EÚ chce občanom právne uľahčiť možnosť pracovať v inom členskom štáte

Brusel 26. apríla (TASR) – Európska komisia (EK) dnes navrhla opatrenia na zabezpečenie lepšieho uplatňovania právnych predpisov EÚ o práve občanov pracovať v inom členskom štáte, čím uľahčí ľuďom uplatňovať ich práva v praxi. Iniciatívu predstavil eurokomisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor.

Komisia konštatovala, že ešte stále pretrváva problém s nedostatočnou informovanosťou verejných a súkromných zamestnávateľov o predpisoch EÚ bez ohľadu na to, či sú v súlade s vnútroštátnymi právnym predpismi. Táto nevedomosť a chýbajúce pochopenie predpisov je hlavným zdrojom diskriminácie na základe štátnej príslušnosti.

Zamestnanci tiež uviedli, že nevedia, kam sa majú obrátiť v hostiteľskom členskom štáte v prípade, že sa stretnú s problémami týkajúcimi sa ich práv na voľný pohyb. Cieľom návrhu je prekonať tieto prekážky a pomôcť predchádzať diskriminácii pracovníkov na základe štátnej príslušnosti navrhovaním praktických riešení.

„Voľný pohyb pracovníkov je základnou zásadou jednotného trhu EÚ. Dnes, keď v niektorých členských štátoch je miera nezamestnanosti vyššia ako v iných, je o to dôležitejšie uľahčiť tým, ktorí chcú pracovať v inej krajine EÚ, aby tak urobili. Mobilita pracovnej sily je optimálnym riešením, z ktorého profitujú hospodárstva členských štátov, ako aj jednotliví pracovníci. Tento návrh pomôže pracovníkom prekonať prekážky pracovať v inej krajine EÚ,“ opísal zmysel navrhnutých opatrení komisár Andor.

Návrh, ak ho schváli Európsky parlament a Rada ministrov, by mohol prispieť k zabezpečeniu skutočného a účinného uplatňovania existujúcich právnych predpisov.

Od členských štátov by sa potom vyžadovalo vytvoriť národné kontaktné miesta poskytujúce informácie, pomoc a poradenstvo; poskytnúť primerané prostriedky nápravy na vnútroštátnej úrovni; umožniť odborovým zväzom, mimovládnym organizáciám a iným organizáciám začať administratívne alebo súdne konania v mene jednotlivých pracovníkov v prípadoch diskriminácie a poskytnúť lepšie všeobecné informácie pre migrujúcich pracovníkov a zamestnávateľov EÚ.

V súčasnosti žijú a pracujú v inom členskom štáte tri percentá pracovnej sily EÚ, čo predstavuje 9,5 miliónov ľudí. Ďalších 1,2 milióna osôb žije v jednej krajine EÚ, ale pracuje v inej. Ľuďom, ktorí chcú pracovať v inom členskom štáte, však často chýba ochrana a informovanosť v hostiteľskom členskom štáte a môžu mať ťažkosti s prístupom k zamestnaniu a sociálnym výhodám alebo problémy s pracovnými podmienkami.

V prieskume Eurobarometra zo septembra 2011 sa uvádza, že 15 percent občanov EÚ neuvažuje pracovať v inom členskom štáte, lebo pociťuje príliš veľa prekážok.

Právo občanov EÚ pracovať v inom členskom štáte, ktoré je stanovené v článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zahŕňa právo nebyť diskriminovaný na základe štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odmenu za prácu a iné pracovné podmienky.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) juh