EÚ navrhuje dôraznejší vplyv akcionárov firiem na odmeňovanie manažérov

Brusel 9. apríla (TASR) – Európska komisia (EK) oznámila, že navrhuje posilniť zapojenie akcionárov firiem a zaviesť hlasovanie o odmeňovaní pre najväčšie európske spoločnosti.

Komisia dnes prijala opatrenia zamerané na zlepšenie správy a riadenia približne 10.000 spoločností kótovaných na európskych burzách. To by malo prispieť ku konkurencieschopnosti a dlhodobej udržateľnosti týchto spoločností. Ďalšie návrhy by mali zabezpečiť nákladovo efektívne riešenia v oblasti práva obchodných spoločností v prospech malých a stredných podnikov (MSP), ktoré pôsobia cezhranične.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier s odkazom na navrhované opatrenia uviedol, že povzbudia akcionárov, aby sa viac angažovali v spoločnostiach, do ktorých investujú, a zohľadňovali dlhodobejšiu perspektívu svojich investícií. Aby tak mohli urobiť, potrebujú práva na vykonávanie riadnej kontroly nad manažmentom vrátane záväzného hlasu vo veci odmeňovania (pravidlo "say on pay").

Podľa EK by sa návrhom na revíziu existujúcej smernice o právach akcionárov vyriešili nedostatky správy a riadenia spoločností týkajúce sa kótovaných spoločností a ich rád, akcionárov (inštitucionálnych investorov a správcov aktív) sprostredkovateľov a zastupujúcich poradcov (spoločností, ktoré poskytujú služby akcionárom, najmä poradenstvo v oblasti hlasovania).

Súčasná kríza poukázala na to, že akcionári príliš často podporovali nadmerné krátkodobé riskovanie zo strany riadiacich pracovníkov a nemonitorovali dôkladne spoločnosti, do ktorých investovali.

Návrhy EK uľahčia akcionárom uplatňovanie ich existujúcich práv nad spoločnosťami a v prípade potreby ich posilnia. Tým by sa pomohlo zabezpečiť, aby sa akcionári viac angažovali, vo väčšej miere by brali na zodpovednosť manažment spoločnosti a konali by v prospech dlhodobých záujmov spoločnosti.

Z dlhodobého hľadiska sa vytvoria lepšie podmienky pre činnosť kótovaných spoločností a zlepší sa ich konkurencieschopnosť.

Po prvýkrát by sa zaviedlo európske pravidlo týkajúce sa hlasovania o odmeňovaní. V súčasnosti neexistuje dostatočné prepojenie medzi odmenou a výkonnosťou riadiacich pracovníkov, čo vedie ku škodlivým krátkodobým tendenciám. Na základe návrhov by sa spoločnosti zaviazali zverejňovať jasné, porovnateľné a úplné informácie o svojich politikách odmeňovania a ich uplatňovaní v praxi.

Na úrovni EÚ by nebol stanovený záväzný strop, pokiaľ ide o odmeňovanie, ale v každej spoločnosti by sa muselo o politike odmeňovania uskutočniť záväzné hlasovanie akcionárov.

Politika odmien by musela obsahovať maximálnu úroveň odmeňovania riadiacich pracovníkov. Musela by tiež vysvetliť, ako prispieva k dlhodobým záujmom a udržateľnosti spoločnosti a mala by ozrejmiť, ako sa pri stanovovaní tejto politiky zohľadnili podmienky odmeňovania a pracovné podmienky zamestnancov spoločnosti, ako aj pomer medzi odmenou riadiacich pracovníkov a priemernou odmenou zamestnancov.