EK žiada SR opätovne o transponovanie smernice o elektronickom odpade

Brusel 28. októbra (TASR) – Európska komisia (EK) dnes opätovne vyzvala Slovensko, aby odstránilo medzery vo svojej legislatíve týkajúcej sa narábania s odpadom z elektrických a elektronických zariadení.

Exekutíva únie poslala dnes slovenským úradom odôvodnené stanovisko, čím priestupkové konanie vstúpilo do druhej fázy. Ak Slovensko nepodnikne požadované kroky v stanovenej dvojmesačnej lehote, hrozí mu proces pred Európskym súdnym dvorom (ESD).

Komisia vytýka Slovensku, že netransponovalo želaným spôsobom smernicu o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Súčasné slovenské právne predpisy obsahujú niekoľko nedostatkov, najmä pokiaľ ide o zberné miesta pre odpad z elektronických prístrojov a dosky s plošnými spojmi mobilných telefónov.

EK už v roku 2008 poukázala v prvej fáze konania na nedostatočný súlad slovenského práva s európskou legislatívou, po čom sa prijali kroky na odstránenie nedostatkov. Slovenské zákony však ani po nich nemajú potrebné európske parametre, preto teraz proces vstupuje do druhej fázy. Slovensko má teraz dva mesiace na to, aby premietlo požadované zmeny do svojej legislatívy.

Smernica vyžaduje od členských štátov, aby pre zber elektronického a elektrického odpadu stanovili miesta, kde sa zabezpečí demontáž, spätné zhodnotenie a recyklácia, prípadne opätovné použitie odpadu. Cieľom je minimalizovať výskyt odpadu z elektrických a elektronických zariadení v netriedenom komunálnom odpade zriadením systémov na separovaný zber. Členské štáty musia zaistiť, aby sa všetok zozbieraný odpad z elektrických a elektronických zariadení dopravil do autorizovaných spracovateľských zariadení.

(spravodajca TASR Silvester Balog) hy