EÚ rozbieha verejné konzultácie na tému opätovného využitia odpadových vôd

Brusel 5. augusta (TASR) – Európska komisia (EK) dnes oznámila, že rozbieha verejné konzultácie o rôznych možných opatreniach na úrovni EÚ, ktoré by podporilo opätovné využívanie vyčistených odpadových vôd.

Komisia pri príprave príslušných legislatívnych opatrení chce zistiť názor občanov, zúčastnených subjektov, podnikateľskej sféry, mimovládnych organizácií ako aj verejných orgánov na to, aký je potenciál opätovného využitia vody, aké prekážky v tomto smere existujú a aký druh regulačných a neregulačných opatrení EÚ by tieto obavy mohol účinne riešiť a rozšíriť tak bezpečné opätovné využívanie vody v EÚ.

EK pripomenula, že opätovné využitie vody nie je v Európe príliš rozšírené. Väčšina odpadových vôd sa z mestských čistiarní vypúšťa do riek či jazier. Keby ich verejnosť viac využívala, pomohlo by to riešiť rastúce problémy súvisiace s nedostatkom vody a suchom a zároveň znížiť riziko znečistenia odpadovými vodami aj náklady na ich úpravu.

Okrem toho má opätovné využívanie vody menší vplyv na životné prostredie, ako keď sa získava z iných zdrojov, napríklad prevádzaním vody medzi regiónmi či odsoľovaním.

Štúdia EK však zistila, že aj napriek výhodám a značnému potenciálu pre ďalší rozvoj existuje niekoľko dôvodov, prečo je úroveň opätovného využívania odpadových vôd tak nízka.

Sem patrí napríklad: neexistencia spoločných environmentálnych noriem EÚ pre opätovné využívanie vody; prekážky, ktoré by bránili voľnému pohybu poľnohospodárskych produktov zavlažovaných opätovne využívanou vodou; nezodpovedajúce obchodné modely a spôsoby stanovenia cien za vodu; malá informovanosť zainteresovaných aktérov o výhodách opätovného využitia vody ako aj nedostatočná otvorenosť verejnosti, technické prekážky a nedostatočné vedecké poznatky.

Konzultácia je otvorená do 7. novembra 2014, a je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_reuse_en.htm.

Výsledky budú uvedené v hodnotení vplyvu, ktoré sa bude zaoberať všetkými kľúčovými aspektmi opätovného využitia vody, vrátane použitia pre poľnohospodárske, mestské, priemyselné a rekreačné účely. Na základe dôkazov obsiahnutých v posúdení vplyvu chce EK v roku 2015 predložiť formálny legislatívny návrh.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl