Audítori: EÚ nekontroluje dôsledne krajiny pri tvorbe príspevkov do eurorozpočtu

Brusel/Luxemburg 10. decembra (TASR) – Európsky dvor audítorov v dnešnej zverejnenej správe uviedol, že kontroly údajov o príspevkoch členských štátov do spoločného rozpočtu EÚ je potrebné zlepšiť.

V správe európskych audítorov pre Európsku komisiu (EK) je exekutíva EÚ vyzvaná, aby zamerala svoje kontroly na hlavné zložky hrubého národného dôchodku (HND) poskytované členskými štátmi a na tie zložky, pri ktorých existuje riziko, že kvalita údajov by mohla byť nižšia.

Odporúčania inštitúcie z Luxemburgu by pomohli zabezpečiť, aby sa príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ správne vypočítali a spravodlivo stanovovali. Rovnako by sa zlepšila účinnosť práce EK. Komisia oznámila, že akceptuje potrebu prijatia opatrení.

Rozpočet EÚ sa financuje z vlastných zdrojov a iných príjmov, pričom príjmy odvodené zo zdroja HND členských štátov sa zvýšili z približne 50 % rozpočtu v roku 2002 (46 miliárd eur) na 70 % v roku 2012 (98 miliárd eur).

Vlastné zdroje založené na HND sú zdrojom vyrovnávania príjmov v rozpočte EÚ. Každé nadhodnotenie (alebo podhodnotenie) HND pre konkrétny členský štát spôsobuje zníženie (alebo zvýšenie) príslušných príspevkov ostatných členských štátov.

"Dalo by sa očakávať, že overovanie zo strany Európskej komisie zabezpečí kvalitu údajov členských štátov o HND. Dvor audítorov však dospel k záveru, že práca v súvislosti s overovaním nebola dostatočne štruktúrovaná a zameraná," uviedol Milan Martin Cvikl, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu.

Cvikl skonštatoval, že hoci Dvor audítorov zistil prípady nedodržania pravidiel a nedostatočnej kvality kontrolovaného cyklu overovania, účinnosť práce komisie v nasledujúcom cykle po septembri 2015 sa pravdepodobne zlepší vďaka vykonaniu odporúčaní audítorov.

Vykonaný audit sa zameral na účinnosť overovania údajov o HND, ktoré sa použili na účely vlastných zdrojov, za obdobie 2002 až 2007.

Dvor audítorov dospel k záveru, že komisia neplánovala svoju činnosť a nestanovovala ciele primerane, pri overovaní v členských štátoch neuplatňovala jednotný prístup a nevykonávala dostatočnú činnosť na úrovni členských štátov. O overovaniach sa okrem toho primeraným spôsobom nepredkladali správy.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop