Projekty EÚ

Projekty EÚ

Portál EURACTIV Slovensko je etablovanou a obľúbenou platformou pre profesionálov, ktorí sa venujú problematikám Európskej únie a jej politík. EURACTIV spája redakčnú nezávislosť s transparentnosťou a efektívnosťou. Kompenzuje tak nedostatok informácií o EÚ v médiách na národnej úrovni alebo inštitucionálny charakter webových stránok orgánov EÚ či štátnej správy.

Sieť EURACTIV, ktorej sme členom, je efektívnym mediálnym multiplikátorom a prirodzeným kanálom pre komunikáciu o iniciatívach EÚ, alebo v rámci medzinárodných projektov. Dosah na širšiu cieľovú skupinu pomáhajú zabezpečovať strategickí mediálni partneri, ako napríklad Denník N.

Pre viac informácií kontaktujte:

Pavel Nikodem, Managing Director
tel.: +421 910 929 575
e-mail: nikodem@euractiv.sk

Aktuálne projekty

Policy drivers for economic recovery in the EU from the V4 perspective

Cieľom projektu je vytvoriť platformu za účelom rozšírenia povedomia o témach vzťahujúcich sa k postojom krajín V4 k boju s koronavírusom. Projekt bude klásť dôraz predovšetkým na tri kľúčové témy: hospodárska obnova, Európska zelená dohoda a digitálna ekonomika a spoločnosť. Projekt má tiež za cieľ prispieť k politickej debate predstaviteľov Vyšehradských krajín na európskej úrovni a zvýšiť povedomie v EÚ o témach relevantných v krajinách V4.

Projekt je realizovaný od 1. októbra 2020 do 30. apríla 2021. Partnermi v projekte sú EURACTIV Česká republika (líder projektu), EURACTIV Slovensko, EURACTIV Poľsko, Political Capital Institute (Maďarsko) a EURACTIV.com.

Projekt je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom. Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Cieľom Fondu je zasadzovať sa o šírenie udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe. 

Green and Innovative Agriculture for Europe

Cieľom projektu je vytvárať priestor pre diskusiu, zvyšovať informovanosť o Spoločnej poľnohospodárskej politiky a predstaviť národné i európske priority v súvislosti s pripravovanou reformou SPP. Cieľovým publikom sú európske a národné zainteresované strany: aktéri na vidieku, priemysel, mimovládne organizácie, študenti a mladí ľudia, špecializované médiá, inštitúcie, akademickí pracovníci, výskumní pracovníci a ich multiplikátori. Aktivity sú zamerané na témy, ktoré kladú dôraz na význam spoločnej poľnohospodárskej politiky s dôrazom najmä na zdravé a kvalitné potraviny, environmentálnu udržateľnosť a hospodársky rozvoj vidieka.

Tento projekt je realizovaný od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2021.

Tento projekt bol financovaný za podpory Európskej komisie. Táto publikácia odráža výlučne názory autora a Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie obsiahnutých informácií.

Future of Regional Cohesion in Slovakia: EU Cohesion policy and regional development after 2020

Cieľom tohto projektu je poskytnúť relevantné a na faktoch založené informácie o európskej kohéznej politike v kontexte Slovenska.

Dielčím cieľom projektu je podporovať lepšiemu pochopeniu úlohám Kohéznej politiky (KP) pri regionálnom rozvoji a pri vytváraní možností pre rôzne kategórie regionálnych stakeholderov. Projekt si dáva za cieľ informovať a tým pádom zvýšiť povedomie o dopade KP prostredníctvom projektov podporených z EÚ. Nemenej dôležitým cieľom je aj podpora otvorenej diskusie o úlohách KP, jej úlohách pri presadzovaní priorít EÚ a podporiť aj účasť v pri projektoch KP, vrátane nastavovania nových priorít do budúcnosti.

Tento projekt bol financovaný za podpory Európskej komisie. Táto publikácia odráža výlučne názory autora a Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie obsiahnutých informácií.

Tento projekt je realizovaný od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2021.

Slovensko v priesečníku európskej a transatlantickej obrannej spolupráce

Projekt ,,Slovensko v priesečníku európskej a transatlantickej obrannej spolupráce” pokračuje v diskusii o možnostiach zapojenia slovenských obranných kapacít (priemyslu, rezortu a odborníkov) do iniciatív pomerne nových projektov spoločnej európskej obrany (PESCO, Európsky obranný fond, civilné a vojenské misie, a pod.) a zvyšuje komplexnú informovanosť o dôležitosti vytvárania európskych obranných kapacít pre Slovensko.

