EÚ sa v rámci Európskej spotrebiteľskej agendy zameriava na štyri hlavné piliere

Brusel 22. septembra (TASR) – Európska komisia (EK) prijala v roku 2012 Európsku spotrebiteľskú agendu, čo je strategická vízia pre spotrebiteľskú politiku EÚ v nadchádzajúcich rokoch. Jej cieľom je maximalizovať účasť spotrebiteľov a posilniť dôveru v spoločný trh. Tento program nahradil predošlú Stratégiu spotrebiteľskej politiky EÚ platnú pre obdobie 2007-2013.

Druhá správa o spotrebiteľskej politike EÚ, mapujúca obdobie január 2012 – december 2013, upozornila, že zo 62 opatrení pre európskych spotrebiteľov z programu pred dvoma rokmi už bolo dokončených 52 a zvyšných 10 sa realizuje.

Aktuálna správa je reakciou na predošlé žiadosti Európskeho parlamentu (EP) pravidelne informovať o tom, ako sú začleňované záujmy spotrebiteľov príslušných oblastí činnosti EÚ. Prvá správa o spotrebiteľskej politike bola zverejnené v máji 2012, druhá v poradí v marci tohto roka.

Opatrenia uvedené v druhej správe o spotrebiteľskej politike pokrývajú štyri piliere programu zakotvené v Európskej spotrebiteľskej agende – podpora bezpečnosti spotrebiteľov, rozširovanie povedomia o spotrebiteľských právach, posilnenie presadzovania predpisov na ochranu spotrebiteľa a začlenenie záujmov spotrebiteľov do sektorových politík únie.

Z hľadiska zaistenia bezpečnosti výrobkov EK v roku 2013 prijala balík pre dohľad nad trhom a bezpečnosťou výrobkov. Jeho cieľom je vyššia bezpečnosť výrobkov prostredníctvom zlepšenia identifikácie a vysledovateľnosti produktov. Komisia súčasne prijala aj opatrenia na posilnenie bezpečnosti potravinového reťazca. Čo sa týka bezpečnosti kozmetických prípravkov, nové pravidlá nadobudli účinnosť v polovici roka 2013.

V oblasti rozširovania povedomia o spotrebiteľských právach boli prijaté nové interaktívne nástroje zamerané na podporu informovania, vzdelávania a pomoci spotrebiteľom, aby sa mohli naplno zúčastňovať na výhodách jednotného trhu.

Došlo tiež k posilneniu presadzovania predpisov na ochranu spotrebiteľa, čo umožnila intenzívnejšia spolupráca medzi národnými orgánmi pre ochranu spotrebiteľa. Táto sieť vyvíja koordinované kroky proti porušovaniu právnych predpisov EÚ na ochranu spotrebiteľa v podobe kontroly webových stránok. Krokom vpred bolo prijatie smernice o alternatívnom riešení sporov a úprava nariadenia o riešení on-line sporov. Opatrenia prijaté v roku 2013 zaviedli jednoduché, rýchle a cenovo nízke mimosúdne postupy pre spotrebiteľov, ktorí môžu v prípade poškodenia svojich záujmov žiadať o nápravu v rámci celej EÚ.

Posledný pilier sa zameriava na začlenenie záujmov spotrebiteľov do sektorových politík EÚ, čo v praxi znamená zavedenie série nových právnych predpisov v odvetviach, ako sú telekomunikácie, digitálna agenda, energia, doprava a potravinársky priemysel. Komisia v tomto smere prijala opatrenia na zvýšenie transparentnosti a prístupu k maloobchodným finančným službám a uľahčení zmeny bankových účtov.

V júli 2013, po vstupe Chorvátska do EÚ, bola spotrebiteľská agenda vyčlenená ako samostatný rezort v Európskej komisii, ktorý prevzal eurokomisár Neven Mimica. Predtým bola v jednom portfóliu s rezortom zdravia.

V novom zložení Európskej komisie bude mať túto agendu na starosti česká eurokomisárka Věra Jourová. Stane sa komisárkou pre oblasť spravodlivosti, spotrebiteľskej politiky a rovnosť pohlaví, čo znamená, že spotrebiteľská agenda sa stane súčasťou viaczložkovej agendy v exekutíve EÚ.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zll