Rumunsko

Úvod

Rumunsko získa členstvo v EÚ 1. januára 2007, no Bukurešť musí zdvojnásobiť svoje úsilie pri implementácii niekoľkých kľúčových reforiem. Rokovania o negociačných kapitolách boli uzavreté 14. decembra 2004. Prístupová zmluva krajiny bola podpísaná 25. apríla 2005. Komisia bude pokračovať v monitoringu dodržiavania záväzkov zo strany Rumunska aj po 1. január 2007.

Pozadie

Rumunsko bolo prvou krajinou strednej a východnej Európy, ktoré nadviazalo oficiálne styky s Európskymi spoločenstvami. Bilaterálna zmluva o začlenení Rumunska do Všeobecného systému preferencií Európskych spoločenstiev bola podpísaná v roku 1974, a ďalšia Dohoda o priemyselných produktoch v roku 1980.

V roku 1990 nadviazalo Rumunsko diplomatické vzťahy s Európskou úniou, a v nasledujúcom roku došlo k podpisu Dohody o spolupráci a obchode. Bilaterálna Európska dohoda vstúpila do platnosti v roku 1995.

Oficiálnu žiadosť o prijatie za člena Európskej únie Rumunsko podalo 22. júna 1995. Rozhodnutie o zaradení medzi kandidátske krajiny prišlo až na summite Európskej rady v Luxemburgu v decembri 1997. Medzivládna konferencia v Bruseli 15. februára 2000 znamenala oficiálny začiatok prístupových rokovaní.

Na Kodanskom summite v decembri 2002 označili európski lídri za cieľový dátum vstupu Rumunska 1. január 2007. „Cieľový dátum vstupu v roku 2007 je realistický,“ vyhlásil komisár pre rozširovanie Günter Verheugen v júni 2004. „Rumunsko sa nachádza v rozhodujúcej fáze -bude to ťažké, ale možné.“

V júni 2004 sa EÚ rozhodla zaviesť novú „ochrannú klauzulu“ pre Rumunsko (a Bulharsko), ktorá umožňuje odloženie vstupu o rok, ak krajiny nenaplnia svoje ciele. Takéto rozhodnutie by vyžadovalo jednomyseľný súhlas Rady.

V máji 2004 sa Rumunsko stalo plnoprávnym členom Severoatlantickej aliancie (NATO).

17. decembra 2004 summit Európskej rady v Bruseli zhodnotil pokrok Rumunska v prípravách na členstvo a rozhodol, že krajina „bude schopná splniť podmienky členstva v predpokladanom čase svojho vstupu,“ teda k 1. januáru 2007.

22. februára 2005 sa Komisia pozitívne vyjadrila o plánovanom podpise Prístupovej zmluvy Rumunska s EÚ 25. apríla 2005.

13. apríla 2005 Európsky parlament veľkou väčšinou podporil žiadosť Rumunska o členstvo v EÚ. Pomer hlasov bol 497 za, 93 proti, a 71 poslancov sa halsovania zdržalo. Ďalšia hodnotiaca správa bola vydaná 16. mája 2006.

25. apríla 2005 Rumunsko podpísalo Prístupovú zmluvu, a 25. októbra 2005 Komisia zverejnila svoju hodnotiacu správu o miere pripravenosti krajiny na členstvo v EÚ.

Otázky

Kodanský summit Európskej rady v roku 1993 stanovil, že všetky kandidátske krajiny musia splniť súbor politických a ekonomických kritérií. Podľa najnovšej celoročnej hodnotiacej správy Komisie, vydanej v máji 2006, Rumunsko plní politické a ekonomické kritériá a dosiahlo „významný stupeň súladu s acquis“, na to, aby Rumunsko splnilo plánovaný dátum vstupu, je však potrebné „prijať okamžité opatrenia“ v najmenej štyroch politických oblastiach.

Bukurešť musí konať rýchlo, najmä čo sa týka

  • zriadenia plne funkčných platobných agentúr, akreditovaných pre riadenie priamych platieb poľnohospodárom a fungujúcich v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (kapitola 7)
  • zriadenia náležitého integrovaného administratívneho a kontrolného systému v poľnohospodárstve (kapitola 7)
  • vybudovania zariadení pre odstraňovanie vedľajších produktov chovu zvierat (kapitola 7)
  • zriadenia daňovej správy IT systémov, interoperabilných so systémami v ostatných krajinách Únie, ktoré umožnia správne vyberanie DPH v rámci jednotného trhu EÚ (kapitola 10)

Komisia „najneskôr“ začiatkom októbra 2006 zhodnotila pokrok Rumunska a na základe tohto hodnotenia rozhodla, že vstúpi v pôvodne plánovanom dátume – 1. januára 2007. Komisia však bude krajinu naďalej monitorovať, v prípade neplnenia záväzkov môže uvaliť sankcie – zdržanie finančnej pomoci a obmedzenie spolupráce v niekotrých oblastiach.

Pozície

Predseda Komisie José Manuel Barroso vyhlásil, že Rumunsko a jeho spolukandidát Bulharsko majú päť mesiacov na to, aby „si vyhrnuli rukávy“.

Komisár pre rozširovanie Olli Rehn uviedol, že ak Rumunsko (a Bulharsko) „neprijme okamžité nápravné opatrenia, v januári 2007 nebude pripravené“. „Ak zostanú vážne obavy, nebude váhať použiť ochrannú klauzulu, ktorú máme k dispozícii,“ povedal.

Rumunský premiér Calin Popescu Tariceanu povedal, že správa Komisie z mája 2006 bola „najlepšia, akú Rumunsko kedy od EÚ dostalo“.

Nasledujúce kroky

  • Rumunsko sa stáva členom EÚ 1. januára 2007.