Dohoda je argument pre prehodnotenie neuznania Kosova

Zdroj: MFA KS

Vnímate Dohodu o normalizácii vzťahov so Srbskom ako víťazstvo pre Kosovo?

Dohoda medzi Kosovom a Srbskom, ktorá načrtáva základné princípy pre normalizáciu medzištátnych vzťahov, je víťazstvom pre obe strany. Je to víťazstvo európskej budúcnosti nad trpkou minulosťou, príležitosť na medzištátne zmierenie a demonštrácia dobrých susedných vzťahov.

Dohoda ale je aj víťazstvom, lebo zachováva kosovskú inštitucionálnu, právnu a administratívnu jednotu a funkcionalitu, keďže Srbsko akceptovalo kosovský politický systém a ústavný poriadok. To je pre prosperujúce multi-etnické Kosovo kľúčové a je to aj v záujme srbskej menšiny v Kosove, ako aj v záujme Srbska, ktoré ašpiruje na európsku budúcnosť.

V procese europeizácie Balkánu, a v tomto kontexte najmä Kosova a Srbska, nie sú víťazi ani porazení, len dohody, ktoré riešia zostávajúce otvorené otázky medzi štátmi spôsobom, ktorý zaručí vzájomnú trvalú akceptáciu a pragmatizmus.

Sentimenty v Kosove sa ale asi nezmenia zo dňa na deň, ako chcete riešiť to, že Srbi na severe Kosova dohodu odmietajú

Sme presvedčení, že Dohoda ponúka severokosovským Srbom najlepšie možné usporiadanie, aby mohli vykonávať svoje politické a socioekonomické práva a realizovali svoje potreby. Dohoda im umožní mať končene funkčnú, demokratickú a legitímnu miestnu samosprávu, ktorá by mala podľa plánu vzniknúť na základe miestnych volieb pod dohľadom OBSE na jeseň 2013. Dohoda umožňuje srbskému obyvateľstvu využívať ich politické slobody a ekonomické benefity, ktoré vyplynú z odstránenia srbských paralelných štruktúr na severe. Vďaka nim bujnel organizovaný zločin, ktorý kontroloval politický a socioekonomický život a šedú ekonomiku na úkor srbského obyvateľstva.

K lepšej situácii má prispieť aj integrovaný manažment hraníc medzi Kosovom a Srbskom, ktorý zabezpečí slobodu pohybu a bezpečnosť na hraničnej línii. Dohoda zároveň umožní Srbom na severe integrovať sa do sociálneho života Kosova v rámci novovytvorených municipalít s rozsiahlou autonómiou. Kosovská vláda je pripravená na všetky inštitucionálne a politické opatrenia, aby zabezpečila hladkú, včasnú a udržateľnú implementáciu dohody. Súhlasili sme, že založíme špeciálny rozvojový fond pre severné Kosovo, ktorý by mal významne prispieť k socioekonomickému rozvoju regiónu.

Dohoda napríklad predpokladá, že polícia v severnom Kosove má byť integrovaná pod hlavičku kosovskej polície. Aké sú však garancie, že sa všetky paralelné srbské štruktúry rozpustia?

Dohoda explicitne hovorí, že Kosovo bude fungovať s jednou políciou a štruktúrou súdov, čo má zachovať funkčnosť kosovských inštitúcií. To znamená, že všetky existujúce paralelné štruktúry by mali byť odstránené a integrovať sa do kosovského inštitucionálneho rámca. Niektoré zo srbských paralelných administratívnych štruktúr boli dokonca rozpustené už skôr ako súčasť implementácie technických dohôd, ktoré medzi sebou Kosovo a Srbsko uzavreli.

Rozpustenie týchto štruktúr nijakým spôsobom neovplyvní život a blahobyt srbskej populácie na severe ani nezanechá inštitucionálne vákuum. Kosovská vláda s podporou EÚ zabezpečí vystavanie demokratických inštitúcií, ktoré budú požívať miestnu demokratickú legitimitu a akceptáciu, budú mať miestne zastúpenie a v procese ich vytvárania sa zohľadnia miestne záujmy.

Niektorí pozorovatelia tvrdia, že dohoda skôr zacementuje status quo v Kosove a jeho rozdelenie pozdĺž etnického princípu. Neznamená aj táto dohoda, že Kosovo rezignovala na vystavanie krajiny na občianskom princípe, namiesto etnického?

