Bratislava: Konferencia o sociálnych a politických inováciách

Počas dvojdňovej konferencie budú odborníci zo slovenských a zahraničných univerzít a vedeckých pracovísk hovoriť o sociálnych a politických inováciách v kontexte aktuálneho vývoja na Slovensku, v oblasti sociálnej inklúzie i širšej sociálnej politiky, nových foriem účasti občanov na politickom rozhodovaní, ako aj politických inovácií, ktoré do Európskej únie priniesla Lisabonská zmluva.

Konferencia sa bude konať 19. a 20. mája 2011, v rokovacej sále Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny NR SR, na Námestí Alexandra Dubčeka 1, v Bratislave (budova pri Mikulášskej bráne). Organizátorom je Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie UK, partnermi podujatia sú Nadácia Friedricha Eberta a Parlamentný inštitút Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.

Zámerom konferencie je predstaviť spoločenské inovácie ako nové myšlienky a praktické riešenia, ktoré reagujú na aktuálne a budúce vývojové trendy a navrhujú opatrenia riešiace aktuálne potreby ľudí a napokon vedú k zlepšeniu ich životných podmienok. Úlohou konferencie je prezentovať odbornej verejnosti a prostredníctvom médií aj širokej verejnosti výsledky výskumnej činnosti pracovníkov CESI UK  v oblasti inštitucionálnych a organizačných reforiem, sociálnej politiky a sociálnej inklúzie, politickej participácie na Slovensku a v EÚ,  či politických inovácií v EÚ.

Konferenciu otvorí vo štvrtok ráno dekan Filozofickej fakulty Jaroslav Šušol, predseda Výboru pre európskej záležitosti NR SR Ivan Štefanec, a vedúca Katedry politológie FiF UK a súčasne vedúca Centra excelentnosti pre spoločenské inovácie Univerzity Komenského, Darina Malová. Potom v piatich paneloch počas štvrtku a piatku vystúpia s príspevkami slovenskí a zahraniční experti. Diskusie v paneloch budú prebiehať v anglickom a slovenskom jazyku, bez tlmočenia. Program konferencie nájdete v prílohe tlačovej správy, a na stránke http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=5700.

Vo štvrtok o 16:00 sa v priestoroch konferencie uskutoční krátky briefing pre médiá.