Susedská politika únie za posledných päť rokov bola „úspešným príbehom“

Brusel 12. mája (TASR) – Európska únia vyjadrila dnes spokojnosť so svojou politikou v oblasti susedských vzťahov za ostatných päť rokov. Podľa slov vysokej predstaviteľky pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej ide o "úspešný príbeh s mnohými konkrétnymi výsledkami".

Vo svojej správe komisia vyzdvihuje, že v rokoch 2004-2009 "EÚ priniesla viac obchodu, viac pomoci, viac medziľudských kontaktov a omnoho užšiu spoluprácu medzi EÚ a jej susedmi týkajúcu sa celej škály hospodárskych, politických a odvetvových reforiem v týchto krajinách". Oblasti, v ktorých sa EÚ snažila o napredovanie v susedských krajinách, boli obchod, energetika, životné prostredie, výskum, zdravotníctvo a vzdelávanie.

V období rokov 2004–2008 vzrástol obchod EÚ s regiónom európskej susedskej politiky, pričom export z EÚ stúpol o 63 percent a import o 91 percent.

Spolupráca v oblasti energetiky sa posilnila v dôsledku podpísaných memoránd o porozumení či deklarácií s Azerbajdžanom, Bieloruskom, Ukrajinou, Egyptom, Jordánskom a Marokom. V roku 2009 bolo Ukrajine a Moldavsku umožnené – ak splnia podmienky – pristúpiť k Zmluve o založení Energetického spoločenstva, a Gruzínsko získalo štatút pozorovateľa.

Pokiaľ ide o mobilitu, v roku 2008 bolo v susedných krajinách vydaných viac ako dva milióny schengenských víz EÚ. S Ukrajinou a Moldavskom boli uzavreté dohody o zjednodušení vízového režimu a readmisii; príslušné rokovania sa zavŕšili s Gruzínskom.

S Moldavskom a Gruzínskom bolo dohodnuté partnerstvo v oblasti mobility, ktorého cieľom je podpora legálnej migrácie. Napriek tomu však komisia vidí aj nevyužitý potenciál Európskej susedskej politiky, a to najmä pri plánoch na vytvorenie bezvízového režimu pre krátkodobé pobyty s Ukrajinou a s Moldavskom.

"Musíme postupovať spoločne, aby sme dokázali čeliť novým hrozbám a výzvam týchto čias, ako je medzinárodný terorizmus, obchodovanie s ľuďmi a cezhraničná organizovaná trestná činnosť. Musíme spolupracovať, aby sme vyriešili spory a konflikty, ktoré ešte stále brzdia rozvoj niektorých častí nášho regiónu a vedú k tomu, že mnohým obyčajným ľuďom sú odopreté výhody vyplývajúce z globalizácie. Chceme, aby sa naši susedia pridali k nášmu úsiliu zameranému na prinesenie mieru a bezpečnosti do ostatných častí sveta, ktoré majú menej šťastia než tá naša. A keďže Únia stavia na spoločných hodnotách, chceme, aby aj naši susedia mali prospech zo stability a prosperity, ktoré v ruka v ruke prináša otvorená a demokratická spoločnosť a právny štát," vyhlásila Ashtonová.

Európska únia v rokoch 2007–2013 poskytne na realizáciu európskej susedskej politiky takmer 12 miliárd eur. Prostredníctvom investičného nástroja európskej susedskej politiky EÚ, ktorý je podporovaný z rozpočtu únie i z rozpočtov členských štátov, sa poskytne grantová podpora na zefektívnenie úverov (viac ako 4,7 miliárd eur v rokoch 2007–2009), určených na konkrétne investície do dopravy, životného prostredia, energetiky a do súkromného a sociálneho sektora.

"Ďalšie posilňovanie európskej susedskej politiky nie je ničím iným než investíciou do stability a prosperity samotnej EÚ – a táto skutočnosť sa musí premietnuť do našej ponuky, ktorú predkladáme partnerom. Európska susedská politika znamená jednoznačný prínos pre všetkých zainteresovaných. Čím vyššie budú reformné ambície našich partnerov, tým pozitívnejšia bude naša odpoveď. Naši susedia dosiahli pri uskutočňovaní hospodárskych reforiem pozoruhodný pokrok, a to tak na východe, ako aj na juhu. Pre budúcnosť bude mať zásadný význam napredovanie s demokratickými a politickými reformami, kde sa síce dosiahol faktický pokrok, ale jeho tempo je vo všeobecnosti pomalšie," upozornil aj na čakajúce výzvy do budúcnosti komisár pre rozširovanie a susedskú politiku Štefan Füle.

(spravodajca TASR Silvester Balog) dem