Cieľom projektu je informovanie verejnosti o aktivitách a plánoch Európskej únie v oblasti obrany a synergiách s NATO, prezentácia ozbrojených síl Slovenskej republiky a ich kapacít, rozvoj informovanosti o možnostiach zapojenia slovenského priemyslu do obranných projektov EÚ, budovanie slovenských odborných kapacít v oblasti obranných projektov EÚ a prepájanie slovenského obranného priemyslu a odborníkov na európsku obrannú politiku.

Realizátorom projektu je o.z. EuroPolicy, EURACTIV Slovensko je strategickým komunikačným partnerom.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné o.z. EuroPolicy.

EU Green Deal

Cieľom projektu je poskytnúť relevantné informácie na základe faktov a dát vzťahujúcich sa k Európskej zelenej dohode ako novej rastovej stratégii a jej kapitolám (obnoviteľné zdroje energie a doprava). Aktivity projektu budú zamerané na kontext slovenskej vnútornej politiky a ich primárnym publikom budú štátni aktéri a reprezentanti priemyslu, mimovládneho sektora a médií.

Publikácie projektu reprezentujú výlučne názor autora a Európska nadácia pre klímu (European Climate Foundation – ECF) nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v publikáciách projektu.

EU-SysFlex / Pan-European system with an efficient coordinated use of flexibilities for the integration of a large share of renewables

EU-SysFlex je výskumný projekt, ktorého cieľom je pripraviť elektrický systém na vyše 50-percentný podiel obnoviteľných zdrojov energie.

EURACTIV Slovensko ako člen užšieho vedenia projektu realizuje a koordinuje jeho externú komunikáciu. Zapojí do nej svojich partnerov v celoeurópskej mediálnej sieti EURACTIV v Bruseli, Berlíne, Paríži, Londýne, Varšave, Miláne a Madride. Pre viac informácií kliknite tu.

Uzatvorené projekty

CAP Future: Dynamic, innovative and sustainable agriculture in Slovakia

Cieľom projektu je vytvárať priestor pre diskusiu, zvyšovať informovanosť o Spoločnej poľnohospodárskej politiky a predstaviť národné i európske priority v súvislosti s pripravovanou reformou SPP. Cieľovým publikom sú európske a národné zainteresované strany: aktéri na vidieku, priemysel, mimovládne organizácie, študenti a mladí ľudia, špecializované médiá, inštitúcie, akademickí pracovníci, výskumní pracovníci a ich multiplikátori. Aktivity sú zamerané na témy, ktoré kladú dôraz na význam spoločnej poľnohospodárskej politiky v súvislosti s rozvojom vidieka, ochranou životného prostredia a udržateľnosťou poľnohospodárskeho sektoru.

Toto opatrenie je spolufinancované Európskou komisiou. Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

NATO Public Diplomacy Programmes | NATO post 70: CEE’s Outlook for the Transatlantic Cooperation

Projekt má za cieľ rozšíriť povedomie o prioritách Severoatlantickej aliancie, ktoré vzišli zo summitu v Londýne, prispieť k verejnej diskusii v témach bezpečnosti a mieru v Európe a reflektovať postoje kľúčových slovenských aktérov k bezpečnosti, obrane a celkovej úlohe NATO v období pred slovenskými parlamentnými voľbami, ako i v období vytvárania vládnej koalície a programového vyhlásenia vlády.

Projekt prebieha od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020. Projekt je podporený Divíziou verejnej diplomacie NATO. Všetky výstupy projektu sú dostupné v sekcii Obrana. Realizátorom projektu je EuroPolicy o. z., EURACTIV Slovensko je strategickým komunikačným partnerom.

Review of of EU Cohesion Policy in Slovakia: Lessons from the Past & Priorities for the Future

Cieľom tohto projektu je poskytnúť relevantné a na faktoch založené informácie o európskej kohéznej politike v kontexte Slovenska.

Dielčím cieľom projektu je podporovať lepšiemu pochopeniu úlohám Kohéznej politiky (KP) pri regionálnom rozvoji a pri vytváraní možností pre rôzne kategórie regionálnych stakeholderov. Projekt si dáva za cieľ informovať a tým pádom zvýšiť povedomie o dopade KP prostredníctvom projektov podporených z EÚ. Nemenej dôležitým cieľom je aj podpora otvorenej diskusie o úlohách KP, jej úlohách pri presadzovaní priorít EÚ a podporiť aj účasť v pri projektoch KP, vrátane nastavovania nových priorít do budúcnosti.

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej únie a je realizovaný od 1.3. 2019 do 31. 4. 2020.

NATO Public Diplomacy Programmes | A Guide to NATO’s East Borders and Beyond

Projekt je zameraný na témy spojené s transatlantickou spoluprácou krajín NATO, predovšetkým vo vzťahu k východnému krídlu Aliancie. Cieľom projektu je poskytnúť informácie ohľadom transatlantickej bezpečnostnej spolupráce ako v rámci Severoatlantickej aliancie, tak i vo všeobecnosti, vysvetliť úlohu členstva v Aliancii a z neho vyplývajúcich práv a záväzkov, objasniť štruktúru procesov a aktivít Aliancie a priblížiť súčasnú rolu Aliancie na jej východnej hranici.

