EK vyzvala Britániu na ukončenie diskriminácie pracovníkov z iných štátov

Brusel 28. októbra (TASR) – Európska komisia dnes znovu požiadala Veľkú Britániu o odstránenie diskriminujúcich podmienok, týkajúcich sa práva pracujúcich na pobyt, ktoré vylučujú štátnych príslušníkov ôsmich členských štátov, medzi nimi aj Slovenska, z poberania určitých sociálnych dávok.

Ide výlučne o krajiny, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004 – Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Lotyšsko, Litva, Estónsko, Poľsko. Komisia považuje diskriminačné normy za porušenie prechodne platných dojednaní o voľnom pohybe pracovníkov, ako aj záväzku zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie na základe štátnej príslušnosti.

Podľa predpisov upravujúcich postup v prípadoch porušenia práva EÚ má predmetná žiadosť podobu tzv. odôvodneného stanoviska, čo je druhou fázou priestupkového konania, ktorý sa môže skončiť procesom pred Európskym súdnym dvorom (ESD). Spojené kráľovstvo má dva mesiace na zosúladenie svojich právnych predpisov s právom EÚ. V opačnom prípade sa môže Komisia rozhodnúť zažalovať Britániu na ESD.

Systém registrácie pracovníkov platný v Británii nepriznáva štátnym príslušníkom spomínanej osmičky členských krajín právo na pobyt pracujúceho, ak sa ich pracovný pomer u legálneho zamestnávateľa skončí pred uplynutím jedného roka od jeho začiatku. Uvedené právo na pobyt je jednou z podmienok, ktorú právne predpisy Spojeného kráľovstva vyžadujú na vznik oprávnenia na príspevok na bývanie, príspevok na miestnu daň, na sociálne pôžičky, na pridelenie sociálneho ubytovania a na poskytnutie pomoci v prípade straty ubytovania. Bez uvedeného práva na pobyt ("Right to Reside Test") nemôžu v súčasnosti občania ôsmich nových členských štátov poberať uvedené dávky.

(spravodajca TASR Silvester Balog) hy