantickej aliancie, ktoré vzišli zo summitu v Londýne, prispieť k verejnej diskusii v témach bezpečnosti a mieru v Európe a reflektovať postoje kľúčových slovenských aktérov k bezpečnosti, obrane a celkovej úlohe NATO v období pred slovenskými parlamentnými voľbami, ako i v období vytvárania vládnej koalície a programového vyhlásenia vlády.

Projekt prebieha od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020. Projekt je podporený Divíziou verejnej diplomacie NATO. Všetky výstupy projektu sú dostupné v sekcii Obrana. Realizátorom projektu je EuroPolicy o. z., EURACTIV Slovensko je strategickým komunikačným partnerom.

Review of of EU Cohesion Policy in Slovakia: Lessons from the Past & Priorities for the Future

Cieľom tohto projektu je poskytnúť relevantné a na faktoch založené informácie o európskej kohéznej politike v kontexte Slovenska.

Dielčím cieľom projektu je podporovať lepšiemu pochopeniu úlohám Kohéznej politiky (KP) pri regionálnom rozvoji a pri vytváraní možností pre rôzne kategórie regionálnych stakeholderov. Projekt si dáva za cieľ informovať a tým pádom zvýšiť povedomie o dopade KP prostredníctvom projektov podporených z EÚ. Nemenej dôležitým cieľom je aj podpora otvorenej diskusie o úlohách KP, jej úlohách pri presadzovaní priorít EÚ a podporiť aj účasť v pri projektoch KP, vrátane nastavovania nových priorít do budúcnosti.

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej únie a je realizovaný od 1.3. 2019 do 31. 4. 2020.

NATO Public Diplomacy Programmes | A Guide to NATO’s East Borders and Beyond

Projekt je zameraný na témy spojené s transatlantickou spoluprácou krajín NATO, predovšetkým vo vzťahu k východnému krídlu Aliancie. Cieľom projektu je poskytnúť informácie ohľadom transatlantickej bezpečnostnej spolupráce ako v rámci Severoatlantickej aliancie, tak i vo všeobecnosti, vysvetliť úlohu členstva v Aliancii a z neho vyplývajúcich práv a záväzkov, objasniť štruktúru procesov a aktivít Aliancie a priblížiť súčasnú rolu Aliancie na jej východnej hranici.

Projekt prebieha od 15. 8. 2019 do 31. 12. 2019. Projekt je podporený Divíziou verejnej diplomacie NATO. Všetky výstupy projektu sú dostupné v sekcii Obrana. Realizátorom projektu je EuroPolicy o. z., EURACTIV Slovensko je strategickým komunikačným partnerom.

The Year of Important Decisions for the V4 in the EU #V4EU

Projekt sa zameriava na pozície a nálady krajín Vyšehradskej skupiny (tj. Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska) voči celkovému procesu európskej integrácie, ako i voči inštitúciám EÚ a ich politikám. Jeho hlavným cieľom je ponúknuť komplexné riešenia na témy spojené s nárastom euroskepticizmu a mierou mediálneho pokrytia pre región relevantných tém, čo je v súvislosti s volebným rokom 2019 o to aktuálnejšie. Projekt prebieha od 1. 2. 2019 do 31. 8. 2019. Projekt je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom.

EURACTIV Slovensko je vedúcim partnerom konzorcia, ktorého

partnermi v projekte sú EURACTIV Česká republika, EURACTIV Polska a Political Capital Institute z Budapešti. Viac o projekte sa dočítate tu.

VOTE FOR YOUR EU

Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu záujmu a účasti na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 prostredníctvom kvalitného obsahu s dôrazom na rovinu, ako sa samotní občania podieľajú na tvorbe politík EÚ a ovplyvňujú jej personálnu i obsahovú podobu.

