Oficiálne družby miest prerastajú do osobných vzťahov

Zdroj: D. K.

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Aktívne občianstvo

V Brezne máte bohaté skúsenosti s družobnými partnerstvami miest. Čo vám prinášajú? Prečo sa tejto aktivite venujete?

Mesto Brezno má naozaj bohaté medzinárodné partnerstvo. Máme mladé partnerské mestá, ale aj partnerstvá, ktoré trvajú niekoľko desiatok rokov. Našimi partnerskými mestami sú: český Nový Bydžov, francúzsky Meudon, poľský Ciechanów, rumunský Nadlak, grécka Agria, a srbský Čačak.

Čo nám prinášajú? Predovšetkým je to o poznávaní niečoho nového, o partnerstve a predovšetkým o priateľstve. Všetky partnerstvá vznikli na základe aktivít našich rôznych združení, pôsobiacich v meste Brezne, alebo na základe aktivít a projektov realizovaných týmito združeniami.

Niektoré vznikli tak, že naši partneri boli partnermi iných miest a pri rôznych kultúrno-spoločenských príležitostiach sme sa bližšie spoznávali. Tieto aktivity majú význam. Predovšetkým zviditeľňujú kultúrne telesá, športovcov, rôzne občianske zduženia, samosprávy porovnávajú svoju činnosť, legislatívu, fungovanie samospráv. Brezno a náš región Horehronia, ale aj povedomie o Slovensku posúvame ďalej a na všetky európske strany. Veď naše partnerské mestá majú ďalších partnerov.

Občanom predovšetkým poskytujeme príležitosti spolupodieľania sa a zúčastňovania sa na stále viac vzájomne prepojenom európskom spoločenstve za aktívnej podpory kultúrnej a jazykovej rozmanitosti. Výrazne sa prispieva k dialógu medzi kultúrami.

Aké druhy projektov ste už realizovali? Koľko ich bolo?

Od roku 2008 už každoročne využívame program Európa pre občanov, Opatrenie 1.1. medzinárodná spolupráca medzi družobnými mestami. Zatiaľ to boli štyri projekty. Jeden „nedostatok“ ale tento projekt má. V kalendárnom roku môžete žiadať iba o jeden grant. Samozrejme, že mesto Brezno využíva ešte ďalšie možnosti získavania finančných prostriedkov na realizáciu projektov. Nie je to jediný zdroj financovania. Takže v rámci programu Európy pre občanov to bolo štyri projekty, všetky boli úspešné. V tomto roku sme opäť podali žiadosť o poskytnutie grantu.

Podľa čoho si vyberáte tematické zamerania jednotlivých podujatí?

Predovšetkým je to o komunikácii medzi mestami. Viete, každý jeden projekt si musíte nechať „uležať“. Predpríprava projektov trvá niekoľko mesiacov. Potom sa to už kryštalizuje samo. Predovšetkým uvažujeme nad tým, čo nové môžeme v meste a v regióne ukázať, zdôrazniť. Potom ako vytvoriť siete s partnerskými mestami v tej ktorej oblasti a samozrejme ako ju ďalej rozširovať. Vysoká priorita sa pripisuje určitým témam, ktoré sú obzvlášť dôležité pre rozvoj aktívneho európskeho občianstva. Zameranie na tieto témy prispieva k vzájomnej synergii medzi projektmi, ktoré sa zaoberajú rovnakou problematikou, čím sa zabezpečuje zviditeľňovanie a väčší vplyv podporovaných projektov. Sú to projekty zameriavané na všetky oblasti spoločenského života. Začali sme deťmi – žiakmi základných škôl, rôznymi aktivitami v oblasti kultúry, tradícií, v tomto roku sme sa zamerali na seniorov, keďže rok 2012 je európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity.

Ako reagujú zahraniční návštevníci na mesto a celkovo na krajinu?

Veľmi pozitívne. Spočiatku boli reakcie rozpačité, pretože ich predstavy sa nestotožňovali s realitou. Boli milo prekvapení. Páčila sa im nielen naša krajina, páči sa im naša mentalita, srdečnosť a otvorenosť. Neustále sa do Brezna na Slovensko vracajú. Necestujú k nám len na základe oficiálneho pozvania. Trávia tu dovolenky, vytvárajú vlastné partnerstvá s občianskymi združeniami. Tak napríklad dohody o spolupráci podpísali detský folklórny súbor Šťastné detstvo s českým folklórnym súborom, folklórny súbor Mostár zas zmluvu s francúzskym súborom. A takto sa to nabaľuje.

Vytvárajú sa teda väzby, ktoré presahujú trvanie projektu, resp. podujatia?

Áno, krásne to funguje. Mám úžasný pocit, keď náhodne stretnem v Brezne Meudončana (Francúzsko), ktorý je na dovolenke v Brezne, alebo poľských turistov, ktorí sú práve z nášho partnerského Ciechanówa…..

Zaujímajú sa občania v meste o európske témy, cez čo najviac podľa vás vnímajú EÚ?

Samozrejme. Priestor sa vytvára práve pri realizácii našich medzinárodných projektov, kedy majú naši občania možnosť vyjadriť sa a diskutovať na rôzne témy súvisiace práve s politikou Európskej únie. V rámci projektov je to predovšetkým medzikultúrny dialóg, stretávanie sa rôznych národov bez obmedzení a ich priame zapájanie sa do európskych aktivít.

Budete sa uchádzať aj o iný typ projektu z programu Európa pre občanov, než sú družobné partnerstvá miest?

Jednoznačné áno. V budúcom roku chceme využiť Opatrenie 1.2 siete medzi partnerskými mestami. Bolo by neodpustiteľné nevyužiť možnosti financovania projektov, ktoré sú len a len v prospech nás.