EÚ chráni vodné zdroje za účelom zdravia ľudí a zaistenia ekonomického rastu

Brusel 15. novembra (TASR) – Európska komisia (EK) dnes spustila koncepciu na záchranu európskych vodných zdrojov. Ide o stratégiu s cieľom zaistiť dostatok dobrej kvalitnej vody na uspokojenie potrieb ľudí, hospodárstva a životného prostredia, uviedol komisár pre životné prostredie Janez Potočnik.

Komisár upozornil, že napriek zlepšeniam dosiahnutým za posledné roky vody v EÚ nemajú najlepšiu kvalitu. Rovnaké obavy sa týkajú jednak množstva vody, jej nedostatku v Európe, ako aj mimoriadnych udalostí (ako sú záplavy), ktorých počet sa zvyšuje v čoraz vyššom počte členských štátov.

„Z tejto koncepcie vyplýva, že sme dobre pochopili podstatu problémov, ktorým musíme čeliť. Máme pevnú platformu na ich riešenie. Nastal čas na prijatie krokov s cieľom v plnej miere využiť prínosy našej legislatívy a na vytvorenie príležitostí na inovačné riešenia v oblasti politiky týkajúcej sa vody a v odvetví vodného hospodárstva," uviedol o koncepcii EK komisár Potočnik.

Dôležité je podľa neho dosiahnuť udržateľnú rovnováhu medzi dopytom po vode a jej ponukou a zohľadniť potreby ľudí, ako aj prírodné ekosystémy, od ktorých ľudia závisia.

Rámcová smernica EÚ o vode predvída dosiahnuť dobrý stav vôd v EÚ už do roku 2015. Avšak v celkovej koncepcii na záchranu vôd sa zdôrazňuje, že nejde iba o ochranu životného prostredia, zdravie či dobré podmienky, ale aj o hospodársky rast a prosperitu.

EÚ chce zaistiť, aby odvetvie vodného hospodárstva v plnej miere rozvinulo svoj rastový potenciál a aby mohli prosperovať všetky odvetvia hospodárstva, ktoré závisia od dostupnosti vody určitej kvality, a aby tak vytvárali príležitosti na rast a nové pracovné miesta.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) juh