Projekt prebieha od 15. 8. 2019 do 31. 12. 2019. Projekt je podporený Divíziou verejnej diplomacie NATO. Všetky výstupy projektu sú dostupné v sekcii Obrana. Realizátorom projektu je EuroPolicy o. z., EURACTIV Slovensko je strategickým komunikačným partnerom.

The Year of Important Decisions for the V4 in the EU #V4EU

Projekt sa zameriava na pozície a nálady krajín Vyšehradskej skupiny (tj. Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska) voči celkovému procesu európskej integrácie, ako i voči inštitúciám EÚ a ich politikám. Jeho hlavným cieľom je ponúknuť komplexné riešenia na témy spojené s nárastom euroskepticizmu a mierou mediálneho pokrytia pre región relevantných tém, čo je v súvislosti s volebným rokom 2019 o to aktuálnejšie. Projekt prebieha od 1. 2. 2019 do 31. 8. 2019. Projekt je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom.

EURACTIV Slovensko je vedúcim partnerom konzorcia, ktorého

partnermi v projekte sú EURACTIV Česká republika, EURACTIV Polska a Political Capital Institute z Budapešti. Viac o projekte sa dočítate tu.

VOTE FOR YOUR EU

Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu záujmu a účasti na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 prostredníctvom kvalitného obsahu s dôrazom na rovinu, ako sa samotní občania podieľajú na tvorbe politík EÚ a ovplyvňujú jej personálnu i obsahovú podobu.

Projekt sa špecificky zameriava na hodnoty a politiky EÚ a na aktivity Európskeho parlamentu. Špeciálna pozornosť je venovaná volebným programom a kľúčovým témam politických strán v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019. Projekt zahŕňa ako online (interaktívne) výstupy, tak i printové publikácie. Všetky výstupy projektu sú dostupné v tematickej sekcii Eurovoľby 2019.

Tento projekt je kofinancovaný Európskou úniou prostredníctvom grantu Európskeho parlamentu č. COMM/SUBV/2019/M/0036. Táto publikácia reprezentuje výlučne názory autorov. Európsky parlament nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

Do we take the CAP for granted? / Spoločná poľnohospodárska politika EÚ a jej vplyv na kvalitu života

Cieľom projektu je vytvárať priestor pre diskusiu, zvyšovať informovanosť a vymieňať si osvedčené postupy týkajúce sa implementácie a príspevkov Spoločnej poľnohospodárskej politiky prostredníctvom mediálnej platformy a siete EURACTIV. Cieľovým publikom sú európske a národné zainteresované strany: aktéri na vidieku, priemysel, mimovládne organizácie, špecializované médiá, inštitúcie, akademickí pracovníci, výskumní pracovníci a ich multiplikátori. Aktivity sú zamerané na témy, ktoré kladú dôraz na význam spoločnej poľnohospodárskej politiky na aspekty každodenného života a sú vzájomne prepojené, aby zvýšili záujem našich čitateľov o životné prostredie, energiu a zmenu klímy, európsku poľnohospodársku a potravinársku kvalitu, sociálny rozmer a rast, ekonomický rozmer a investície.

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

EURACTIV.sk projekt realizuje v rámci siete EURACTIV. Pre viac informácií kliknite tu.

Spotlight on Cohesion Policy: Postavme európske regióny do popredia

Cieľom tohto projektu je zmeniť naratív kohéznej politiky, vysvetliť jej význam pre chudobnejšie, ale aj bohatšie regióny, zdôrazniť jej význam pre kvalitu života Európanov a plnenie desiatich priorít Európskej komisie.

Cieľovým publikom projektu sú zainteresované strany na národnej, regionálnej a miestnej úrovni: orgány, združenia, malé a stredné podniky, mimovládne organizácie, think-tanky, univerzity atď. Títo aktéri sú súčasne multiplikátormi, ktorí oslovujú širšie publikum vrátane občanov aj vďaka zapojeniu mediálnych partnerov z rôznych krajín.

EURACTIV.sk projekt realizuje v rámci siete EURACTIV. Pre viac informácií kliknite tu.

Projekt: V4 and the EU: Opportunities and Challenges

V rámci projektu sa zameriavame na pozíciu členských krajín Visegrádskej skupiny (tj. Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska) k aktuálnym témam európskej integrácie a politiky. Projekt prebieha od 1. 2. 2018 do 31. 7. 2018. Projekt je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom

EURACTIV Slovensko je vedúcim partnerom konzorcia, ktorého členmi sú taktiež EURACTIV Česko, EURACTIV Polska a Political Capital Institute z Budapešti. Viac o projektu sa dočítate tu.

