Bude V4 bojovať za Balkán?

Konferenciu 21. októbra 2010 zorganizuje Slovenská atlantická komisia v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a European Stability Institute vo Viedni.

Jej cieľom je zhodnotenie celkového stavu európskeho integračného procesu,  ktorý v poslednej dobe ustrnul.  Zdôvodňovanie tohto trendu dopadmi globálnej hospodárskej a finančnej krízy je však v kontraste s očakávaním priaznivej európskej odpovede na ambiciózne reformné snahy krajín Západného Balkánu.

Hlavným výstupom z konferencie bude prijatie expertných odporúčaní pre nadchádzajúce rokovanie ministrov. Odporúčania budú intelektuálnym vstupom mimovládneho sektoru a jedným z materiálov, ktoré budú na stretnutí prerokované.

Konferencia ponúkne pôdu na prezentáciu možností oživenia európskeho integračného procesu  a európskej perspektívy pre krajiny Západného Balkánu, na ktorej má stredoeurópsky región eminentný záujem. Zúčastnení si tiež vymenia skúsenosti s projektmi rozvojovej pomoci v spomínanej oblasti.

V neposlednom rade má podujatie ponúknuť návrhy a odporúčania pre Slovenskú republiku ako momentálne predsedajúcu krajinu V4 a  budúcoročné predsedníctvo Maďarska a Poľska v Európskej rade. Politická konštelácia v súčasnosti prináša jedinečnú príležitosť pre spoločný postup krajín V4 nielen v otázke vzťahov s krajinami Západného Balkánu, ale aj v posilnení vplyvu a významu tohto regionálneho fóra pri kreovaní a prijímaní dôležitých rozhodnutí na európskej úrovni.

Slovenská atlantická komisia

www.ata-sac.org