EK: Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí v EÚ dostala reálne kontúry

Brusel 12. marca (TASR) – Európska komisia (EK) dnes navrhla prevádzkové pravidlá vykonávania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí s cieľom bojovať proti ich nezamestnanosti. Ide o iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí s rozpočtom 6 miliárd eur na obdobie 2014 – 2020, ktorú predložila Európska rada na summite 7. a 8. februára.

Komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor v tejto súvislosti uviedol, že komisia nasledovala silný politický odkaz Európskej rady, ktorá sa podujala podporiť systém záruk pre mladých ľudí a iné opatrenia na boj proti rekordnej úrovni ich nezamestnanosti a predložila konkrétny návrh, aby umožnila členským štátom využívať zdroje, len čo nadobudne účinnosť nový rozpočtový rámec na roky 2014 – 2020.

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí by mala pomôcť najmä mladým, ktorí nie sú zamestnaní ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy (takzvaná skupina NEET) a žijú v regiónoch EÚ, kde miera nezamestnanosti v roku 2012 presiahla 25 %.

Iniciatíva sa zameria na začlenenie tejto cieľovej skupiny do trhu práce.

Prostriedky tejto iniciatívy by sa mali použiť na posilnenie a urýchlenie opatrení, ktoré sa opisujú v balíku pre zamestnanosť mladých z decembra 2012. V rámci systému záruk pre mladých ľudí by členské štáty mali uskutočniť opatrenia, aby zabezpečili, že mladí ľudia do 25 rokov dostanú do štyroch mesiacov od ukončenia štúdia alebo od chvíle, keď prišli o zamestnanie, kvalitnú ponuku práce, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže.

Spomínaný šesťmiliardový rozpočet by mali tvoriť tri miliardy eur z osobitnej rozpočtovej obálky vyčlenenej na podporu zamestnanosti mladých ľudí a aspoň tri miliardy eur z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

Vzhľadom na súčasné rozpočtové ťažkosti členských štátov spôsobené hospodárskou krízou sa bude vlastný finančný príspevok zo strany členských štátov požadovať iba v prípade príspevku z ESF.

Hospodárska kríza silno zasiahla najmä mladých ľudí. V januári 2013 miera nezamestnanosti tejto skupiny v EÚ predstavovala 23,6 %, čo je viac než dvojnásobok miery nezamestnanosti dospelých.

V EÚ žije 7,5 milióna mladých Európanov (od 15 do 24 rokov), ktorí nie sú zamestnaní ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET).

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gl