Bulharsko a Rumunsko: problémy s korupciou a s reformou súdnictva

Pozadie

Keď Bulharsko a Rumunsko vstúpili 1. januára 2007 do EÚ, Komisia jasne deklarovala, že obe krajiny musia implementovať ešte mnoho reforiem, aby splnili náročné štandardy EÚ. Pre prípad, že sa tak nestane, je Komisia autorizovaná pristúpiť k uplatneniu vybraných ocharnných klauzúl ustanovených v prístupových zmluvách. Výsledkom takéhoto konania by mohlo byť pozastavenie účasti na niektorých komunitárnych politikách, napríklad by mohlo ísť o zastavenie uznávania rozhodnutí tamojších súdov alebo krátenie zdrojov z fondov EÚ.

Súčasná hodnotiaca správa je časťou „Mechanizmu spolupráce a verifikácie,“ ktorý od 1. januára nahradil dovtedajší režim monitoringu. Mechanizmus hodnotí mieru pokroku v oblasti súdnej reformy a v oblasti boja proti organizovanému zločinu a boja proti korupcii.

Otázky

Hodnotiace správy o pokroku Bulharska a Rumunska vydané 27. júna 2007 konštatujú, že „pokrok v úprave súdnictva v otázke korupcie na vysokej úrovni je nedostatočný.“ Na druhej strane je Komisia toho názoru, že zatiaľ je príliš skoro, aby boli uplatnené hrozby sankcií voči krajinám alebo aby od nich EÚ naopak upustila.

Predseda Komisie José Manuel Barroso poznamenal: „Aj keď v tejto fáze Komisia nenavrhuje aktivovať ochranné klauzuly, zostávame ostražití. Zmeny, ktorých implementácia sa požaduje, predpokladajú prijatie záväzkov v dlhodobom horizonte.“

Komisia povedala, že Bulharsko prijalo dôležité ústavné zmeny a „prejavilo dobrú vôľu a odhodlanie,“ ale ešte musí pristúpiť aj ku kroku implementácie reforiem. Správa rovnako konštatuje „nedostatočný pokrok“ v oblastiach korupcie na vysokej úrovni a organizovaného zločinu. Dokument poznamenáva, že „vraždy na objednávku aj naďalej vzbudzujú veľké obavy“ a že „doteraz neboli vznesené žiadne obvinenia a nik nebol usvedčený.“

Na druhej strane Rumunsko spravilo v oblasti boja proti korupcii na úrovni samosprávy a tiež v otázke súdnej reformy pokrok. Došlo k definovaniu národnej agendy integrity. Správa ďalej konštatuje, že v nastúpenom trende je potrebné pokračovať, nakoľko pokrok v oblasti vysokej politiky je stále „nedostatočný.“

V Rumunsku prebieha v súčasnosti vyšetrovanie v prípade obvinenia dvoch bývalých premiérov a dvoch bývalých ministrov z korupcie.

Niektorí komentátori boli prekvapení, že správa používa príliš jemný tón v oblastiach, kde neboli spravené absolútne žiadne kroky. Komisia konštatuje, že obe krajiny „z veľkej časti splnili hodnotiace kritériá.“

Franco Frattini, komisár pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť, podčiarkol, že obyvateľom Bulharska a Rumunska chcel vyslať pravdivú správu: „Nie je to menovanie a hanenie. Je to čestná správa poukazujúca na to, čo by mali obe vlády spraviť.“

Akokoľvek, Komisia sa nechystá Bulharsko a Rumunsko oslobodiť spod hrozby sankcií a pokarhaní. Aj naďalej bude pokračovať v súčasnej taktike a pristúpi k hrozbe sankciami v prípade, ak krajiny do polovice roka 2008 nepristúpia k dôležitej súdnej reforme. Frattini povedal, že Komisia sa nezľakne pristúpenia k sankcionovaniu, ak budú obe krajiny „zlyhávať v napĺňaní pokroku a v plnení hodnotiacich kritérií.“

Pozície

Rumunský premiér Calin Popescu Tariceanu označil správu za „férovú“ a prisľúbil pokračovať v reformnom úsilí. Dodal: „Správa ukázala, že týmito otázkami sa zaoberáme naozaj vážne. V procese schvaľovania je množstvo požadovaných opatrení a v tomto smere sa čoskoro dočkáme ďalšieho pokroku.“

Bulharská ministerka pre európske záležitosti, Gergana Grancharova, privítala rozhodnutie Komisie neuplatniť voči Bulharsku sankcie a povedala, že cesta vpred vedie cez „prácu, partnerstvo a dôveru.“

Poslanec EP a predseda ALDE Graham Watson povedal: „Na jednej strane som rád, že nebolo pristúpené k sankcionovaniu, ale oblasti pretrvávajúcich obáv vyzdvihnuté Komisiou poukazujú na potrebu pokračovania v ostražitosti a čestnosti.“

Predseda parlamentnej frakcie EPP-ED, Joseph Daul, taktiež privítal rozhodnutie Komisie nepristúpiť k sankcionovaniu Bulharska a Rumunska, ale zároveň dodal: „Stať sa členom EÚ neznamená skončiť s prácou. Mnoho vecí ešte musí byť dosiahnutých, ale dúfame, že krajina bude pokračovať vo svojom reformnom procese a pokrok spraví rýchlo.“

Regionálny riaditeľ Transparency International Miklos Marschall povedal: „Fungujúca EÚ musí byť slobodná od korupcie. Boj proti korupcii v Rumunsku a v Bulharsku je otázkou integrity celej EÚ. To je rozhodujúce.“

Rune Rasmusen, expert Transparency International na politiku EÚ, dodal: „Je krutou iróniou, že EÚ má najväčšie slovo pred pristúpením krajiny práve v otázke korupcie, ale keď je krajina už raz v Únii, kde sa môžu peniaze, tovary, ľudia – a problémy – pohybovať slobodne, vplyv sa prepadá takmer na nulu. Toto sa musí zmeniť.“

Nasledujúce kroky

Ďalšia hodnotiaca správa, ktorá bude vydaná neskôr počas tohto roka, bude zameraná na schopnosť absorbovať regionálne fondy a poľnohospodárske dotácie. Nedostatočný pokrok by mohol vyústiť do odoprenia tejto pomoci obom krajinám.