Naopak, dohoda ukončí 14 rokov trvajúci status quo na severe Kosova  a ukončí 14 rokov chýbajúcej efektívnej demokratickej správy severu Kosova a 14 rokov inštitucionálneho paralelizmu, ktorý bol prekážkou integrácie časti srbskej populácie na severe Kosova do celkových sociálnych a politických procesov v Kosove. Fakt, že dohoda zachováva kosovskú inštitucionálnu, politickú, právnu jednotu a funkcionalitu znamená, že sa akýmkoľvek tendenciám deliť spoločnosť na etnickom a teritoriálnom princípe nadobro a efektívne vyhneme.

Dohoda hovorí, že všetky opatrenia vo vzťahu k srbským municipalitám, polícii a súdom a miestnych voľbám, zabezpečujú multietnický charakter Kosova. Dohoda je v súlade s kosovskou ústavou, ktorá spočíva na princípoch multietnicity, demokracie a sekularizmu.

Očakávate, že táto dohoda vyjednaná pod patronátom EÚ zmení pozíciu tých členských krajín, ktoré Kosovo zatiaľ neuznali, vrátane Slovenska?

Dohoda má zabezpečiť, že sa Kosovo a Srbsko nebudú navzájom blokovať alebo povzbudzovať iné krajiny, aby blokovali európsku integráciu toho druhého. To je samozrejme významný posun, ktorý otvára možnosti uznania Kosova zo strany neuznávajúcich piatich členských štátov EÚ.  Okrem toho je úspešný dialóg a následná dohoda silným signálom, že Kosovo a Srbsko sa pohli v normalizácii vzťahov vpred a preto nie je dôvod, prečo by tieto krajiny nemali Kosovo uznať. Okrem toho je evidentné, že Srbsko akceptovalo kosovský ústavný a právny systém a kosovskú inštitucionálnu autoritu. Aj to je silný argument pre členské krajiny EÚ, ktoré nás neuznali. Mali by vážne prehodnotiť svoje rozhodnutia, prijať odvážny krok a akceptovať nezávislosť Kosova, prispieť k jeho európskej budúcnosti, prispieť k mieru a stabilite a k spoločnej budúcnosti v Európe.

Bolo vaša vláda spokojná s mediáciou Dohody zo strany EÚ?

Silno oceňujeme líderstvo, flexibilitu a odhodlanie Vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej.  Myslíme si, že odviedla skvelú prácu a zaslúži si za uzavretie dialógu a podpis dohody medzi kosovským a srbským premiérom veľké uznanie. Tento úspech poslní pozíciu EÚ ako medzinárodného aktéra a je dobrou vizitkou pre európsku zahraničnú politiku a jej odhodlanie šíriť mier, hľadať riešenia sporov medzi štátmi a podporovať normatívnu a pragmatickú agendu.

Ako ste spomenuli, Dohoda hovorí, že žiadna strane nebude blokovať európsku integráciu tej druhej. O členstve v OSN sa tam však nehovorí.

Keďže ide len o prvú dohodu, očakávame, že v procese normalizácie medzištátnych vzťahov so Srbskom a efektívnej implementácie dohody budeme schopní odstrániť prekážky nášho prijatia do Organizácie spojených národov a ďalších regionálnych a medzinárodných organizácii. Nemôžeme hovoriť o úplnej normalizácii vzťahov, pokiaľ Kosovo nezíska plné členstvo v OSN a Srbsko neuzná nezávislosť Kosova. Kosovo sa bude naďalej snažiť o dokončenie procesu svojho medzinárodného uznania. Zatiaľ sme dosiahli uznanie 100 členov OSN a sme členmi významných medzinárodných finančných inštitúcií ako je Svetová banka, MMF, EBOR a Rady regionálnej spolupráce. Nezávislosť a uznanie Kosova je nezvratné, čím skôr dosiahneme univerzálne uznanie Kosova, tým lepšie pre Kosovo a pre celý svet.  

Aká je Vaša predstava ďalšej prítomnosti medzinárodných misií EÚ a NATO v Kosove?

Prítomnosť KFOR (NATO) a EULEX je kľúčová na to, aby zabezpečila úspešnú implementáciu dohody na severe Kosova. Mandát Eulex bol predĺžený do roku 2014, pričom mandát KFOR ostáva otvorený a bude závisieť od situácie na mieste. Ich prítomnosť neovplyvňuje fungovanie demokratických inštitúcií v Kosove ani jeho schopnosť vykonávať v Kosove svoju suverenitu. Je dôležité zdôrazniť, že Kosovo vytvorilo efektívne fungujúce agentúry na výkon práva, ktoré sú schopné zabezpečiť verejnú bezpečnosť, vymožiteľnosť práva a ochranu hraníc. Posilnili sme inštitucionálny rámec pre vládu zákona, spravodlivosti a nezávislej štátnej správy. Tieto argumenty potvrdila aj zdôraznila správa Európskej komisie z apríla 2013