Druhý štvrťrok – finančná situácia domácností sa zhoršila, chudoba vzrástla

Brusel 28. septembra (TASR) – V druhom štvrťroku 2012 bola situácia v EÚ, pokiaľ ide o zamestnanosť a sociálnu oblasť, naďalej veľmi vážna, informovala dnes Európska komisia (EK). Nezamestnanosť celkovo stúpla, zároveň však boli zaznamenané značné rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Finančná situácia domácností sa zhoršila a vzrástla chudoba detí.

EÚ sa od konca roka 2011 nachádza v recesii alebo na jej pokraji a celková ekonomická nálada je na najnižšej úrovni za posledné tri roky. V tejto situácii sú vyhliadky na nájdenie si zamestnania slabšie ako v rokoch pred krízou. To sú len niektoré zo zistení, ku ktorým sa dospelo v rámci posledného štvrťročného prehľadu stavu zamestnanosti a sociálnej situácie v EÚ.

Podľa eurokomisára pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Lászlóa Andora trvalý pokles disponibilných príjmov domácností a rast chudoby detí svedčia o tom, že dochádza k „skutočnej sociálnej kríze“ a zdôrazňujú potrebu zvýšenia sociálnych investícií v celej Európe.

Znepokojujúca je najmä skutočnosť, že nezamestnanosť naďalej rastie a dosahuje už výšku 25,3 milióna osôb, čo je historicky jej najvyššia úroveň. V porovnaní s marcom 2011 vzrástla nezamestnanosť o 2,6 milióna (+11,6 percent).

Miera nezamestnanosti na úrovni EÚ sa v súčasnosti pohybuje vo výške 10,4 percent, pričom v 17 členských štátoch sa zvýšila a rozdiely medzi krajinami EÚ s lepšími výsledkami a „periférnymi“ krajinami sa prehĺbili. Rozdiel medzi krajinami EÚ s najnižšou mierou nezamestnanosti (Rakúsko – 4,5 percent) a najvyššou mierou nezamestnanosti (Španielsko – 25,1 percent) je momentálne s výškou 20,6 percentuálneho bodu na historickom maxime.

Od minulého roka sa počet dlhodobo nezamestnaných zvýšil v 15 členských štátoch a dosiahol úroveň 10,7 milióna. Dlhodobo nezamestnaní teraz tvoria 4,5 percent ekonomicky aktívneho obyvateľstva (medziročný nárast o 0,4 percentuálneho bodu).

V júli sa nezamestnanosť mladých ľudí pohybovala na alarmujúcej úrovni 22,5 percent, no v druhom štvrťroku sa ďalej nezvýšila. V dvanástich členských štátoch prekročila miera nezamestnanosti hranicu 25 percent a iba v troch krajinách bola nižšia ako 10 percent (Rakúsko, Nemecko a Holandsko).

V roku 2011 okrem nezamestnaných bolo približne 8,6 milióna ľudí, prevažne žien, podzamestnaných, teda pracujúcich na čiastočný pracovný čas, a ďalších 10,9 milióna ľudí, ktorí sa nachádzali v sivej zóne medzi nečinnosťou a nezamestnanosťou.

Hrubý disponibilný príjem domácností sa v období rokov 2009 až 2011 znížil v dvoch tretinách krajín EÚ, pričom najväčší pokles bol zaznamenaný v Grécku (15,7 percent), Írsku (9 percent) a Litve, Španielsku, na Cypre a v Maďarsku (viac ako 4 percentá). Tento vývoj je v kontraste so situáciou v severských krajinách, Nemecku, Belgicku, Slovinsku a vo Francúzsku, kde systémy sociálneho zabezpečenia a odolnejšie trhy práce umožnili, aby nárast celkových príjmov pokračoval aj počas krízy.

Podiel obyvateľov EÚ, ktorí sa nachádzajú vo finančnej tiesni, zostáva na historicky najvyššej úrovni.

Chudoba detí sa stáva problémom čoraz väčšieho počtu domácností, a to pre nedostatočné zárobky rodičov a neprimeranú podporu domácností s deťmi. Percento detí, ktoré sú ohrozené chudobou (po sociálnych odvodoch) sa pohybuje od približne 10 percent v Dánsku a Fínsku po viac ako 20 percent v Španielsku, Grécku, Bulharsku, Portugalsku, Taliansku, Rumunsku, Lotyšsku, Poľsku, Litve a Luxembursku.

Čo sa týka najväčších členských štátov, hospodárstva Nemecka, Francúzska a Poľska naďalej rástli, kým v Taliansku a Spojenom kráľovstve došlo k ďalšiemu poklesu. Španielsko a Portugalsko zaznamenali v druhom štvrťroku 2012 prudký pokles ekonomickej činnosti a zamestnanosti.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) jk