Olli Rehn: Členstvo Turecka je pre EÚ „životne dôležité“

Komisia sa chystá publikovať svoju pravidelnú správu o pokroku Turecka v procese prístupových rozhovorov. Vieme, že sa tam vyskytuje veľké množstvo nedoriešených otázok, vrátane ochrany menšín a vplyvu armády na politický život. Zdá sa, že tieto problémy sa v krátkom čase samé len tak nevytratia.

Komisár, môžete nám prezradiť, čím sa bude tohtoročná správa odlišovať od tých z predchádzajúcich rokov? Aké otázky bude Komisia brať v úvahu v najväčšej miere?

Chápem váš záujem o nadchádzajúcu hodnotiacu správu o Turecku, ale samozrejme je to ešte stále prebiehajúca práca a ja ju nemôžem komentovať, pokiaľ nebude prijatá kolégiom všetkých komisárov. Ale môžem vám povedať, že správa bude objektívna a spravodlivá, tak ako aj po uplynulé roky.

Prostredníctvom demokratických volieb nového prezidenta a nového parlamentu Turecko prekonalo svoju tohoročnú ústavnú krízu. Nová vláda umiestnila na vrchol svojej agendy prístupový proces do EÚ a reformu ústavy. Cieľom je zlepšiť demokraciu a rozšíriť základné slobody. Reformy by mali byť teraz znovu odštartované bez ďalších prieťahov.

Výbor EP pre zahraničné veci prijal nedávno návrh rezolúcie o pokroku v prístupovom procese Turecka do EÚ. Hovorí, že sloboda tlače a vyjadrovania sa by mali byť vládnymi „prioritami číslo jeden.“ Zároveň vyzýva krajinu na prijatie novej ústavy ochraňujúcej ľudské práva a zaisťujúcej slobodu vyjadrovania sa. Súhlasíte s textom rezolúcie? Alebo si myslíte, že iné priority, ako napríklad doriešenie cyperskej otázky, sú dôležitejšie?

Súhlasím, že spomedzi všetkých reforiem je sloboda vyjadrovania najdôležitejšou prioritou, nakoľko je oporou pre fungovanie otvorenej, demokratickej a sebavedomej spoločnosti. Znamená to, že článok 301 musí byť zrušený alebo novelizovaný.

Postupne sa približujeme k rozhovorom o plánovanej reforme ústavy. Chápeme, že je inšpirovaná potrebou zdokonalenia ochrany ľudských práv. Dúfame, že o reformách sa v krajine zvedie širšia diskusia a dosiahnu širšiu podporu v parlamente. Je dôležité, aby nová ústava skvalitňovala demokraciu a slobody.

Diskusia o reformách, ktorá bude trvať zrejme niekoľko mesiacov, by nemala vláde zabrániť v tom, aby uskutočnila pokrok v istých otázkach vyžadujúcich si naliehavú pozornosť ako napríklad sloboda vyjadrovania alebo náboženské slobody. Pokrok vo fundamentálnych slobodách a medzinárodných záväzkoch nie je exkluzívny – obe sa stali prioritami. Vo vzťahu k Cypru má Turecko dobre známe záväzky spojené s implementáciou Ankarského protokolu. Naliehame na Turecko, aby rešpektovalo svoje záväzky, čím skôr – tým lepšie.

Americká Snemovňa reprezentantov vy mohla čoskoro prijať návrh, ktorý by označil masové zabíjanie Arménov počas prvej svetovej vojny za „genocídu.“ Mohla by byť arménska otázka taktiež vzatá Komisiou v úvahu ako dodatočné politické kritérium pre vstup krajiny do Spoločenstva?

Ak príde na túto bolestivú a citlivú vec, mojím prvým odkazom bude výzva na skutočný a úprimný dialóg medzi Tureckom a Arménskom. Mám hlboký rešpekt k histórii, k pravde a k pamiatke ľudí, ktorí prišli o svoje životy počas tragických udalostí v roku 1915. Je to otázka, ktorá potrebuje byť skúmaná historikmi v rámci otvoreného dialógu, založenom na serióznej vedeckej práci. Je to jediná cesta k trvalému zmiereniu. Táto otázka nebola ustanovená za podmienku vstupu Turecka do EÚ.

Európska verejná mienka je široko skeptická k tureckému členstvu. Môže byť rozhodnutie o rozšírení prijaté bez súhlasu verejnosti? Alebo by mali byť rozhodnutia o budúcich rozšíreniach EÚ ponechané na „skupinu múdrych,“ ako navrhol francúzsky prezident Nicolas Sarkozy?

Rozhodnutia o rozšírení boli a sú vždy prijímané jednomyseľne členskými krajinami EÚ. To isté platí o Turecku. Európsky postoj k Turecku bol jasne potvrdený počas nedávnych zasadnutí Európskej rady.

Podpora občanov EÚ je v európskej politike, vrátane rozšírenia, kľúčovou. Preto je komunikácia uholným kameňom našej politiky rozšírenia, ktorá produkuje verejnú diskusiu založenú na informáciách.

Prístup Turecka nie je vecou dneška a nie je automatickým procesom. Bude to dlhá a niekedy namáhavá cesta, ktorá podnieti krajinu k dôležitej transformácii. Turecko sa bude môcť pripojiť až vtedy, keď splní podmienky a teda bude vyhovovať európskym princípom a právu. Toto je Turecko, ako ho budú musieť vidieť občania, keď sa budú rozhodovať o svojej podpore [rozšíreniu].

V súvislosti s návrhom prezidenta Sarkozyho som si istý, že každá skupina múdrych mužov a žien bude vnímať rozšírenie nie ako problém, ale skôr ako životne dôležitú časť riešenia mnohých problémov, ktorým bude EÚ čeliť počas nasledovných desaťročí.

Rozmýšľajte o energetickej bezpečnosti, klimatických zmenách, cezhraničnej kriminalite, starnutí populácie a z toho plynúcom úbytku pracovnej sily, hospodárskej konkurencieschopnosti a o vzraste nových hospodárskych mocností. Vo všetkých týchto oblastiach progresívne a vhodne riadené rozšírenie o Turecko a Balkán pomôže Európskej únii efektívnejšie prekonávať tieto výzvy.

Turecký parlament dal dnes zelenú možnému vojenskému zásahu proti bojovníkom PKK združujúcich sa na severe Iraku. Aká bude reakcia Komisie, ak k tejto operácii naozaj dôjde?

Nebudem špekulovať o potenciálnych budúcich scenároch. Komisia odsudzuje všetky teroristické útoky ako kriminálne a za žiadnych okolností neodpustiteľné činy. Odmietame utrpenie spôsobené takýmito útokmi. Turecko čelí neustálym cezhraničným útokom zo strany PKK, ktorá je aj na európskom zozname teroristických organizácií. Komisia rozumie potrebe Turecka ochrániť svojich občanov. Pokračujeme v naliehaní na Turecko a Irak, aby čelili tomuto problému spoločne prostredníctvom spolupráce relevantných autorít a rešpektovaním medzinárodného práva. V tomto kontexte je nedávna bilaterálna dohoda medzi Tureckom a Irakom o boji proti terorizmu vítaným krokom.