EK naďalej považuje odpustenie dlhov pre Fruconu za nedovolenú štátnu pomoc

Brusel 16. októbra (TASR) – Európska komisia (EK) dnes na základe rozsudku Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu prijala nové rozhodnutie, ktorým potvrdzuje, že odpísanie daňových dlhov v prospech spoločnosti Frucona Košice ešte v roku 2004 vo výške 416,5 milióna slovenských korún (13,83 milióna eur) bolo nezlučiteľné s pravidlami EÚ týkajúcimi sa štátnej pomoci.

Nezaplatenie daní, ktoré jej konkurenti museli znášať, poskytlo podľa komisie spoločnosti Frucona Košice nenáležitú hospodársku výhodu. S cieľom odstrániť narušenie hospodárskej súťaže spôsobené odpísaním dlhov musí spoločnosť zaplatiť dlžnú sumu aj s úrokmi.

EK vo svojej správe pripomína, že Frucona bola výrobcom liehu a liehovín na Slovensku a v súčasnosti pôsobí ako distribútor. V roku 2004 bola firma vo finančných ťažkostiach, pričom mala nahromadené daňové dlhy vo výške 641 miliónov slovenských korún (21,28 milióna eur). V júli 2004 daňový úrad súhlasil s odpísaním 65 % dlhu spoločnosti. Frucona Košice tvrdí, že štát s cieľom vymôcť aspoň časť dlhu konal tak, ako by konal akýkoľvek súkromný veriteľ, a že konkurzné konanie by bolo menej výhodné.

V júni 2006 však komisia dospela k záveru, že daňový úrad by bol získal vyššiu splátku svojich pohľadávok v konkurznom konaní alebo daňovou exekúciou. Odpísanie dlhu tak zvýhodnilo Fruconu v porovnaní s jej konkurentmi, a preto predstavuje štátnu pomoc, argumentuje EK. Komisia preto nariadila Slovensku vymôcť vrátenie nenáležitej výhody.

Frucona Košice podala návrh na zrušenie rozhodnutia EK na Všeobecnom súde EÚ, ktorý návrh zamietol. Spoločnosť sa preto odvolala na Súdny dvor, ktorý zrušil rozsudok Všeobecného súdu. Súdny dvor konštatoval, že EK sa dopustila nesprávneho posúdenia tým, že nebrala do úvahy dĺžku trvania konkurzného konania, a tak neuviedla dostatočné dôvody pre svoje rozhodnutie. Súdny dvor vrátil vec Všeobecnému súdu, kde konanie v súčasnosti stále prebieha.

Vzhľadom na zistenia Súdneho dvora prijala EK nové rozhodnutie, ktoré nahrádza to predchádzajúce z roku 2006 a rieši nedostatky zistené Súdnym dvorom. Aj nové rozhodnutie však prichádza k rovnakému záveru – odpísanie dlhov v prospech Frucony vytvorilo nezákonnú a nezlučiteľnú pomoc, ktorá sa musí od spoločnosti vymôcť naspäť.

(1 EUR = 30,126 SKK)

(spravodajca TASR Jaromír Novak) vjo