EP žiada prísnejšiu ochranu zamestnancov pred elektromagnetickým žiarením

Štrasburg 11. júna (TASR) – Európsky parlament (EP) dnes schválil legislatívny návrh, ktorého cieľom je lepšia ochrana zamestnancov vystavených elektromagnetickému žiareniu. Do únijnej legislatívy sa tak začlenia nové medzinárodné limity, ale aj výnimky pre špecifické sektory, akými sú armáda alebo zdravotníctvo. Za posúdenie a zníženie rizík budú zodpovedať zamestnávatelia.

"Tento text nastoľuje rovnováhu medzi zdravím a bezpečnosťou pracovníkov na jednej strane a možnosťou využívať elektromagnetické polia vždy, keď je to potrebné, napríklad na lekárske účely," uviedla spravodajkyňa tohto návrhu, francúzska poslankyňa Elisabeth Morin-Chartierová.

Nové pravidlá sa budú týkať všetkých odvetví, zamerané sú však predovšetkým na zamestnancov vystavených veľkému riziku. Ide napríklad o pracovníkov v ťažkom priemysle – oceliarskom alebo železiarskom – ako aj na tých, ktorí pracujú dlhé hodiny v blízkosti televíznych a rozhlasových vysielačov a radarových zariadení.

Limitné hodnoty vystavenia elektromagnetickým poliam a úrovne, pri ktorých bude zamestnávateľ povinný prijať ochranné opatrenia, budú v budúcnosti založené na nových, prísnejších odporúčaniach Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP).

Zamestnávatelia budú na základe nových pravidiel povinní posúdiť riziká vyplývajúce z vystavenia zamestnancov pôsobeniu elektromagnetických polí a prijať všetky nevyhnutné opatrenia na ich zníženie – napríklad výmenou zariadenia či použitím zabezpečovacích, tieniacich alebo iných mechanizmov na ochranu zdravia.

Nová smernica sa vzťahuje na krátkodobé priame biofyzické účinky (prehrievanie tkanív, stimulácia svalov, nervov alebo zmyslových orgánov) a nepriame biofyzické účinky (interferencia s lekárskymi elektronickými zariadeniami a prístrojmi, vrátane kardiostimulátorov).

Na naliehanie EP bola Európskej komisii daná úloha monitorovať vedecký pokrok v tejto oblasti, na ktorého základe by mala predložiť nové legislatívne návrhy zamerané na prípadné dlhodobé účinky elektromagnetického žiarenia.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) juh