European Crossroads

Hlavným cieľom projektu je posilnenie spolupráce v oblasti budúcnosti európskej integrácie a angažovanosti občanov prostredníctvom poskytovania faktických informácií, interaktívneho online obsahu a cielenej komunikácie európskych hodnôt, politík EÚ a činností Európskeho parlamentu. Európska integrácia sa nachádza na križovatke. Biela kniha o budúcnosti EÚ predstavila päť základných scenárov. Bez ohľadu na akýkoľvek priebeh integrácie do budúcnosti jej dlhodobá udržateľnosť bude závisieť od dostatočnej demokratickej legitimity. Preto je nevyhnutné zapojiť občanov a zainteresované strany do diskusií a rozhodnutí. V týchto diskusiách zohráva Európsky parlament významnú úlohu ako jediná priamo volená inštitúcia EÚ, ktorá priamo chráni a zastupuje záujmy občanov. Výstupy projektu publikujeme v tematickej sekcii EU Crossroads.

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou v rámci grantového programu Európskeho parlamentu v oblasti komunikácie. Európsky parlament sa nepodieľal na jeho príprave a za údaje, informácie alebo názory uvedené v rámci tohto projektu, za ktorý nesú zodpovednosť výhradne autori, oslovené osoby, editori alebo vysielatelia tohto programu v súlade s príslušným právom, nie je žiadnym spôsobom zodpovedný ani nimi viazaný. Európsky parlament nemôže taktiež niesť zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré by mohli vyplynúť z realizácie tohto projektu. Projekt European Crossroads, zmluva č. COMM/SUBV/2017/M/0062.

V4 and the Future of the EU

V rámci projektu sa zameriavame na pozíciu členských krajín Visegrádskej skupiny (tj. Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska) k aktuálnym témam, ako sú budúcnosť Európskej únie, migrácia a jej riešenie, energetická politika, vzťah s Ruskom a vzťah k Spojeným štátom americkým po zvolení Donalda Trumpa prezidentom USA. Projekt prebieha od 1. 12. 2016 do 31. 3. 2017. EurActiv.sk je vedúcim partnerom konzorcia, ktorého členmi sú EurActiv.cz, EurActiv.pl a Political Capital Institute. Projekt je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom. Výstupy projektu sú k dispozícii na stránkach: EurActiv.sk, EurActiv.cz; EurActiv.pl; EurActiv.com and Political Capital Institute.

Connecting the EP and Europe’s young citizens through a European media network : Building bridges through debate between youth and MEPs

Prostredníctvom etablovanej siete portálov EurActiv sa snažíme osloviť mladú generáciu novými formami distribúcie obsahu a relevantnými témami. Portál EurActiv.sk v projektu figuruje ako pridružený partner partnera riadiaciho konzorcium, ktorým je portál EurActiv.com. V ramci projektu realizujeme aktivity, ako uvedenie aplikácie WhatsApp ako nového distribučného kanálu, posilnenie komunikácie na sociálnych médiách a redakčné pokrývanie tém kľúčových pre mladú generáciu (zamestnanosť, mobilita, vzdelávanie) v období od 1. 12. 2016 do 14. 7. 2017. Projekt je realizovaný za podpory mediálneho grantu Európskeho parlamentu (2016). Väčšinu výstupov projektu publikujeme v tematickej sekcii Sociálna politika.

Európska noc výskumníkov

Už jedenásť rokov prinášame populárny festival vedy do slovenských miest. V konzorciu s partnermi SOVVA, Centrum vedecko technických informácií a Slovenská akadémia vied vždy posledný piatok v septembri prinášame to najlepšie a najzaújmavejšie zo slovenskej vedy pred širokú verejnosť. EurActiv.sk ako mediálna platforma konzorcium podporuje v oblasti komunikácie, publicity a prezentácie európskych riešení pre vedu a výskum. Súčasný projekt je financovaný z programu Horizont 2020, aktivity Marie Sklodowska-Curie.

EU Community

EU Community spája informačné technológie a networking kľúčových aktérov európskych politík v riešení EurActory a PolicyLine. EurActory je online registrom aktérov, ktorých pôsobenie v témach európskych politík stále vyhodnocuje a umožňuje tak vytváranie poradia v európskych kruhoch. PolicyLine pak ako inovatívny nástroj umožňuje sledovať procesy európskych politík v čase so zapojením aktérov (organizácií alebo osobností). EurActiv.sk sa v medzinárodnom konzorciu partnerov zameral na pilotovanie oboch riešení a ich publicitu po celej Európe. Projekt bol podporený zo 7. rámcového programu EÚ pre vedu a výskum a jeho realizácia prebiehala od októbra 2013 do septembra 2016.