Projekt sa špecificky zameriava na hodnoty a politiky EÚ a na aktivity Európskeho parlamentu. Špeciálna pozornosť je venovaná volebným programom a kľúčovým témam politických strán v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019. Projekt zahŕňa ako online (interaktívne) výstupy, tak i printové publikácie. Všetky výstupy projektu sú dostupné v tematickej sekcii Eurovoľby 2019.

Tento projekt je kofinancovaný Európskou úniou prostredníctvom grantu Európskeho parlamentu č. COMM/SUBV/2019/M/0036. Táto publikácia reprezentuje výlučne názory autorov. Európsky parlament nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

Do we take the CAP for granted? / Spoločná poľnohospodárska politika EÚ a jej vplyv na kvalitu života

Cieľom projektu je vytvárať priestor pre diskusiu, zvyšovať informovanosť a vymieňať si osvedčené postupy týkajúce sa implementácie a príspevkov Spoločnej poľnohospodárskej politiky prostredníctvom mediálnej platformy a siete EURACTIV. Cieľovým publikom sú európske a národné zainteresované strany: aktéri na vidieku, priemysel, mimovládne organizácie, špecializované médiá, inštitúcie, akademickí pracovníci, výskumní pracovníci a ich multiplikátori. Aktivity sú zamerané na témy, ktoré kladú dôraz na význam spoločnej poľnohospodárskej politiky na aspekty každodenného života a sú vzájomne prepojené, aby zvýšili záujem našich čitateľov o životné prostredie, energiu a zmenu klímy, európsku poľnohospodársku a potravinársku kvalitu, sociálny rozmer a rast, ekonomický rozmer a investície.

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

EURACTIV.sk projekt realizuje v rámci siete EURACTIV. Pre viac informácií kliknite tu.

Spotlight on Cohesion Policy: Postavme európske regióny do popredia

Cieľom tohto projektu je zmeniť naratív kohéznej politiky, vysvetliť jej význam pre chudobnejšie, ale aj bohatšie regióny, zdôrazniť jej význam pre kvalitu života Európanov a plnenie desiatich priorít Európskej komisie.

Cieľovým publikom projektu sú zainteresované strany na národnej, regionálnej a miestnej úrovni: orgány, združenia, malé a stredné podniky, mimovládne organizácie, think-tanky, univerzity atď. Títo aktéri sú súčasne multiplikátormi, ktorí oslovujú širšie publikum vrátane občanov aj vďaka zapojeniu mediálnych partnerov z rôznych krajín.

EURACTIV.sk projekt realizuje v rámci siete EURACTIV. Pre viac informácií kliknite tu.

Projekt: V4 and the EU: Opportunities and Challenges

V rámci projektu sa zameriavame na pozíciu členských krajín Visegrádskej skupiny (tj. Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska) k aktuálnym témam európskej integrácie a politiky. Projekt prebieha od 1. 2. 2018 do 31. 7. 2018. Projekt je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom

EURACTIV Slovensko je vedúcim partnerom konzorcia, ktorého členmi sú taktiež EURACTIV Česko, EURACTIV Polska a Political Capital Institute z Budapešti. Viac o projektu sa dočítate tu.

European Crossroads

Hlavným cieľom projektu je posilnenie spolupráce v oblasti budúcnosti európskej integrácie a angažovanosti občanov prostredníctvom poskytovania faktických informácií, interaktívneho online obsahu a cielenej komunikácie európskych hodnôt, politík EÚ a činností Európskeho parlamentu. Európska integrácia sa nachádza na križovatke. Biela kniha o budúcnosti EÚ predstavila päť základných scenárov. Bez ohľadu na akýkoľvek priebeh integrácie do budúcnosti jej dlhodobá udržateľnosť bude závisieť od dostatočnej demokratickej legitimity. Preto je nevyhnutné zapojiť občanov a zainteresované strany do diskusií a rozhodnutí. V týchto diskusiách zohráva Európsky parlament významnú úlohu ako jediná priamo volená inštitúcia EÚ, ktorá priamo chráni a zastupuje záujmy občanov. Výstupy projektu publikujeme v tematickej sekcii EU Crossroads.

