ENVIROSÚŤAŽ – Šanca všetkým, víťazstvo najlepším

V poradí už III. ročník NÁRODNEJ ENVIROSÚŤAŽE je výzvou pre jednotlivcov, kolektívy, firmy, mimovládne organizácie, mestá a obce, skrátka pre všetkých tých, ktorí si uvedomujú svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu a svojím správaním zmierňujú negatívny vplyv človeka na prírodu.

„Je to vzácna zhovievavosť prírody, že nás tak dlho necháva nažive.“ (Michel de Montaigne)

Nesporné dôvody prečo konať naozaj lepšie: Súčasné pomery vo svete nabádajú veľmi vážne sa zamyslieť nad tým, ako pri pretrvávajúcej svetovej hospodárskej a ekonomickej kríze modernizovať automobily, technológie, produkty a vôbec environmentálne správanie sa ľudí i spoločností,  a  zároveň prihliadať s plnou vážnosťou na svetovú i lokálnu enviromentálnu politiku. Z toho okrem iného vyplýva, že do budúcnosti môže s optimizmom hľadieť len taká firma, inštitúcia, či spoločenstvo, ktoré dokáže vyrobiť a predávať, resp. širokej verejnosti ponúknuť také enviromentálne riešenia, ktoré plne rešpektujú ochranu prírody a jej zdrojov, prípadne dokážu primárne, či sekundárne využiť alternatívne zdroje. A to všetko v duchu myšlienky trvalo udržateľného rozvoja. Zjednodušene povedané – rozvoj musí zabezpečiť pokračujúci rast pre ďalšie generácie bez toho, aby prišlo k vyčerpaniu neobnoviteľných zdrojov, zničeniu ekosystémov potrebných pre život, spusteniu zmien prírodných podmienok, ktoré výrazne skomplikujú možnosti prežitia človeka ako biologického druhu… Problémy týkajúce sa životného prostredia sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života a sú neúprosnou daňou za komfort, ktorý si väčšina sveta dnes môže dovoliť. Tieto problémy postihujú všetky zložky životného prostredia  a vyňatý nie je ani človek.

Viac aktualizovaných informácií nájdete na www.ekotopfilm.sk/envirosutaz.