Projekty EÚ

Projekty EÚ

Portál EURACTIV Slovensko je etablovanou a obľúbenou platformou pre profesionálov, ktorí sa venujú problematikám Európskej únie a jej politík. EURACTIV spája redakčnú nezávislosť s transparentnosťou a efektívnosťou. Kompenzuje tak nedostatok informácií o EÚ v médiách na národnej úrovni alebo inštitucionálny charakter webových stránok orgánov EÚ či štátnej správy.

Sieť EURACTIV, ktorej sme členom, je efektívnym mediálnym multiplikátorom a prirodzeným kanálom pre komunikáciu o iniciatívach EÚ, alebo v rámci medzinárodných projektov. Dosah na širšiu cieľovú skupinu pomáhajú zabezpečovať strategickí mediálni partneri, ako napríklad Denník N.

Pre viac informácií kontaktujte:

Pavel Nikodem, Managing Director
tel.: +421 910 929 575
e-mail: nikodem@euractiv.sk

Aktuálne projekty

Spotlight on Cohesion Policy: Postavme európske regióny do popredia

Cieľom tohto projektu je zmeniť naratív kohéznej politiky, vysvetliť jej význam pre chudobnejšie, ale aj bohatšie regióny, zdôrazniť jej význam pre kvalitu života Európanov a plnenie desiatich priorít Európskej komisie. 

Cieľovým publikom projektu sú zainteresované strany na národnej, regionálnej a miestnej úrovni: orgány, združenia, malé a stredné podniky, mimovládne organizácie, think-tanky, univerzity atď. Títo aktéri sú súčasne multiplikátormi, ktorí oslovujú širšie publikum vrátane občanov aj vďaka zapojeniu mediálnych partnerov z rôznych krajín.

EURACTIV.sk projekt realizuje v rámci siete EURACTIV. Pre viac informácií kliknite tu.

Projekt: V4 and the EU: Opportunities and Challenges

V rámci projektu sa zameriavame na pozíciu členských krajín Visegrádskej skupiny (tj. Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska) k aktuálnym témam európskej integrácie a politiky. Projekt prebieha od 1. 2. 2018 do 31. 7. 2018. Projekt je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom

EURACTIV Slovensko je vedúcim partnerom konzorcia, ktorého členmi sú taktiež EURACTIV Česko, EURACTIV Polska a Political Capital Institute z Budapešti. Viac o projektu sa dočítate tu.

European Crossroads

Hlavným cieľom projektu je posilnenie spolupráce v oblasti budúcnosti európskej integrácie a angažovanosti občanov prostredníctvom poskytovania faktických informácií, interaktívneho online obsahu a cielenej komunikácie európskych hodnôt, politík EÚ a činností Európskeho parlamentu. Európska integrácia sa nachádza na križovatke. Biela kniha o budúcnosti EÚ predstavila päť základných scenárov. Bez ohľadu na akýkoľvek priebeh integrácie do budúcnosti jej dlhodobá udržateľnosť bude závisieť od dostatočnej demokratickej legitimity. Preto je nevyhnutné zapojiť občanov a zainteresované strany do diskusií a rozhodnutí. V týchto diskusiách zohráva Európsky parlament významnú úlohu ako jediná priamo volená inštitúcia EÚ, ktorá priamo chráni a zastupuje záujmy občanov. Výstupy projektu publikujeme v tematickej sekcii EU Crossroads.

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou v rámci grantového programu Európskeho parlamentu v oblasti komunikácie. Európsky parlament sa nepodieľal na jeho príprave a za údaje, informácie alebo názory uvedené v rámci tohto projektu, za ktorý nesú zodpovednosť výhradne autori, oslovené osoby, editori alebo vysielatelia tohto programu v súlade s príslušným právom, nie je žiadnym spôsobom zodpovedný ani nimi viazaný. Európsky parlament nemôže taktiež niesť zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré by mohli vyplynúť z realizácie tohto projektu. Projekt European Crossroads, zmluva č. COMM/SUBV/2017/M/0062.

EU-SysFlex / Pan-European system with an efficient coordinated use of flexibilities for the integration of a large share of renewables

EU-SysFlex je výskumný projekt, ktorého cieľom je pripraviť elektrický systém na vyše 50-percentný podiel obnoviteľných zdrojov energie.

