Komisia navrhuje zastaviť výrobu potravín z klonovaných zvierat na päť rokov

Luxemburg/Brusel 19. októbra (TASR) – Európska komisia sa postavila za päťročné pozastavenie výroby potravín z klonovaných zvierat v Európskej únii. Exekutíva únie takisto plánuje dočasne pozastaviť využívanie klonovaných hospodárskych zvierat ako aj distribúciu potravín z klonovaných zvierat napriek tomu, že nemá vedomosť o vedeckých dôkazoch, ktoré by potvrdzovali obavy týkajúce sa bezpečnosti takýchto potravín.

Komisia ďalej v rámci citlivej témy uvažuje aj o zavedení systému vysledovateľnosti v prípade dovozu reprodukčného materiálu pre klony, akým sú semeno a embryá klonov. Tento systém umožní farmárom a priemyslu vytvoriť databázu zvierat, ktoré vzniknú prostredníctvom tohto reprodukčného materiálu.

"Oznámenie, ktoré sme dnes prijali, je odpoveďou na výzvy Európskeho parlamentu a členských štátov, aby vznikla osobitná politika EÚ, pokiaľ ide o túto otázku. Myslím si, že dočasné pozastavenie predstavuje reálne a uskutočniteľné riešenie, ako odpovedať na súčasné obavy týkajúce sa dobrých podmienok zvierat," komentoval rozhodnutie John Dalli, komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku. Komisár zdôraznil, že návrh nepozastaví klonovanie na iné účely, než je výroba potravín, ako napríklad na výskum, ochranu ohrozených druhov alebo využívanie zvierat na výrobu farmaceutík.

Podľa názoru komisie selektívny súbor opatrení spolu s doložkou o preskúmaní po piatich rokoch je najlepšou cestou riešenia daného problému. Oznámenie predstavuje posúdenie technológie klonovania vo vzťahu k výrobe potravín a preskúmavajú sa v ňom relevantné aspekty klonovania z hľadiska existujúceho právneho rámca. Komisia uznáva, že otázky týkajúce sa dobrých podmienok zvierat sú výzvou a zohľadňujú sa v ňom etické aspekty klonovania. Takisto sa v ňom zdôrazňuje, že neexistujú vedecké dôkazy, ktoré by potvrdzovali obavy týkajúce sa bezpečnosti potravín, pokiaľ ide o potraviny získané z klonovaných zvierat alebo ich potomkov.

Klonovanie je vytvorenie organizmu, ktorý je genetickou kópiou iného organizmu. Znamená to, že obidva organizmy majú presne tú istú DNA. Diskusia o klonovaní na účely výroby potravín sa začala pred niekoľkými rokmi, keď boli do EÚ dovezené klonované embryá. Podľa súčasných právnych predpisov EÚ sa za "nové potraviny" považujú iba potraviny vyrobené z klonov, keďže nie sú produkované prostredníctvom tradičných techník chovu. Nové potraviny sú potraviny a prídavné látky, ktoré sa v EÚ výrazne nevyužívali na ľudskú spotrebu pred 15. májom 1997.

(spravodajca TASR Silvester Balog)