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou v rámci grantového programu Európskeho parlamentu v oblasti komunikácie. Európsky parlament sa nepodieľal na jeho príprave a za údaje, informácie alebo názory uvedené v rámci tohto projektu, za ktorý nesú zodpovednosť výhradne autori, oslovené osoby, editori alebo vysielatelia tohto programu v súlade s príslušným právom, nie je žiadnym spôsobom zodpovedný ani nimi viazaný. Európsky parlament nemôže taktiež niesť zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré by mohli vyplynúť z realizácie tohto projektu. Projekt European Crossroads, zmluva č. COMM/SUBV/2017/M/0062.

V4 and the Future of the EU

V rámci projektu sa zameriavame na pozíciu členských krajín Visegrádskej skupiny (tj. Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska) k aktuálnym témam, ako sú budúcnosť Európskej únie, migrácia a jej riešenie, energetická politika, vzťah s Ruskom a vzťah k Spojeným štátom americkým po zvolení Donalda Trumpa prezidentom USA. Projekt prebieha od 1. 12. 2016 do 31. 3. 2017. EurActiv.sk je vedúcim partnerom konzorcia, ktorého členmi sú EurActiv.cz, EurActiv.pl a Political Capital Institute. Projekt je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom. Výstupy projektu sú k dispozícii na stránkach: EurActiv.sk, EurActiv.cz; EurActiv.pl; EurActiv.com and Political Capital Institute.

Connecting the EP and Europe’s young citizens through a European media network : Building bridges through debate between youth and MEPs

Prostredníctvom etablovanej siete portálov EurActiv sa snažíme osloviť mladú generáciu novými formami distribúcie obsahu a relevantnými témami. Portál EurActiv.sk v projektu figuruje ako pridružený partner partnera riadiaciho konzorcium, ktorým je portál EurActiv.com. V ramci projektu realizujeme aktivity, ako uvedenie aplikácie WhatsApp ako nového distribučného kanálu, posilnenie komunikácie na sociálnych médiách a redakčné pokrývanie tém kľúčových pre mladú generáciu (zamestnanosť, mobilita, vzdelávanie) v období od 1. 12. 2016 do 14. 7. 2017. Projekt je realizovaný za podpory mediálneho grantu Európskeho parlamentu (2016). Väčšinu výstupov projektu publikujeme v tematickej sekcii Sociálna politika.

Európska noc výskumníkov

Už jedenásť rokov prinášame populárny festival vedy do slovenských miest. V konzorciu s partnermi SOVVA, Centrum vedecko technických informácií a Slovenská akadémia vied vždy posledný piatok v septembri prinášame to najlepšie a najzaújmavejšie zo slovenskej vedy pred širokú verejnosť. EurActiv.sk ako mediálna platforma konzorcium podporuje v oblasti komunikácie, publicity a prezentácie európskych riešení pre vedu a výskum. Súčasný projekt je financovaný z programu Horizont 2020, aktivity Marie Sklodowska-Curie.

EU Community

EU Community spája informačné technológie a networking kľúčových aktérov európskych politík v riešení EurActory a PolicyLine. EurActory je online registrom aktérov, ktorých pôsobenie v témach európskych politík stále vyhodnocuje a umožňuje tak vytváranie poradia v európskych kruhoch. PolicyLine pak ako inovatívny nástroj umožňuje sledovať procesy európskych politík v čase so zapojením aktérov (organizácií alebo osobností). EurActiv.sk sa v medzinárodnom konzorciu partnerov zameral na pilotovanie oboch riešení a ich publicitu po celej Európe. Projekt bol podporený zo 7. rámcového programu EÚ pre vedu a výskum a jeho realizácia prebiehala od októbra 2013 do septembra 2016.