EURACTIV Slovensko ako člen užšieho vedenia projektu realizuje a koordinuje jeho externú komunikáciu. Zapojí do nej svojich partnerov v celoeurópskej mediálnej sieti EURACTIV v Bruseli, Berlíne, Paríži, Londýne, Varšave, Miláne a Madride. Pre viac informácií kliknite tu.

Do we take the CAP for granted? / Spoločná poľnohospodárska politika EÚ a jej vplyv na kvalitu života

Cieľom projektu je vytvárať priestor pre diskusiu, zvyšovať informovanosť a vymieňať si osvedčené postupy týkajúce sa implementácie a príspevkov Spoločnej poľnohospodárskej politiky prostredníctvom mediálnej platformy a siete EURACTIV. Cieľovým publikom sú európske a národné zainteresované strany: aktéri na vidieku, priemysel, mimovládne organizácie, špecializované médiá, inštitúcie, akademickí pracovníci, výskumní pracovníci a ich multiplikátori. Aktivity sú zamerané na témy, ktoré kladú dôraz na význam spoločnej poľnohospodárskej politiky na aspekty každodenného života a sú vzájomne prepojené, aby zvýšili záujem našich čitateľov o životné prostredie, energiu a zmenu klímy, európsku poľnohospodársku a potravinársku kvalitu, sociálny rozmer a rast, ekonomický rozmer a investície.

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

EURACTIV.sk projekt realizuje v rámci siete EURACTIV. Pre viac informácií kliknite tu.

Uzatvorené projekty

V4 and the Future of the EU

V rámci projektu sa zameriavame na pozíciu členských krajín Visegrádskej skupiny (tj. Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska) k aktuálnym témam, ako sú budúcnosť Európskej únie, migrácia a jej riešenie, energetická politika, vzťah s Ruskom a vzťah k Spojeným štátom americkým po zvolení Donalda Trumpa prezidentom USA. Projekt prebieha od 1. 12. 2016 do 31. 3. 2017. EurActiv.sk je vedúcim partnerom konzorcia, ktorého členmi sú EurActiv.cz, EurActiv.pl a Political Capital Institute. Projekt je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom. Výstupy projektu sú k dispozícii na stránkach: EurActiv.sk, EurActiv.cz; EurActiv.pl; EurActiv.com and Political Capital Institute.

Connecting the EP and Europe’s young citizens through a European media network : Building bridges through debate between youth and MEPs

Prostredníctvom etablovanej siete portálov EurActiv sa snažíme osloviť mladú generáciu novými formami distribúcie obsahu a relevantnými témami. Portál EurActiv.sk v projektu figuruje ako pridružený partner partnera riadiaciho konzorcium, ktorým je portál EurActiv.com. V ramci projektu realizujeme aktivity, ako uvedenie aplikácie WhatsApp ako nového distribučného kanálu, posilnenie komunikácie na sociálnych médiách a redakčné pokrývanie tém kľúčových pre mladú generáciu (zamestnanosť, mobilita, vzdelávanie) v období od 1. 12. 2016 do 14. 7. 2017. Projekt je realizovaný za podpory mediálneho grantu Európskeho parlamentu (2016). Väčšinu výstupov projektu publikujeme v tematickej sekcii Sociálna politika.

Európska noc výskumníkov

Už jedenásť rokov prinášame populárny festival vedy do slovenských miest. V konzorciu s partnermi SOVVA, Centrum vedecko technických informácií a Slovenská akadémia vied vždy posledný piatok v septembri prinášame to najlepšie a najzaújmavejšie zo slovenskej vedy pred širokú verejnosť. EurActiv.sk ako mediálna platforma konzorcium podporuje v oblasti komunikácie, publicity a prezentácie európskych riešení pre vedu a výskum. Súčasný projekt je financovaný z programu Horizont 2020, aktivity Marie Sklodowska-Curie.

EU Community

EU Community spája informačné technológie a networking kľúčových aktérov európskych politík v riešení EurActory a PolicyLine. EurActory je online registrom aktérov, ktorých pôsobenie v témach európskych politík stále vyhodnocuje a umožňuje tak vytváranie poradia v európskych kruhoch. PolicyLine pak ako inovatívny nástroj umožňuje sledovať procesy európskych politík v čase so zapojením aktérov (organizácií alebo osobností). EurActiv.sk sa v medzinárodnom konzorciu partnerov zameral na pilotovanie oboch riešení a ich publicitu po celej Európe. Projekt bol podporený zo 7. rámcového programu EÚ pre vedu a výskum a jeho realizácia prebiehala od októbra 2013 do septembra 2016.