Slovensko od vstupu do EÚ pridelenú kvótu na mlieko ešte neprekročilo

Bratislava 19. júna (TASR) – Slovenská republika od svojho vstupu do EÚ pridelenú národnú kvótu na mlieko neprekročila. "Plnenie kvót je v priemere na úrovni 93,7 %. Najvyššie plnenie, 97,15-%, bolo v roku 2005/2006 a najnižšie, len 88,36-%, bolo v roku 2008/2009," informoval agrorezort v zverejnenej Koncepcii rozvoja produkcie mlieka a mliekarenského priemyslu v SR.

Z hľadiska objemu výroby len štyria prvovýrobcovia v SR majú pridelenú kvótu nad 10 miliónov kilogramov (kg) surového kravského mlieka, pričom najväčší prvovýrobca s výrobou 17 miliónov kg surového kravského mlieka má na národnej kvóte len 1,59-% podiel.

Produkcia mlieka na trhu EÚ je regulovaná kvótami. Mliečna kvóta SR je v kvótovom roku 2009/2010 na úrovni 1,07 miliardy kg surového kravského mlieka a je rozdelená celkove medzi 716 subjektov vo forme individuálnych kvót.

Producenti môžu mať jednu alebo dve individuálne kvóty, jednu na dodávky a druhú na priamy predaj, pričom tieto množstvá môže na základe riadne odôvodnenej žiadosti výrobcu meniť z jednej individuálnej kvóty na druhú iba príslušný orgán členského štátu.

Na základe žiadostí výrobcov mlieka sa celková národná kvóta pre rok 2009/2010 rozdelila tak, že národná kvóta pre dodávky predstavovala 1,05 miliardy kg a národná kvóta pre priamy predaj 0,02 miliardy kg.

jal ed